Ordonanta de urgenta nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare, cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile sociale asigurate, din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al copiilor, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare, avand in vedere ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea conditionalitatilor pentru "PAL 2", corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta, tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea in continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelorvarstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectariiangajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare necesare aplicarii acestui act normativ, in temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 1

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 800 lei (RON).

(2) In calculul celor 12 luni prevazute la alin. (1) se includ si perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute la ARTICOLUL 38 alin. (1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g) au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1).

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.

ARTICOLUL 2

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1) este de 600 lei (RON).

ARTICOLUL 3

(1) In perioadele in care beneficiarii drepturilor prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1) realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda un stimulent in cuantum lunar de 300 lei (RON), situatie in care plata indemnizatiei de 800 lei (RON) se suspenda.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevazut la alin. (1) este de 100 lei (RON).

ARTICOLUL 4

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, este urmatorul:
a) 200 lei (RON) lunar, in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;
b) cel acordat conform ARTICOLUL 3 alin. (1) din Legea nr.61/1993, republicata, in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap.

(2) Indemnizatia sau stimulentul prevazute la ARTICOLUL 2, respectiv la ARTICOLUL 3 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a).

ARTICOLUL 5

(1) De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.

(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.

(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv la ARTICOLUL 2, se face tinandu-se seama de 12 luni anterioare datei de la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

ARTICOLUL 6

(1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv la ARTICOLUL 2, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (2).

(2) Drepturile prevazute la ARTICOLUL 4 alin. (1) lit. a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii rezultati in urma primelor 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (2).

(3) Durata de acordare a concediului prevazut la ARTICOLUL 1 se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2).

(4) In cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 7

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

ARTICOLUL 8

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, la cerere, in baza urmatoarelor documente, dupa caz:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la ARTICOLUL 1;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la ARTICOLUL 10 alin. (1) lit. a);
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la ARTICOLUL 10 alin. (1) lit. b);
g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv ARTICOLUL 2;
j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la ARTICOLUL 3;
k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (2);
l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (1) si (2).

ARTICOLUL 9

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.

(3) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.

(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.

(5) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrative nr. 554/2004.

ARTICOLUL 10

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).

(2) Plata alocatiei de stat pentru copii prevazuta la ARTICOLUL 4 alin. (1) lit. a) se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul.

(3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

ARTICOLUL 11

Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.

ARTICOLUL 12

(1) Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat.

(2) Plata indemnizatiei prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1), respectiv la ARTICOLUL 2, se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Plata stimulentului prevazut la ARTICOLUL 3 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la ARTICOLUL 7, plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care conditiile respective nu mai sunt indeplinite.

(5) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care se depune cererea.

(6) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (2)-(4) se face incepand cu data depunerii cererii.

ARTICOLUL 13

(1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de ARTICOLUL 12, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

ARTICOLUL 14

(1) Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie directiei teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

ARTICOLUL 15

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.

ARTICOLUL 16

(1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la ARTICOLUL 1, respectiv la ARTICOLUL 2, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, si se suporta de la bugetul de stat.

(2) Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.

ARTICOLUL 17

Cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se poate actualiza in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 18

(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv la ARTICOLUL 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare in conditiile prevazute la alin. (1) se aplica prevederile ARTICOLUL 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) si care, in acelasi timp, se afla in situatiile prevazute la ARTICOLUL 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate in perioadele respective.

ARTICOLUL 19

Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ARTICOLUL 20

(1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre directiile teritoriale.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal.

(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre directiile teritoriale.

(4) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin norme, aprobate prin ordin al ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ARTICOLUL 21

(1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004.

(3) Sumele incasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, in conditiile legii.

(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

ARTICOLUL 22

(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 9 alin. (2), ale ARTICOLUL 14 si 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ARTICOLUL 23

Prevederile ARTICOLUL 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 24

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care conditia prevazuta la ARTICOLUL 1 alin. (1) se considera a fi indeplinita.

(2) Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nesolutionate pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, se solutioneaza avandu-se in vedere conditiile de stagiu de cotizare prevazute de aceasta lege.

(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda de la data de 1 ianuarie 2006, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile lucratoare de la acea data, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

ARTICOLUL 25

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se efectueaza de catre directiile teritoriale, in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea termenului general de prescriptie.

ARTICOLUL 26

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice in aplicarea acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 27

Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Clauzei 2 - Concediul pentru cresterea copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum si ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, incheiat intre UNICE, CEIP si CES, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 145 din 19 iunie 1996.

ARTICOLUL 28

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la ARTICOLUL 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial Al Romaniei, partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale ARTICOLUL 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial Al Romanie, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

ARTICOLUL 29

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are in vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate.

(4) Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 30

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul Muncii, Solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul Administratiei si Internelor,
Vasile Blaga

Ministrul Apararii Nationale,
Teodor Atanasiu

p. Ministrul Justitiei,
Maria Cristina Manda,

Ministrul Finantelor Publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu secretar de stat


Citeste si despre:

Cresterile salariale ce se vor acorda personalului din invatamant Medicamentul - extras din Legea privind reforma in domeniul sanatatii Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Vitaminele sustin un mod de viata sanatos Sustinerea psihologica in oncologie Cum sa-ti intaresti sistemul imunitar in primavara cu produse bio Top 10 alimente care sustin sistemul imunitar Echinaceea sustine imunitatea copiilor Solutiile naturale pentru sustinerea sistemului imunitar Parodontita sau boala parodontala Exercitii simple si rapide pentru un corp suplu
Cere sfatul medicului ×