Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


HOTARARE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

SECTIUNEA 1 - Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare

ARTICOLUL 1

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricarei activitati profesionale care implica agenti chimici.

ARTICOLUL 2

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la art. 1.

ARTICOLUL 3

In cazul prezentei substantelor cancerigene si mutagene la locul de munca, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

ARTICOLUL 4

(1) Cerintele minime de securitate si sanatate in munca prevazute de prezenta hotarare se aplica in cazul in care agentii chimici periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca, cu respectarea prevederilor privind masurile de protectie impotriva radiatiilor ionizante aplicabile agentilor chimici, conform legislatiei nationale elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, si armonizate cu directivele adoptate in conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice.

(2) La transportul agentilor chimici periculosi, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea dispozitiilor mai favorabile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor in munca din legislatia nationala armonizata cu:
a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de marfuri periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001; Hotararea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atributiilor si regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 110/2006; si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata;
b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmarire si de informarea traficului navelor si de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteza care opereaza in serviciu regulat;
c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006; Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2002 si prin Hotararea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) codul IMDG - codul maritim international al marfurilor periculoase in vigoare, Codul IBC - lista internationala a Organizatiei Maritime Internationale, denumita in continuare OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac si Codul IGC - lista internationala a OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta gaze lichefiate in vrac;
e) Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare si Regulamentul privind transportul intern al substantelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse in dreptul comunitar;
f) instructiunile tehnice pentru transportul marfurilor periculoase in conditii de siguranta, emise de Organizatia Internationala a Aviatiei Civile.

SECTIUNEA a 2-a - Definitii

ARTICOLUL 5

In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori in amestec, in stare naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub forma de deseuri, prin orice activitate profesionala, fie ca este produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe piata ori nu;
2. agent chimic periculos:
a) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca substanta periculoasa in conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie ca acea substanta este clasificata in temeiul hotararii mentionate sau nu, cu exceptia substantelor care intrunesc numai criteriile de clasificare ca substante periculoase pentru mediu;
b) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca preparat periculos in sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003, fie ca acel preparat este clasificat in temeiul hotararii mentionate sau nu, cu exceptia acelor preparate care intrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu;
c) orice agent chimic care, desi nu intruneste criteriile de clasificare ca fiind periculos in conformitate cu prevederile mentionate la lit. a) si b), poate prezenta un risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor datorita proprietatilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice si a modului in care este utilizat sau este prezent la locul de munca, inclusiv orice agent chimic caruia i s-a atribuit o valoare limita de expunere profesionala potrivit prevederilor art. 6-10;
3. activitate care implica agenti chimici - orice proces de munca in care sunt utilizati sau se intentioneaza sa se utilizeze agenti chimici, in orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea si tratarea, sau orice asemenea proces de munca din care rezulta agenti chimici;
4. valoare limita de expunere profesionala - daca nu se specifica altfel, limita mediei ponderate in functie de timp a concentratiei unui agent chimic in aerul zonei in care respira un lucrator, pentru o perioada de referinta specificata, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
5. valoare limita biologica - limita concentratiei, in mediul sau biologic de referinta, a unui agent chimic relevant, a metabolitului sau ori a unui indicator al efectului;
6. supraveghere a sanatatii - evaluarea medicala a unui lucrator pentru a se determina starea sanatatii acelui individ, in relatie cu expunerea la agenti chimici specifici in munca;
7. pericol - proprietatea intrinseca, cu potential de a dauna, a unui agent chimic;
8. risc - probabilitatea ca potentialul de a dauna sa produca efecte in conditiile utilizarii si/sau expunerii.

ARTICOLUL 6

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei informeaza organizatiile lucratorilor si ale angajatorilor cu privire la valorile limita de referinta privind expunerea profesionala, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

SECTIUNEA a 3-a - Valori limita de expunere profesionala si valori limita biologice

ARTICOLUL 7

(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilita la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de referinta privind expunerea profesionala, se stabileste o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesionala, tinand cont de valoarea limita existenta la nivel comunitar.

(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilita la nivel comunitar o valoare limita obligatorie de expunere profesionala, se stabileste o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesionala corespondenta, tinand cont, in acest sens, de valoarea limita comunitara, fara a o depasi.

(3) Valorile limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimici, prevazute la alin. (1) si (2), reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sanatatea lucratorilor la locul de munca si sunt prevazute in anexa nr. 1. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 si, impreuna cu datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ARTICOLUL 8

(1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileste o valoare limita biologica obligatorie la nivel comunitar, se stabileste o valoare limita biologica obligatorie nationala, bazata pe valoarea limita a Uniunii Europene, fara sa o depaseasca.

(2) Valorile limita biologice obligatorii nationale, prevazute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluari stiintifice si a tehnicilor de masurare disponibile, reflecta factorii de utilitate pentru a asigura sanatatea lucratorilor la locul de munca si sunt prevazute in anexa nr. 2. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 si, impreuna cu datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ARTICOLUL 9

In cazul in care sunt revizuite sau introduse, dupa caz, valorile limita nationale pentru un agent chimic prevazute la art. 7 si 8, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei informeaza Comisia Europeana si statele membre despre acest lucru si despre datele stiintifice si tehnice relevante.

ARTICOLUL 10

Metode standardizate de masurare si evaluare a concentratiilor din aer la locul de munca in legatura cu valorile limita de expunere profesionala se stabilesc in conformitate cu recomandarile practice elaborate de Comisia Europeana.

CAPITOLUL II - Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1 - Determinarea si evaluarea riscului implicat de agentii chimici periculosi

ARTICOLUL 11

(1) In indeplinirea obligatiei sale de a asigura sanatatea si securitatea lucratorilor in cadrul oricarei activitati care implica agenti chimici periculosi, angajatorul ia masurile preventive necesare, prevazute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, si include masurile prevazute in prezenta hotarare.

(2) Angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limita de expunere profesionala la agenti chimici in mediul de munca, prevazute in anexa nr. 1, si valorile limita biologice tolerabile de lucratori, prevazute in anexa nr. 2, cu mentinerea concentratiilor agentilor chimici la cel mai scazut nivel posibil.

(3) Valorile limita prevazute la alin. (1) reprezinta valori maxime admise.

ARTICOLUL 12

(1) Angajatorul, in indeplinirea obligatiilor stabilite in art. 7 alin. (4) si in art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie sa determine existenta oricarui agent chimic periculos la locul de munca.

(2) In cazul in care se constata prezenta agentilor economici periculosi la locul de munca, angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor, care decurge din prezenta acestor agenti chimici, luand in considerare:
a) proprietatile lor periculoase;
b) informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, cum ar fi fisele tehnice de securitate, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) nivelul, tipul si durata expunerii;
d) conditiile in care se desfasoara lucrul in prezenta unor astfel de agenti, inclusiv cantitatile acestora;
e) valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita biologice nationale;
f) efectul masurilor preventive luate sau care urmeaza sa fie luate;
g) concluziile care rezulta in urma supravegherii starii de sanatate deja efectuate, atunci cand sunt disponibile.

(3) Angajatorul trebuie sa obtina informatii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agentilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile. Daca este cazul, aceste informatii trebuie sa contina evaluarea specifica privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislatiei nationale aplicabile, armonizata cu legislatia comunitara cu privire la agentii chimici.

ARTICOLUL 13

Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, si sa identifice ce masuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

ARTICOLUL 14

(1) Evaluarea riscului trebuie insotita de documente prezentate intr-o forma adecvata, in conformitate cu legislatia si practica nationala, si poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul ca natura si amploarea riscurilor datorate agentilor chimici nu necesita o alta evaluare detaliata a riscului.

(2) Evaluarea riscului se actualizeaza, in special, daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci cand rezultatele supravegherii starii de sanatate fac necesar acest lucru.

(3) In evaluarea riscului trebuie incluse si anumite activitati in cadrul intreprinderii sau al unitatii, cum ar fi intretinerea, in timpul carora este previzibila aparitia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vatamatoare pentru securitate si sanatate, chiar dupa ce au fost luate toate masurile tehnice.

(4) In cazul activitatilor care implica expunerea la mai multi agenti chimici periculosi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toti acesti agenti chimici in combinatie.

ARTICOLUL 15

In cazul unei activitati noi care implica agenti chimici periculosi, procesul de munca trebuie sa inceapa numai dupa ce a fost realizata o evaluare a riscului acelei activitati si dupa luarea masurilor de prevenire identificate ca necesare.

ARTICOLUL 16

Ghidurile practice care detaliaza prevederile referitoare la evaluarea riscurilor si la aplicarea masurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate in conformitate cu recomandarile practice ale Comisiei Europene.

SECTIUNEA a 2-a - Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agentii chimici periculosi si pentru aplicarea prezentei hotarari potrivit evaluarii de risc

ARTICOLUL 17

Angajatorul este obligat sa ia masuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesele de munca in care sunt implicati agenti chimici periculosi, in special prin:
a) proiectarea si organizarea sistemelor de lucru la locul de munca;
b) dotarea cu echipament corespunzator pentru lucrul cu agentii chimici, elaborarea si implementarea procedurilor de intretinere, care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca;
c) reducerea la minimum a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;
d) reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere;
e) masuri corespunzatoare de igiena;
f) reducerea cantitatii de agenti chimici prezenti la locul de munca la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva;
g) proceduri adecvate de lucru care includ in special reglementari tehnice privind manipularea, depozitarea si transportul in conditii de siguranta la locul de munca ale agentilor chimici periculosi si ale deseurilor care contin asemenea agenti chimici.

ARTICOLUL 18

(1) Daca rezultatele evaluarii riscurilor prevazute la art. 12 indica prezenta unui risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, se aplica masurile specifice de protectie, prevenire si supraveghere prevazute la art. 19-29 si la art. 38-42 din prezenta hotarare.

(2) Daca rezultatele evaluarii riscurilor, conform art. 12, arata ca datorita cantitatii de agent chimic periculos prezent la locul de munca exista doar un risc redus pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, iar masurile luate in conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 si art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 si 38-42 nu se aplica.

SECTIUNEA a 3-a - Masuri specifice de protectie si prevenire

ARTICOLUL 19

Angajatorul va asigura ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor cauzat de prezenta la locul de munca a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

ARTICOLUL 20

(1) In aplicarea art. 9 se recurge de preferinta la substituire, prin care angajatorul evita utilizarea unui agent chimic periculos, inlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, in conditiile utilizarii, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, dupa caz.

(2) Atunci cand tipul activitatii nu permite eliminarea riscului prin substituire, tinand cont de activitatea si evaluarea riscului prevazute la art. 12-16, angajatorul asigura reducerea la minimum a riscului prin aplicarea masurilor de protectie si prevenire.

(3) In ordinea prioritatii, masurile prevazute la alin. (2) includ:
a) proiectarea unor procese de munca si control tehnic adecvate si utilizarea echipamentelor si materialelor potrivite, astfel incat sa se evite sau sa se reduca la minimum emiterea de agenti chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru siguranta si sanatatea lucratorilor la locul de munca;
b) aplicarea unor masuri de protectie colectiva la sursa riscului, cum ar fi ventilatia adecvata si masurile potrivite de organizare;
c) aplicarea unor masuri de protectie individuala, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protectie, daca expunerea nu poate fi prevenita prin alte mijloace.

(4) Ghidurile practice pentru aplicarea masurilor de protectie si prevenire in vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.

ARTICOLUL 21

Masurile prevazute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a starii de sanatate, conform art. 38-42, daca natura riscului o cere.

ARTICOLUL 22

Daca nu demonstreaza clar prin alte mijloace de evaluare ca, in conformitate cu art. 20, au fost luate masuri adecvate de prevenire si protectie, angajatorul efectueaza masurarile necesare ale agentilor chimici care pot prezenta un risc pentru sanatatea lucratorului la locul de munca, in mod regulat si ori de cate ori se produce vreo schimbare a conditiilor care pot afecta expunerea lucratorilor la agenti chimici, in special cu privire la valorile limita de expunere profesionala.

ARTICOLUL 23

(1) In indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinta, din acestea, angajatorul tine seama de rezultatele procedurilor prevazute la art. 22.

(2) In situatia in care o valoare limita de expunere profesionala stabilita efectiv la nivel national a fost depasita, angajatorul ia masuri imediat, tinand cont de natura acelei limite, pentru a remedia situatia prin aplicarea masurilor preventive si de protectie.

ARTICOLUL 24

(1) Pe baza evaluarii globale si a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevazute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 si la art. 20 alin. (4) angajatorul ia masuri tehnice si/sau organizatorice potrivite cu natura operatiunii, inclusiv depozitarea, manipularea si separarea agentilor chimici incompatibili, asigurand protectia lucratorilor impotriva riscurilor care decurg din proprietatile fizico-chimice ale agentilor chimici.

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt luate, in ordinea prioritatii, in special, pentru:
a) a preveni prezenta la locul de munca a concentratiilor periculoase ale substantelor inflamabile sau a cantitatilor periculoase de substante chimice instabile, in cazul in care natura muncii permite acest lucru;
b) a evita prezenta surselor de aprindere care pot da nastere unor incendii si explozii sau a conditiilor nefavorabile care pot determina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de substante sa genereze efecte fizice daunatoare; si
c) a diminua efectele negative pentru sanatatea si securitatea lucratorilor in caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substantelor inflamabile, ori efectele fizice daunatoare care decurg din prezenta substantelor chimice instabile sau a amestecurilor de substante.

(3) Echipamentul de lucru si sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protectia lucratorilor trebuie sa fie conforme cu prevederile legislatiei aplicabile cu privire la proiectare, productie si livrare, avandu-se in vedere asigurarea sanatatii si securitatii.

(4) Masurile tehnice si/sau organizatorice luate de angajator trebuie sa ia in considerare si sa fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente in categorii prevazuta in anexa nr. I la Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare.

(5) Angajatorul ia masuri pentru a asigura un control adecvat al instalatiilor, echipamentelor si masinilor sau pentru a pune la dispozitie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.

SECTIUNEA a 4-a - Masuri aplicabile in cazul producerii de accidente, incidente sau urgente

ARTICOLUL 25

In vederea protejarii securitatii si sanatatii lucratorilor impotriva accidentelor, incidentelor si urgentelor legate de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de munca, cu respectarea obligatiilor prevazute la art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileste masuri sau planuri de actiune care pot fi aplicate atunci cand se produce un asemenea eveniment, astfel incat sa fie luate masurile adecvate. Aceste masuri sau planuri de actiune trebuie sa includa orice exercitii de protectie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum si asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

ARTICOLUL 26

(1) In cazul in care are loc unul dintre evenimentele prevazute la art. 25, angajatorul ia imediat masuri pentru a reduce efectele evenimentului si a informa lucratorii interesati.

(2) Pentru a readuce situatia la normal, angajatorul trebuie:
a) sa aplice masurile necesare pentru remedierea situatiei cat mai rapid posibil;
b) sa permita sa lucreze in zona afectata numai lucratorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparatiilor si a altor operatiuni necesare.

ARTICOLUL 27

(1) Lucratorilor carora li se permite sa lucreze in zona afectata li se asigura imbracaminte de protectie potrivita, echipament individual de protectie, echipament special de securitate si instalatiile pe care trebuie sa le utilizeze, atat timp cat situatia se mentine.

(2) Situatia prevazuta la art. 25 nu trebuie sa devina permanenta.

(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite sa ramana in zona afectata.

ARTICOLUL 28

Cu respectarea prevederilor art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia masurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare si alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenta unui risc crescut pentru securitate si sanatate, pentru a permite o reactie adecvata si pentru a intreprinde imediat actiuni de remediere, precum si operatiuni de asistenta, evacuare si salvare, daca este nevoie.

ARTICOLUL 29

(1) Angajatorul asigura disponibilitatea informatiilor cu privire la masurile aplicabile in caz de urgenta, care implica agenti chimici periculosi.

(2) Serviciile interne si externe competente in caz de accident si urgenta au acces la informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Informatiile prevazute la alin. (1) includ:
a) notificarea prealabila a pericolelor legate de activitatea profesionala;
b) masurile de identificare a pericolelor;
c) masurile de precautie si procedurile pertinente, astfel incat serviciile de urgenta sa isi poata pregati propriile proceduri de interventie si masuri de precautie; si
d) toate informatiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot aparea atunci cand se produce un accident ori o situatie de urgenta;
e) informatii despre masurile de aplicare a acestui articol.

SECTIUNEA a 5-a - Informarea si instruirea lucratorilor

ARTICOLUL 30

(1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 si 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigura ca lucratorilor sau reprezentantilor acestora li se furnizeaza:
a) datele obtinute in baza prevederilor art. 12-16 si informatii suplimentare ori de cate ori schimbari majore la locul de munca determina o modificare a acestor date;
b) informatii despre agentii chimici periculosi prezenti la locul de munca, cum ar fi denumirea acestor agenti, riscurile pentru securitate si sanatate, valorile limita de expunere profesionala, si prevederi legale;
c) instruire si informare privind precautiile necesare si actiunile ce trebuie intreprinse pentru a se proteja pe ei insisi si pe alti lucratori la locul de munca;
d) acces la orice fisa tehnica de securitate, asigurat de catre furnizor in conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003.

(2) Angajatorul se asigura ca informatia transmisa lucratorilor sau reprezentantilor acestora este:
a) furnizata intr-un mod potrivit cu rezultatul evaluarii de risc prevazute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orala pana la instruirea si pregatirea individuala sustinute cu informatii scrise, in functie de natura si gradul de risc indicate de evaluarea ceruta de dispozitiile alin. (1);
b) actualizata astfel incat sa tina cont de modificarea conditiilor.

ARTICOLUL 31

In cazul in care containerele si conductele pentru agenti chimici periculosi folositi la locul de munca nu sunt marcate in conformitate cu legislatia nationala privind etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si semnalizarea de securitate la locul de munca lipseste sau este necorespunzatoare, angajatorul, cu respectarea derogarilor prevazute in legislatia mentionata, ia masuri astfel incat continutul containerelor si conductelor, precum si natura acestui continut sa poata fi identificate clar.

ARTICOLUL 32

Angajatorii pot obtine, la cerere, de la producator, furnizor sau de la oricare alta persoana care detine legal, toate informatiile despre agentii chimici periculosi, necesare pentru aplicarea art. 12, in masura in care Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevad obligatia de a asigura informatii.

ARTICOLUL 33

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotarare au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III - Interdictii. Supravegherea starii de sanatate

SECTIUNEA I - Interdictii

ARTICOLUL 34

Este interzisa producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agentilor chimici prevazuti in anexa nr. 3, in conditiile prevazute in aceasta anexa pentru a preveni expunerea lucratorilor la riscurile pentru sanatate pe care le pot prezenta anumiti agenti chimici si/sau anumite activitati care implica agenti chimici.

ARTICOLUL 35

(1) Se pot permite exceptari de la cerintele art. 34 in urmatoarele situatii:
a) pentru scopul exclusiv al cercetarii stiintifice si testarii, inclusiv al analizarii;
b) pentru activitatile menite sa elimine agentii chimici care sunt prezenti sub forma de produse secundare sau deseuri;
c) pentru producerea agentilor chimici prevazuti la art. 34 pentru a fi folositi ca produse intermediare si pentru utilizarea lor in acest mod.

(2) Expunerea lucratorilor la agentii chimici prevazuti in art. 34 trebuie sa fie prevenita, in special prin masuri care prevad ca producerea si cea mai rapida utilizare a acestor agenti chimici ca produse intermediare trebuie sa aiba loc intr-un sistem inchis unic, din care agentii chimici respectivi pot fi scosi numai in masura in care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau intretinerea sistemului.

ARTICOLUL 36

Cand se permit derogari in temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cere angajatorului sa prezinte urmatoarele date:
a) motivul pentru care se solicita derogarea;
b) cantitatea de agent chimic ce va fi folosita anual;
c) activitatile si/sau reactiile sau procesele implicate;
d) numarul lucratorilor care pot fi implicati;
e) masurile de persecutie prevazute pentru a se proteja securitatea si sanatatea lucratorilor implicati;
f) masurile tehnice si organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucratorilor.

ARTICOLUL 37

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice pot fi initiatori ai hotararii care urmeaza sa modifice lista interdictiilor prevazute la art. 34, pentru a include si alti agenti chimici sau alte activitati, pe baza modificarilor aduse listei de interdictii sabilite de Consiliul Uniunii Europene.

SECTIUNEA a 2-a - Supravegherea starii de sanatate

ARTICOLUL 38

(1) Cu respectarea prevederilor art. 26 si 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice introduce masurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a starii de sanatate a lucrarilor pentru care rezultatele evaluarii, prevazute la art. 12-16, indica un risc pentru sanatate. Aceste masuri, inclusiv cerintele specificate pentru dosarele de sanatate si expuneri, precum si disponibilitatea acestora, sunt introduse in conformitate cu prevederile legislatiei si practicii nationale.

(2) Supravegherea starii de sanatate, de ale carei rezultate se va tine seama la aplicarea masurilor de prevenire la respectivul loc de munca, se efectueaza acolo unde se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
a) expunerea lucratorului la agentul chimic periculos este de asa natura incat se poate stabili o legatura intre o boala identificabila sau un efect negativ al expunerii asupra sanatatii;
b) exista posibilitatea ca boala sau efectul sa apara in conditiile specifice de la locul de munca al lucratorului;
c) tehnica de investigare prezinta un risc scazut pentru lucratori.

(3) Suplimentar fata de prevederile alin. (1) si (2), pentru supravegherea starii de sanatate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucratorului la agentul chimic periculos.

(4) In situatia in care este stabilita o valoare limita biologica tolerabila obligatorie, astfel cum se prevede in anexa nr. 2, supravegherea starii de sanatate este o cerinta obligatorie in cazul desfasurarii unei activitati cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectiva.

(5) Lucratorii trebuie sa fie informati in legatura cu cerinta prevazuta la alin. (4) inainte de a li se atribui sarcina care implica riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

ARTICOLUL 39

(1) Intrebuintarea carbonatului bazic de plumb - ceruza, a sulfatului de plumb si a tuturor produselor continand acesti pigmenti este interzisa in orice lucrare de vopsitorie, cu exceptia vopsirii vagoanelor de cale ferata, a podurilor de cale ferata, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. In aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb si produsele care contin acesti pigmenti vor fi utilizate sub forma de pasta sau de vopsea gata preparata.

(2) Este interzisa vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

(3) Este interzisa munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrarile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb si a tuturor produselor care contin acesti pigmenti.

ARTICOLUL 40

Ministerul Sanatatii Publice stabileste masurile necesare pentru a se tine permanent evidenta actualizata a fiecarui lucrator a carui stare de sanatate este supravegheata potrivit cerintelor art. 38.

ARTICOLUL 41

(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sanatate si expunere trebuie sa contina un rezumat al rezultatelor supravegherii starii de sanatate si al tuturor datelor reprezentative obtinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.

(2) Monitorizarea biologica si cerintele conexe pot face parte din supravegherea starii de sanatate.

(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sanatate si expunere trebuie tinute intr-o forma corespunzatoare care sa permita consultarea lor ulterioara, respectandu-se cerinta confidentialitatii.

(4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Lucratorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sanatate si expunere care il privesc personal.

(6) In cazul in care o intreprindere isi inceteaza activitatea, dosarele medicale de sanatate si expunere sunt puse la dispozitia autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 42

(1) Lucratorul este informat de medic sau de alta persoana cu calificarea necesara in legatura cu rezultatul care il priveste personal, furnizandu-i-se si informatii si recomandari cu privire la orice actiune de supraveghere a starii de sanatate care trebuie sa i se aplice dupa incetarea expunerii daca in urma supravegherii starii de sanatate se constata ca:
a) un lucrator sufera de o boala identificabila sau de pe urma unui efect negativ asupra sanatatii, pe care un medic sau un specialist in medicina muncii il considera rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de munca;
sau
b) a fost depasita o valoare limita biologica obligatorie.

(2) In cazurile prevazute la lit. a) si b) ale alin. (1), angajatorul realizeaza, simultan, urmatoarele:
a) revizuieste evaluarea riscului efectuata in baza art. 12;
b) revizuieste masurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) si art. 17-24;
c) tine seama de sfaturile specialistului in medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesara sau ale autoritatii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, autoritate competenta in aplicarea tuturor masurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucratorul respectiv la un post de munca in care nu exista riscul expunerii in continuare;
d) continua supravegherea starii de sanatate si revizuirea starii de sanatate a oricarui alt lucrator care a fost expus in acelasi mod. In astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul in medicina muncii ori autoritatea teritoriala de sanatate publica implicata poate propune ca persoanele expuse sa fie supuse unui examen medical.

ARTICOLUL 43

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza recomandari practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 si la pct. 1 din anexa nr. 2, in conformitate cu recomandarile practice elaborate de Comisia Europeana.

CAPITOLUL IV - Dispozitii finale

ARTICOLUL 44

(1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii chimici, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita si ghidurile necesare in utilizare se stabilesc si, respectiv, se elaboreaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti desemnati de catre acestea, dupa caz.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.

(3) Comisia prevazuta la alin. (1), cand considera necesar si in mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.

ARTICOLUL 45

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice asigura elaborarea reglementarilor si dispozitiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotarari.

ARTICOLUL 46

(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei transmite Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau in curs de adoptare in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei informeaza Comisia Europeana la fiecare 5 ani in legatura cu implementarea prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale angajatorilor si ale lucratorilor.

ARTICOLUL 47

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

*
Prezenta hotarare transpune urmatoarele directive:
a) Directiva 98/24/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti chimici in munca (a paisprezecea directiva specifica in sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;
b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici in timpul lucrului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;
c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale expunerii profesionale in aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;
d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative de expunere profesionala in aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE si pentru modificarea directivelor 91/322/CEE si 2000/39/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1

VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE

de expunere profesionala ale agentilor chimici

Nr.

crt.

CAS

EINECS

Denumire

Valoare limitamaxima

Termen scurt

8 ore

(15 minute)

mg/mc

ppm

mg/mc

ppm

1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100

2. 628-63-7 211-047-3 Acetat de amil 300 56 500 94 626-38-0 210-946-8 Acetatd e izoamil

3. 140-11-4 205-399-7 Acetatd e benzil 50 8 80 13

4. 112-07-2 203-933-3 Acetatd e 2-butoxietil P 133 20 333 50

5. 123-86-4 204-658-1 Acetat de butil 715 150 950 200 110-19-0 203-745-1 Acetat de izobutil

6. 111-15-9 203-839-2 Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat) P30 5,6 50 9,3

7. 141-78-6 205-500-4 Acetatde etil 400 111 500 139

8. 108-84-9 203-621-7 Acetat de hexil secundar 150 25 250 42

9. 123-92-2 204-662-3 Acetat de izopentil 270 50 540 100

10. 79-20-9 201-185-2 Acetat de metil 200 63 600 188

11. 110-49-6 203-772-9 Acetatd e metil celosolv

(2-metoxietil acetat) P 25 5 50 10

12. 108-65-6 203-603-9 Acetat de 2-metoxi-1 metiletil P 275 50 550 100

13. 626-38-0 210-946-8 Acetat de 1-metilbutil 270 50 540 100

14. 628-63-7 211-047-3 Acetat de pentil 270 50 540 100

15. 620-11-1 -Acetat de 3-pentil 270 50 540 100

16. 109-60-4 203-686-1 Acetat de propil si izopropil 400 96 600 144

17. 625-16-1 - Acetat de tert-amil 270 50 540 100

18. 108-05-4 203-545-4 Acetatd e vinil 20 6 50 14

19. --Acetil acetat de etil 10019 200 38

20. 67-64-1 200-662-2 Acetona 1210 500 - -

21. 75-86-5 200-909-4 Acetoncianhidrina P 2 0,6 10 2,9

22. 75-05-8 200-835-2 Acetonitril P 70 40 - -

23. 64-19-7 200-580-7 Acid acetic 25 10 - -

24. 79-10-7 201-177-9 Acid acrilic 5 1,7 10 3,4

25. 10035-10-6 233-113-0 Acid bromhidric - - 6,7 2

26. 107-92-6 203-532-3 Acid butiric 15 4 30 8

27. 74-90-8 200-821-6 Acid cianhidric P 0,30 0,3 1 1

28. 7647-01-0 231-595-7 Acid clorhidric 8 5 15 10

29. 598-78-7 209-952-3 Acid2-clorpropionic 1 0,2 2 0,4

30. 75-99-0 200-923-0 Acid2,2-diclorpropionic 2 0,3 10 1,7

31. --Acid diclorpropionic, sare de amoniu 150- 200 -

32. --Acid diclorpropionic, sare de izopropilamina 20 - 50 -

33. - -Acid dimetilditiofosforic 10 - 15 -

34. 7664-39-3 231-634-8 Acidf luorhidric 1,5 1,8 2,5 3

35. 64-18-6 200-579-1 Acid formic 9 5 - -

36. 7782-79-8 231-965-8 Acid hidrazoic 1 - 2 -

37. 79-41-4 201-204-4 Acid metacrilic 30 8,5 45 13

38. 79-11-8 201-178-4 Acid monocloracetic - - 1 -

39. 7697-37-2 231-714-2 Acid nitric - - 2,6 1

40. 7664-38-2 231-633-2 Acid ortofosforic 1 - 2 -

41. 144-62-7 205-634-3 Acid oxalic 1 - - -

42. 88-89-1 201-865-9 Acid picric 0,1 - - -

43. 79-09-4 201-176-3 Acid propionic 31 10 62 20

44. 7664-93-9 231-639-5 Acid sulfuric si anhidrida sulfuroasa 0,50 - 1 -

45. 79-06-1 201-173-7 Acrilamida pC P0,03 - - -

46. 141-32-2 205-480-7 Acrilat de n-butil 11 2 53 10

47. 140-88-5 205-438-8 Acrilat de etil P 30 7 80 20

48. 96-33-3 202-500-6 Acrilat de metil P 20 6 30 9

49. 107-13-1 203-466-5 Acrilonitril pC P 5 2,3 10 4,6

50. 107-02-8 203-453-4 Acroleina 0,30 0,1 0,50 0,2

51. --Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de amoniu) 2 - 6 -

52. --Alaclor(metaclor)[2-cloro-2,6 dietil-N-metoximetil)-acetanilida] 20 - 30 -

53. 1596-84-5 216-485-9 Alar (hidrazida acidului succinic, tepacen) 1 - 3 -

54. -- Alchilsi aril clorsilani 2 - 3 -

55. 107-18-6 203-470-7 Alcool alilic P 4,8 2 12,1 5

56. 123-51-3 204-633-5 Alcool amilic si izoamilic 100 - 200 -

57. 71-36-3 200-751-6 Alcool butilic 100 33 200 66

78-03-1 -Alcool izobutilic

58. 112-30-1 203-956-9 Alcool decilic 100 15 200 30

59. --Alcooli dioxianici 100 - 150 -

60. 64-17-5 200-578-6 Alcool etilic 1900 1000 9500 5000

61. 98-00-0 202-626-1 Alcool furfurilic 50 12,5 100 25

62. 111-70-6 203-897-9 Alcool heptilic (1-heptanol) 150 31,5 250 53

63. 111-27-3 208-852-3 Alcool hexilic 150 36 250 60

64. 108-11-2 203-551-7 Alcool metil-amilic (metil-izobutil

-carbinol;4 metil-2 pentanol) P 60 - 100 -

65. 67-56-1 200-659-6 Alcoolmetilic P 260 200 - 5

66. 143-08-8 205-583-7 Alcoolnonilic 150 25 250 42

67. 111-87-5 203-917-6 Alcooloctilic 150 28 250 47

123-96-6 204-667-0 Alcoolizooctilic P

68. 71-23-8 200-746-9 Alcoolpropilic 200 81 500 203

67-63-0 200-661-7 Alcoolizopropilic

69. 123-73-9 204-647-1 Aldehidan-butirica si izobutirica - - 25 9

70. 107-20-0 203-472-8 Aldehidacloracetica - - 3 5000

71. 309-00-2 206-215-8 Aldrinsau izodrin (1,2,3,4,10,10 -hexaclor 1,4,4a,5,8, 8a-hexahidro-

1,4,5,8-diendodimetilen-naftalina) P 0,20 - 0,25 -

72. 7429-90-5 231-072-3 Aluminiusi oxizi (pulberi) 3 - 10 -

73. 7429-90-5 231-072-3 Aluminiusi oxizi (fumuri) 1 - 3 -

74. 7664-41-7 231-635-3 Amoniac 14 20 36 50

75. 108-24-7 203-564-8 Anhidridaacetica 15 3,6 25 6

76. 1303-86-2 215-125-8 Anhidridaborica 10 - 15 -

77. --Anhidrida butirica 1 - 5 -

78. 1314-56-3 215-236-1 Anhidridafosforica 0,50 - 1,50 -

79. 85-44-9 201-607-5 Anhidridaftalica (vapori si

aerosolide condensare) 2 0,3 5 0,8

80. 108-31-6 203-571-6 Anhidridamaleica 1 0,25 3 0,75

81. 62-53-3 200-539-3 Anilina P 3 0,80 5 1,30

82. --Anisidina (aminoanisoli o,m,p) P 0,30 0,06 0,50 0,1

83. --Antimolia (3,4,6,2',3',5' hexaclor- dibenzen-sulfonamida

150 - 250 -

84. 7440-36-0 231-146-5 Antimoniu(stibiu) 0,20 - 0,50 -

85. 86-88-4 201-706-3 ANTU(alfa-naftil-tiouree) 0,20 - 0,60 -

86. 7440-22-4 231-131-3 Argint-metal 0,1 - - -

87. 7440-22-4 231-131-3 Argit(compusi solubili exprimati ca Ag)

0,01 - - -

88. 7440-38-2 231-148-6 Arsensi compusi anorganici C 0,01 - 0,100 -

89. 1912-24-9 217-617-8 Atrazina 1 - 2 -

90. 8052-42-4 232-490-9 Asfalt (fumuri) 5 - - -

91. 26628-22-8 247-852-1 Azidade sodiu P 0,1 - 0,3 -

92. --Azonaftol AS-SW 500 - 1000 -

93. 7440-39-3 231-149-1 Bariu (compusi solubili exprimati ca Ba)

0,5 - - -

94. 50-32-8 200-028-5 3-4benzpiren (benz(a)piren) Fp pC - - - -

95. 71-43-2 200-753-7 Benzen C P3,25 1 - -

96. 92-87-5 202-199-1 Benzidina Fp C P - - - -

97. -- Benzine(carburanti) 300 - 500 -

98. 93-89-0 202-284-3 Benzoatde etil 200 33 300 49

99. -- Benzoxalona 20 - 50 -

100. 7440-41-7 231-150-7 Beriliusi compusi (exprimati in Be)

pC 0,002 - - -

101. -- BiocidETA-3(hexahidro-1,3,5- trietanol-S-triazina) - - 3 -

102. -- BiocidPR (hexahidro-1,3,5- tripropil-S-triazina)
- - 1 -

103. -- BiocidTH (hexahidro-1,3,5-trietil- S-triazina)- - 0,40 -

104. 124-38-9 204-696-9 Bioxid de carbon 9000 5000 - -

105. 7446-09-5 231-195-2 Bioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa) 5 2 10 4

106. 10049-04-4 233-162-8 Bioxid de clor 0,10 0,04 0,30 0,11

107. 542-88-1 208-832-8 Bis-cloro-metil-eter C Fp - - - -

108. 2179-59-1 218-550-7 Bisulfura de alil-propil 10 1,7 20 3,4

109. -- Borazon(bentazon;basagran;3-izopropil-(1H)-benzo-2,1,3,triadiazin-4-on-2,2bioxid) 5 - 10 -

110. -- Borazonsare de sodiu 1 - 2 -

111. 7726-95-6 231-778-1 Brom 0,7 0,1 - -

112. 74-96-4 200-825-8 Bromura de etil 400 90 500 112

113. 74-83-9 200-813-2 Bromura de metil P 20 5 30 7,5

114. 74-95-3 200-824-2 Bromura de metilen 10 1,4 50 7

115. 593-60-2 209-800-2 Bromura de vinil pC 22 5 - -

116. 106-99-0 203-450-8 Butadiena (1,3 divinil) pC 22 10 - -

117. 78-93-3 201-159-0 Butanona 600 200 900 300

118. 109-73-9 203-699-2 Butilamina P - - 15 5

119. 111-76-2 203-905-0 Butilcelosolv (butil-glicol;butoxi-2-etanol)
P 150 30 250 50

120. -- Butilfosfati(di si tri) 2 - 5 -

121. 2426-08-6 219-376-4 N-butil-glicidil-eter(BGE) 100 19 200 38

122. -- Butil-eter-3propilen-glicol (flotaromDF)- - 22 -

123. 111-76-2 203-905-0 2-Butoxietanol P 98 20 246 50

124. 98-51-1 202-675-9 Butil-toluen-tertiar 45 7,5 60 10

125 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu si compusi (exprimati inCd)pC 0,05 - - -

126. 76-22-2 200-945-0 Camfor 1 6 3 18

127. --Caragrad (terbumeton) 0,50 - 1 -

128. 105-58-8 203-311-1 Carbonat de dietil 700 145 1000 207

129. 497-19-8 207-838-8 Carbonat de sodiu 1 - 3 -

130. --Carbonetoxi-izocianat - - 50 -

131. 105-60-2 203-313-2 epsilon-caprolactama 10 - 40 - (pulbere, vapori)

132. 110-80-5 203-804-1 Celosolv (etil-glicol;etoxi-2-etanol) P 20 5 40 10

133. 463-51-4 207-336-9 Cetena 0,50 - 1,50 -

134. 106-51-4 203-405-2 Chinona 0,30 - 0,40 -

135. --Chinoxalin-2,6-diclor 50 - 100 -

136. 420-04-2 206-992-3 Cianamida P 1 0,58 - -

137. --Cianuri si cianogeni (exprimati inCN)P 0,50 - 1 -

138. 110-82-7 203-806-2 Ciclohexan 700 200 - -

139. 108-93-0 203-630-6 Ciclohexanol P 100 25 200 50

140. 108-94-1 203-631-1 Ciclohexanona P 40,8 10 81,6 20

141. --Ciclohexanon-izo-oxima (caprolactama) 5 - 10 -

142. 110-83-8 203-807-8 Ciclohexena 700 208 1200 357

143. 106-87-6 203-437-7 Ciclohexen-dioxid-vinil pCP 57 10 - -

144. 108-91-8 203-629-0 Ciclohexilamina 20 5 40 10

145. 542-92-7 208-835-4 Ciclopentadiena 100 35,5 200 75

146. 12079-65-1 235-142-4 Ciclopentadieniltricarbonil-mangan 0,10 - 0,30 -

147. 75-19-4 200-847-8 Ciclopropan 500 290 700 407

148. 7782-50-5 231-959-5 Clor - - 1,5 0,5

149. 532-27-4 208-531-1 Cloracetofenona - - 0,30 0,05

150. --Cloral 2 - 3 -

151. 106-47-8 203-401-0 Clor-anilina(p) P 2 - 5 -

152. 108-90-7 203-628-5 Clor-benzen (mono) 23 5 70 15

153. 74-97-5 200-826-3 Clor-brommetan 700 132 1000 189

154. 506-77-4 208-052-8 Clorcian - - 1 0,4

155. 57-74-9 200-349-0 Clordan(1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor-3a5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan) 0,30 - 0,60 -

156. 75-45-6 200-871-9 Clorodifluorometan 1600 1000 - -

157. 53469-21-9 -Clordifenil (42% clor) P - - 1 -

158. 11097-69-1 -Clordifenil (54% clor) P - - 0,50 -

159. -- αclor-izobutiraldehida - - 20 -

160. -- Clor-metil-6-clorbenzoxazolona 15 - 20 -

161. -- Clor-naftalina(pana la 3 Cl) P - - 2 -

162. -- Clor-naftalina(peste 3 Cl) P - - 1 -

163. 100-00-5 202-809-6 Clor-nitrobenzen(p) P - - 1 0,16

164. 600-25-9 209-990-0 Clor-(1)-nitropropan1 50 10 75 15

165. 75-00-3 200-830-5 Cloroetan 268 100 - -

166. 67-66-31 200-663-8 Cloroform (triclormetan) pC P 10 2 - -

167. --Cloroformiat de metil si etil - - 4 -

168. 76-06-2 200-930-9 Cloropicrina 0,50 0,07 0,70 0,1

169. 126-99-8 204-818-0 Cloropren (2-clor-butadiena 1,3) P 30 8 50 14

170. 2039-87-4 218-026-8 Clorstiren (mono) 50 9 100 18

171. 95-49-8 202-424-3 Clortoluen (o,p) 150 30 250 50

172. 75-36-5 200-865-6 Clorura de acetil 2 0,6 5 1,6

173. 107-05-1 203-457-6 Clorura de alil 3 1 6 2

174. 12125-02-9 235-186-4 Clorura de amoniu 5 - 10 -

175. 95-49-8 202-424-3 Clorura de benzil 5 1 8 1,5

176. 98-88-4 202-710-8 Clorura de benzoil 5 0,9 10 1,8

177. 108-77-0 203-614-9 Clorura de cianuril - - 1 0,1

178. 79-04-9 201-171-6 Clorura de cloracetil 10 2 20 4

179. 79-36-7 201-199-9 Clorura de dicloracetil 3 0,5 5 0,8

180. 75-00-3 200-830-5 Clorura de etil 1000 380 2000 760

181. 75-29-6 200-858-8 Clorura de izopropil 400 125 500 156

182. 563-52-0 209-252-8 Clorura de metalil 80 22 150 41

183. 74-87-3 200-817-4 Clorura de metil 75 36 150 72

184. 75-09-2 200-838-9 Clorura de metilen pC 174 50 - -

185. --Clorura de metil alchil-ciano- 3 - - -etil-benzil-amoniu

186. 10545-99-0 234-129-0 Clorura de sulf 2 0,4 5 0,9

187. 7791-25-5 232-245-6 Clorura de sulfuril 2 0,4 5 0,9

188. 7719-09-7 231-748-8 Clorura de tionil 15 3 25 5

189. --Clorura de tiofosforil 2 - 5 -

190. 75-01-4 200-831-0 Clorurade vinil C 7,77 3 - -

191. 7440-48-4 231-158-0 Cobalt (oxid de cobalt) 0,05 - 0,10 -

192. --Colofoniu (produsi de descompunere la lipirea cu fludor, exprimati in 0,10 - - -formaldehida)

193. 1319-77-3 215-293-2 Cresoli(toti izomerii) P 22 5 - -

194. --Crom hexavalent si metalurgia cromului C 0,05 - - -

195. 7440-47-3 231-157-5 Crom metalic, compusi anorganici ai cromului (II) si compusi anorganici ai cromului (insolubili)(III)2 - - -

196. -- Croniat de zinc C 0,01 - - -

197. -- Crom trivalent 0,50 - - -

198. 7440-50-8 231-159-6 Cupru (fumuri) - - 0,20 -

199. 7440-50-8 231-159-6 Cupru (pulberi) 0,50 - 1,50 -

200 94-75-7 202-361-1 2,4D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic) 5 - 10 -

201. -- Dazomet (tetrahidro-3,5- dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2tion) - - 3 -

202. 50-29-3 200-024-3 DDT (p,p'-diclorodifenil-tricloroetan) P 0,50 - 1 -

203. -- DDVP (o, o'-dimetil-2,2 diclordivinil-fosfat) P0,50 - 1,50 -

204. 17702-41-9 241-711-8 Decaboran P 0,10 0,016 0,30 0,05

205. 493-02-7 207-771-4 Decalina (decahidro-naftalina) 100 18 200 36

206. 8022-00-2 -Demeton-metil (metasistox) P0,20 - 0,50 -

207. 123-42-2 204-626-7 Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil2pentanona) 150 32 250 53

208. 124-02-7 204-671-2 Dialilamina 0,50 0,1 2 0,5

209. 999-21-3 213-658-0 Dialilmaleat 1 - 5 -

210. -- N,NDiali-diclor-acetamida 7 - 10 -

211. 334-88-3 206-382-7 Diazometan 0,30 0,2 0,50 0,3

212. -- Dibenzil-diizocianat - - 0,20 -

213. 19287-45-7 242-940-6 Diboran 0,10 0,1 1 1

214. 106-93-4 203-444-5 Dibrometan(1,2) pC P 0,80 0,1 2 0,3

215. 111-92-2 203-921-8 Dibutilamina - - 6 1,1

216. 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat 2 - 5 -

217. -- Diclorohexil-amina 100 - 150 -

218. 95-50-1 202-425-9 1,2Diclorbenzen P 122 20 306 50

219. 106-46-7 203-400-5 1,4Diclorbenzen 122 20 306 50

220. 75-71-8 200-893-9 Diclor-difluor-metan (freon 12) 2000 494 3000 741

221. 75-34-3 200-863-5 1,1Dicloretan P 412 100 - -

222. 107-06-2 203-458-1 1,2Diclor etan 30 7 70 17

223. 75-35-4 200-864-0 Dicloretilena(1,1) (clorura de viniliden) 20 5 80 20

224. 540-59-0 208-750-2 Dicloretilena(1,2) 200 50 300 76

225. 96-23-1 202-491-9 Diclorhidrina P 5 0,95 10 1,9

226. -- 2,4Diclor-6 (1 metil-1 cian-etilamino-S-triazina) 20 - 30 -

227. 75-43-4 200-869-8 Dicloromonofluormetan (Freon 21) 42 10 - -

228. 594-72-9 209-854-0 Diclor1,1-nitroetan 1 10 1,7 40 7

229. -- Diclorpinacolona (3,3,3-trimetil-1-diclor-2-butanona) - - 10 -

230. 78-87-5 201-152-2 Diclorpropan(1,2) 100 22 200 44

231. 6607-45-0 -Diclorstiren 30 - 50 -

232. 76-14-2 200-937-7 Diclor-tetrafluoro-etan(freon 114) 3000 430 5000 715

233. 60-57-1 200-484-5 Dieldrin (1,2,3,4,10, 10hexaclor-6,7epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a,octahidro- 0,20 - 0,25 -1,4,5,8,dimetano naftalina)P

234. 109-89-7 203-716-3 Dietilamina 15 5 30 10

235. 100-37-8 202-845-2 Dietilaminoetanol P 30 6 45 9

236. 91-66-7 202-088-8 N,Ndietilanilina 10 1,6 20 3,2

237. --N-Dietilciclohexilamina 15 - 30 -

238. 111-46-6 203-872-2 Dietilenglicol 500 115 800 184

239. 137-30-4 205-288-3 Dietilditiocarbamatde zinc 3 - 5 -

240. 111-40-0 203-865-4 Dietilentriamina P 2 0,5 4 1

241. 122-39-4 204-539-4 Difenilamina 4 - 6 -

242. 80-10-4 201-251-0 Difenildiclorsilan 5 0,5 7 0,7

243. 25167-94-6 246-696-4 Difenilpropan 10 - 15 -

244. -- Difil (dinil;dowtherm;amestec de difenil si oxid de difenil) 2 - 4 -

245. 75-61-6 200-885-5 Difluor-dibrom-metan 600 70 800 93

246. 2238-07-5 218-802-6 Diglicidil-eter(DGE) 0,50 0,1 2 0,4

247. -- 2,3dihidro-2,2 dimetil - 7-clorobenzofuran 150 - 250 -

248. -- 2,3dihidro-2,2 dimetil-7-hidrobenzofuran 80 - 150 -

249. 108-83-8 203-620-1 Diizobutilcetona 150 26 250 43

250. -- Diizobutilena 2000 - 2500 -

251. -- Diizobutilfostat 15 - 25 -

252. -- Diizobutilfosfonatde metil-alchil-amoniu 50 - 100 -

253. -- Diizopropilditiofosfat de sodiu(RC-331) - - 20 -

254. -- Dimerol (ulei dieteric) 5 - 10 -

255. 127-19-5 204-826-4 N,N-dimetilacetamida P 36 10 72 -

256. 124-40-3 204-697-4 Dimetilamina 3,8 2 9,4

257. 121-69-7 204-493-5 N,N-dimetilanilina P 25 5 49 10

258. 103-83-3 203-149-1 Dimetil-benzil-amina 5 0,9 10 1,8

259. Dimetil-diclor-fosfat - 4

260. 75-78-5 200-901-0 Dimetil-diclorsilan 3 0,6 6 1,2

261. --Dimetilfosfit (distilat) 12 - - -

262. 1331-15-3 -Dimetil-dioxan 50 - 100 -

263. 68-12-2 200-679-5 Dimetil-formamida P 10 3,3 30 10

264. 57-14-7 200-316-0 1,1dimetilhidrazina pC P 0,70 0,3 1,50 0,6

265. 77-78-1 201-058-1 Dimetilsulfat pCP 0,50 0,1 - -

266. 120-61-6 204-411-8 Dimetiltereftalat 2 - 5 -

267. -- Dimetoat(regor;acid 7 - 10 -fosforoditioic)

268. 628-96-6 211-063-0 Dinitratde etilen glicol P 0,30 0,05 1 0,2

269. 528-29-0 208431-8 Dinitrobenzen P 1 0,15 1,50 0,2

270. --Dinitrocaprilfenol 15 - 25 -

271. 97-00-7 202-551-4 Dinitroclorbenzen - - 1 -

272. 51-28-5 200-087-7 Dinitrofenol P 0,70 - - -

273. -- Dinitro-fluor-crezol 5 - 10 -

274. 534-52-1 208-601-1 4,6Dinitro-o-crezol P 0,05 - 0,20 -

275. 25321-14-6 246-836-1 Dinitrotoluen P 1 - 1,50 -

276. 2813-95-8 220-560-1 Dinosebacetat 0,70 - 1 -

277. 88-85-7 201-861-7 Dinoseb(dibutox; 4,6 dinitro-2sec-butilfenol) 0,10 - 0,50 -

278. 117-84-0 204-214-7 Dioctilftalatsec.(dietil-hexil2-ftalat) 2 0,1 5 0,3

279. 123-91-1 204-661-8 Dioxan (bioxid de dietilena) P 30 8 50 14

280. 142-84-7 205-565-9 Dipropilamina 1,70 0,4 2 0,5

281. 298-04-4 206-054-3 Disulfoton(o, o-dietil-S-2-(etil-tio)etil-fosforoditionat) 0,10 - 0,20 -

282. 112-34-5 203-961-6 DowanolDB (eter monobutilic aldietilenglicolului) 150 - 250 -

283. 72-20-8 200-775-7 Endrin(endo-endo-hexaclor1,2,3,4,10,10-epoxi-6,7,octahidro- 0,03 - 0,10 -1,4,4a,5,6,7,8,8a dimetano-,4,5,8,naftalina) P

284. 106-89-8 203-439-8 Epiclorhidrina pC P 1 0,2 4 0,8

285. --EPN (ester tionobenzen-fosforic de etil si p-nitrofenil) P 0,50 - 1 -

286. 141-43-5 205-483-3 Etanolamina P 2,5 1 7,6 3

287. 142-96-1 205-575-3 Eterbutilic P 30 6 50 9

288. 111-44-4 203-870-1 Eterdiclor-dietilic2,2'[oxidde bis (2-cloretil)] P 40 6,8 60 10,3

289. -- Eterdiclor-etil P - - 50 -

290. -- Eterdimetilic al aciduluitereftalic 5 - 30 -

291. 60-29-7 200-467-2 Eteretilic 300 99 800 264

292. 563-12-2 209-242-3 Etermetilic al dipropilenglicolului P 300 18 500 3

293. -- Eterpropilic (izopropileter) 1000 - 1500 -

294. 75-04-7 200-834-7 Etilamina 9,4 5 - -

295. 100-41-4 202-849-4 Etilbenzen P 442 100 884 200

296. 106-35-4 203-388-1 Etil-butil-cetona(3-heptanona) 150 32,17 250 5,3

297. 5459-93-8 226-733-8 N-etil-ciclohexil-amina 15 2,9 30 5,8

298. -- Etilen-bis-ditiocarbamatde amoniu 20 - 25 -

299. 107-07-3 203-459-7 Etilenclorhidrina P 3 1 10 3

300. 107-15-3 203-468-6 Etilendiamina 20 8 30 12

301. 107-21-1 203-473-3 Etilenglicol P 52 20 104 40

302. -- Etilen-glicol-bis-semiformiat 0,50 - 1 -

303. 151-56-4 205-793-9 Etilenimina P 0,50 0,3 1 0,5

304. -- Etilentiocloroformiat - - 0,50 -

305. -- Etil-izobutil-ditiofostatde sodiu - - 20 -

306. - -5-etilpiridin-2 carbinol acetat - - 2 -

307. 622-96-8 210-761-2 Etiltoluen 300 61 400 81

308. -- Etoxi-etil-metacrilat(p) 100 - 200 -

309. 101-84-8 202-981-2 Fenileter(vapori) 5 0,7 10 1,4

310. -- Fenil-glicidil-eter(PGE) 6 1 10 2

311. 100-63-0 202-873-5 Fenilhidrazina pC P15 3 25 6

312. 98-86-2 202-708-7 Fenil-metil-cetona(acetofenona) 100 20 200 41

313. 135-88-6 205-223-9 N-Fenil-β-naftilamina Fp - - - -

314. 98-83-9 202-705-0 2-Fenilpropena 246 50 492 100

315. 106-50-3 203-404-7 Fenilendiamina(p) P 0,07 0,01 0,10 0,02

316. 95-54-5 202-430-6 Fenilendiamina(o) - - 10 -

317. -- Fenixol (ulei dielectric) 30 - 50 -

318. 108-95-2 203-632-7 Fenol P 7,8 2 - -

319. -- Ferovanadiu (praf) 0,50 - 1,50 -

320. 7782-41-4 231-954-8 Fluor 1,58 1 3,16 2

321. 62-74-8 200-548-2 Fluor-acetat de sodiu P 0,02 0,004 0,05 0,01

322. 7789-75-5 232-188-7 Fluorura de calciu 1 - 2 -

323. 2699-79-8 220-281-5 Fluorura de sulfuril 15 - 20 -

324. -- Fluorurianorganice 2,5 - - -

325. 50-00-0 200-001-8 Formaldehida pC 1,20 1 3 2

326. 75-12-7 200-842-0 Formamida 20 11 30 16

327. 109-94-4 203-721-0 Formiat de etil 200 66 300 99

328. 107-31-3 203-481-7 Formiat de metil 150 61 250 102

329. 298-01-1 206-051-7 Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil-vinil-dimetil-fosfat) 0,05 - 0,15 -

330. --N-Fosfo-metil-glicina 15 - 20 -

331. 7803-51-2 232-260-8 Fosfina 0,14 0,1 0,28 0,2

332. 7723-14-0 231-768-7 Fosfor (galben) 0,05 - 0,15 -

333. 75-44-5 200-870-3 Fosgen (clorura de carbonil) 0,08 0,02 0,4 0,1

334. 98-01-1 202-627-7 Furfurol 10 2,5 15 4

335. --Gaze lichefiate (continand in principalC3-C4) 1200 - 1500 -

336. 7440-56-4 231-161-6 Germaniu 2 - 5 -

20619-16-3 243-922-0 Oxid de germaniu

337. 556-52-5 209-128-3 Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol) 50 16,5 100 33

338. 7440-58-6 231-166-4 Hafniu 0,20 - 0,50 -

339. 151-67-7 205-796-5 Halotan 400 50 - -

340. 110-43-0 203-767-1 2-Heptanona P 238 50 475 100

341. 106-35-4 203-388-1 Heptan-3-ona 95 20 - -

342. 76-44-8 200-962-3 Heptaclor(heptaclor-1,4,5,6,7,8,8-tetra-hidro3a,4,7,7a metano-4,7,inden) 0,30 - 0,60 -

343. 142-82-5 20-563-8 Heptan(n) 2085 500 - -

344. 110-54-3 203-777-6 Hexan(n) 72 20 - -

345. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorbenzen 0,50 - 1 -

346. 87-68-3 201-765-5 Hexaclorbutadiena pCP - 0,20 0,02

347. 58-89-9 200-401-2 Hexaclorciclohexan(HCH, lindan) P 0,30 - 0,50 -

348. 67-72-1 200-666-4 Hexacloretan 5 0,5 8 0,8

349. 124-09-4 204-679-6 Hexametilen-diamina 1 - 5 -

350. 822-06-0 212-485-8 Hexametilen-diizocianat 0,05 0,007 1 0,14

351. 302-01-2 206-114-9 Hidrazina pC P 0,10 0,08 1 0,8

352. Hidrocarburi alifatice (whitespirit,solvent nafta, ligroina, 700 - 1000 -petrollampant, motorina)

353. -- Hidrocarburi policiclice aromatice (fractiuneaextractibila inbenzen) C 0,20 - - -

354. 123-31-9 204-617-8 Hidrochinona 1 - 2 -

355. 7784-42-1 232-066-3 Hidrogen arseniat 0,10 0,03 0,30 0,09

356. -- Hidrogenfosforat 0,20 - 0,50 -

357. 7783-07-5 231-978-9 Hidrogen seleniat 0,07 0,02 0,17 0,05

358. -- Hidrogen stibiat 0,20 - 0,50 -

359. 7783-06-4 231-977-3 Hidrogen sulfurat 10 7,2 15 10,8

360. 1310-73-2 215-185-5 Hidroxizi alcalini exprimati in 1 - 3 -hidroxidde sodiu

361. 1305-62-0 215-137-3 Hidroxid de calciu 5 - - -

362. 118-29-6 204-241-4 N-Hidroximetilftalimida 50 7 75 10

363. 7580-67-8 231-484-3 Hidrurade litiu 0,025- - -

364. --Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat de sodiu) - - 20 -

365. 7553-56-2 231-442-4 Iod 0,50 0,09 1 0,2

366. 74-88-4 200-819-5 Iodura de metil pC P 15 1,5 25 1

367. 624-83-9 210-866-3 Izocianat de metil P 0,02 0,008 0,05 0,02

368. 78-59-1 201-126-0 Izoforona (izoacetofenona) 25 4,42 50 8

369. -- Izooctina 500 - 700 -

370. 78-78-4 201-142-8 Izopentan 3000 1000 - -

371. 75-31-0 200-860-9 Izopropilamina 7 3 10 4

372. 98-82-8 202-704-5 Izopropil-benzen (cumen) 100 20 150 30

373. 4016-14-2 223-672-9 Izopropil-glicidil-eter(IGE) 50 10,5 100 21

374. -- Mancozeb(etilen-bis-ditiocarbamat de zinc si mangan) 100 - 200 -

375. 7439-96-5 231-105-1 Mangan 0,50 - 3 -

376. 121-75-5 204-497-7 Malation (o,o-dimetil-ditiofosfat-dietil-mercapto-succinat) P7 - 10 -

377. 74-93-1 200-822-1 Mercaptan (metil si etil) - - 1 -75-08-1 200-837-3

378. 7439-97-6 231-106-7 Mercur P 0,05 - 0,15 -

379. -- Mercur (compusi organici) P - - 0,01 -

380. 108-67-8 203-604-4 Mesitilen 100 20 - -

381. 80-62-6 201-297-1 Metacrilat de metil 150 - 250 -

97-63-2 202-597-5 Metacrilat de etil

382. 97-88-1 202-615-1 Metacrilat de N-butil 150 25 250 43

383. 74-82-8 200-812-7 Metan 1200 1834 1500 2292

384. 74-99-7 200-828-4 Metil-acetilena (propina) 1300 793 1500 915

385. 109-87-5 203-714-2 Metilal (dimetoximetan) 1500 531 2500 885

386. 74-89-5 200-820-0 Metilamina 10 8 15 12

387. 100-61-8 202-870-9 N-Metilanilina P 7 16 10 2

388. 591-78-6 209-731-1 Metil-n-butil-cetona(hexanona) 200 49 300 80

389. 63-25-2 200-555-0 Metil-n-carbamatnaftil (carbaril) 2 - 5 -

390. 109-86-4 203-713-7 Metil-celosolv(metoxi-2-etanol) P 16 5,75 30 7

391. 108-87-2 203-624-3 Metil-ciclohexan 1200 211 1500 375

392. 25639-42-3 247-152-6 Metil-ciclohexanol 200 42 300 64

393. 583-60-8 209-513-6 Metil-ciclohexanona P 250 54,5 350 76

394. -- N-metil-cloro-acetamida 10 - 14 -

395. -- Metil-clor-acrilat 2 - 5 -

396. 71-55-6 200-756-3 Metil-cloroform(1,1,1-tricloretan) 1000 183 1500 275

397. 101-14-4 202-918-9 4,4'metilen-bis-(2-clor-anilina)pCP 0,22 - - -

398. -- Metilen-bis fenilizocianat (difenilmetan 4,4 diizocianat) - - 0,15 -

399. -- 4,4Metilen dianilina pC P 0,80 - - -

400. 78-93-3 201-159-0 Metil-etil-cetona (2 butanona) 200 63 300 101

401. -- Metil-etil-parathion P 0,05 - 0,10 -

402. 541-85-5 208-793-7 5Metilheptan-3-ona 53 10 107 20

403. 110-12-3 203-737-8 5Metilhexan-2-ona 95 20 - -

404. 106-68-3 203-423-0 Metil-hexil-cetona(octanona) 100 19 200 38

405. 60-34-4 200-471-4 Metil-hidrazina pC P 0,37 - - -

406. 108-10-1 203-550-1 Metil-izobutil-cetona 200 47 300 71

407. -- Metil-izobutir-aldehida 200 - 300 -

408. -- Metil-izobutir-aldoxima - - 5 -

409. 141-79-7 205-502-5 Metil-izobutinil-cetona (oxid de mesitin) 50 12 100 24

410. -- MetilH diclorsilan 3 - 5 -

411. 110-91-8 203-815-1 N-metilmorfolina - - 70 -

412. 950-35-6 -Metil-parathion (tiofosfat de di-o-metilsi o,p-nitro-fenil) P 0,10 - 0,30 -

413. 108-10-1 203-550-1 4-Metilpentan-2-ona 83 20 208 50

414. 107-87-9 203-528-1 Metil-propil-cetona (pentanona) 250 71 300 85

415. 100-80-1 202-889-2 Metil-stiren 250 51 350 72

416. -- Metiltiofonat (produs tehnic) - - 15 -

417. -- Metiltiofonat (conditionat cu 70% substanta activa) - - 10 -

418. -- Metil-triclorsilan 1 - 3 -

419. -- Metil-vinil-diclorsilan 3 - 5 -

420. -- Metil-vinil-siloxan P 30 - 50 -

421. -- Metoben[1,2-bis-(3metoxicarbonil-2-tiouracil)benzen] - - 12 -

422. 72-43-5 200-779-9 Metoxiclor[1,1,1-triclor-2,2di(p-metoxi-fenil)etan] P10 - 15 -

423. 107-98-2 203-539-1 l-Metoxipropan2-ol P 375 100 568 150

424. 111-77-3 203-906-6 2-(2-metoxietoxi)-etanol P50,1 10 - -

425. 34590-94-8 252-104-2 (2-metoximetiletoxi)-propanol P 308 50 - -

426. 21087-64-9 244-209-7 Metribuzin 1 - 2 -

427. 7439-98-7 231-107-2 Molibden(compusii insolubili) 5 - 10 -

428. 7439-98-7 231-107-2 Molibden(compusii solubili) 2 - 65 -

429. -- Molinat8bis etil-N,N-hexametilen- - - 0,50 -tio-carbamat)

430. 107-11-9 203-463-9 Monoalilamina 0,10 - 0,40 -

431. -- Monocloracetat de metil 5 - 10 -

432. 96-24-2 202-492-4 Monoclorhidrina 5 - 10 -

433. -- Monoeter-rezorcina 50 - 100 -

434. 107-10-8 203-462-3 Monopropilamina 0,50 0,2 0,80 0,3

435. 110-91-8 203-815-1 Morfolina (oxidde dietilen imida;tetra-hidro1,4-oxazina) 36 10 72 20

436. 10102-43-9 233-271-0 Monoxidde azot 30 24 - -

437. 91-20-3 202-049-5 Naftalina 50 9,5 - -

438. 91-59-8 202-080-4 p-naftilamina CFp P - - - -

439. 90-15-3 201-969-4 α-naftol P 10 - 15 -

440. 7440-02-0 231-111-4 Nichelsi compusi C 0,10 - 0,50 -

441. 13463-39-3 236-669-2 Nichelcarbonil 0,05 - 0,10 -

442. 54-11-5 200-193-3 Nicotina P 0,5 - - -

443. 79-46-9 201-209-1 Nitratde izopropil 20 5 25 7

444. 627-13-4 210-985-0 Nitratde n-propil 75 17,5 100 23

445. 100-01-6 202-810-1 P-nitroanilina P 3 0,5 5 0,9

446. 100-17-4 202-825-3 P-nitroanisol 5 - 10 -

447. 98-95-3 202-716-0 Nitrobenzen P 1 0,2 - -

448. 627-05-4 210-980-3 Nitrobutan 50 - 75 -

449. 92-93-3 202-204-7 4-nitrodifenil pCFp P - - - -

450. 79-24-3 201-188-9 Nitroetan 100 32 150 49

451. 100-12-9 202-821-1 Nitroetilbenzen P 15 2 20 3

452. 55-63-0 200-240-8 Nitroglicerina (trinitroglicerina)P 0,05 0,006 2 0,25

453. 75-52-5 200-876-6 Nitrometan 100 40 150 60

454. 86-57-7 201-684-5 α-nitronaftalina 20 3 30 4

455. 79-46-9 201-209-1 Nitropropan(2) pC - - 30 4

456. -- Nitrotoluen (o,m,p) P 10 2 30 4

457. 62-75-9 200-549-8 N-Nitrozodimetilamina pCFp P - - - -

458. 152-16-9 205-801-0 Octametil-pirofosfor-amida(pestox3, schradan) P 0,30 - 0,60 -

459. -- Octaclor-dipropileter 10 - 15 -

460. 111-65-9 203-892-1 Octan 1500 322 2000 283

461. 12122-67-7 235-180-1 Onedin (zineb, etilen-bis-ditiocarbamatde zinc) 0,50 - 1 -

462. -- Orafon (pirimifos-metil) 0,50 - 2 -

463. 50-35-1 200-031-1 Ordatox (imidan, fosmet) 1,50 - 3 -

464. 95-57-8 202-433-2 Ortoclorfenol - - 10 -

465. -- Ortometalil-clorfenileter 200 - 300 -

466. -- Ortometalil-oxifenileter 150 - 250 -

467. 10028-15-6 233-69-2 Ozon 0,10 0,05 0,20 0,1

468. -- Oxichinolat de cupru (fungicid S) 5 - 9 -

469. 10025-87-3 233-046-7 Oxiclorura de fosfor 1 0,15 5 0,8

470. 1344-28-1 215-691-6 Oxid de aluminiu (aerosoli) 2 0,5 5 1,2

471. 1305-78-8 215-138-9 Oxid de calciu 2 - 5 -

472. 630-08-0 211-128-3 Oxid de carbon 20 17,5 30 26

473. 60-29-7 200-467-2 Oxid de dietil 308 100 616 200

474. 55720-99-5 -Oxid de difenilclorat P 0,50 - 1,50 -

475. 115-10-6 204-065-8 Oxid de dimetil 1920 1000 - -

476. 75-21-8 200-849-9 Oxid de etilena pC 1,80 1 - -

477. 1309-37-1 215-168-3 Oxid feric (fumuri, pulberi) 5 - 10 -

478. 1309-48-4 215-171-9 Oxid de magneziu (fumuri) 5 - 15 -

479. 75-56-9 200-879-2 Oxid de propilena pC 50 21 - -

480. 1314-13-2 215-222-5 Oxid de zinc (fumuri) 5 - 10 -

481. -- N-Oxidmetil piridina 2 - 3 -

482. 10102-44-0 233-272-6 Oxizide azot (exprimati in N02) 5 3 8 4

483. 1306-19-0 215-146-2 Oxidde cadmiu (fumuri) 0,05 - 0,10 -

484. 8002-74-2 232-315-6 Parafina (fumuri) 2 - 6 -

485. 56-38-2 200-271-7 Parathion ( o,o-dietil-o-p-nitrofenil-tiofosfat) P0,05 - 0,15 -

486. 19624-22-7 243-194-4 Pentaboran 0,05 0,01 0,15 0,05

487. 76-01-7 200-925-1 Pentaclor-etan 40 - 60 -

488. 87-86-5 201-778-6 Pentaclor-fenol P 0,50 0,04 1 0,09

489. -- Pentaclor-tiofenatde zinc 5 - 10 -

490. 10026-13-8 233-060-3 Pentaclorura de fosfor 1 - - -

491. 1314-56-3 215-236-1 Pentoxid de difosfor 1 - - -

492. 1314-80-3 215-242-4 Pentasulfura de fosfor 1 - - -

493. 109-66-0 203-692-4 Pentan 3000 1000 - -

494. -- Pentafluorura de sulf 0,10 - 0,30 -

495. 127-18-4 204-825-9 Percloretilena (tetracloretilena) 50 7 100 14

496. 75-70-7 -Perclor-metil-mercapan 0,5 - 1,5 -

497. 75-97-8 200-920-4 Pinacolona(3,3-dimetil-2-butanona) 60 15 150 37

498. 8003-34-7 232-319-8 Piretru 1 - - -

499. 110-86-1 203-809-9 Piridina 15 5 - -

500. 110-85-0 203-808-3 Piperazina(pulbere, vapori) 0,1 - 0,3 -

501. 120-80-9 204-427-5 Pirocatechina(pirocatecol) 10 - 20

502. 7440-06-4 231-116-1 Platina (saruri solubile exprimate in Pt) 1 - - -

503. 7439-92-1 231-100-4 Plumb si compusi (in afara de PbS) 0,05 - 0,10 -

504. -- Polidimetil-siloxan 60 - 80 -

505. -- Propafen [2,4-(6-clor-2-chinoxalinoxi)-fenoxi-propionat] 30 - 50 -

506. 74-98-6 200-827-9 Propan 1400 778 1800 1000

507. -- Propilenimina pC P3 - 5 -

508. -- Propil-glicidil-eter 100 - 200 -

509. 57-57-8 200-340-1 Propiolactonaβ pC 1,50 - - -

510. 107-12-0 203-464-4 Propionitril (cianura de etil) 0,10 0,04 0,30 0,13

511. 108-46-3 203-585-2 Resorcinol P 45 10 - -

512. -- Rodaminade metil 70 - - -

513. 7782-49-2 231-957-4 Seleniu si compusi exprimati in Se 0,10 - 0,20 -

514. 78-10-4 201-083-8 Silicat de etil 100 - 200 -

515. 27137-41-3 248-253-8 Silvan (metil furan) 10 - 20 -

516. -- Sistox (demeton;o,o-dietil-o,2etil-mercapto-etil-tionofosfat) P0,05 - 0,15 -

517. -- Solventnafta (gudron de huila) P 100 - 200 -

518. 7440-31-5 231-141-8 Staniu (compusi anorganici exprimati ca Sn) 2 - - -

519. 7440-31-5 231-141-8 Staniu (compusi organici) 0,05 - 0,15 -

520. 100-42-5 202-851-5 Stiren (monomer feniletilen) 50 12 150 35

521. 7704-34-9 231-722-6 Sulf (pulbere) - - 15 -

522. 7773-06-0 231-871-7 Sulfamat de amoniu 10 - 15 -

523. 75-15-0 200-843-6 Sulfura de carbon P 10 3 20 6

524. 1314-87-0 215-246-6 Sulfura de plumb 0,50 - 1,50 -

525. 93-76-5 202-273-3 2,4,5T[acid(triclor-2,4,5fenoxi-acetic)] 5 - 10 -

526. 7440-25-7 231-135-5 Tantal si oxid de tantal 5 - 10 -

527. 3689-24-5 222-995-2 TEDPsau sulfotep (tetraetil-ditio-pirofosfat) P0,10 - 0,30 -

528. 13494-80-9 236-813-4 Telur 0,05 - 0,15 -

529. 107-49-3 203-495-3 TEPP(tetraetil-pirofosfat) P 0,05 - 0,10 -

530. 8006-64-2 232-350-7 Terebentina (esenta de) P 400 - 500 -

531. 79-27-6 201-191-5 Tetrabromura de acetilena 10 - 15 -

532. 76-11-9 200-934-0 Tetraclor (1,1,2,2)(1,1,1,2)-difluor(1,2)(2,2)etan 3000 303 4000 404

533. 79-34-5 201-197-8 Tetracloretan (1,1,2,2)(1,1,1,2) P20 3 30 4

534. 56-23-5 200-262-8 Tetraclorura de carbon pC P 30 5 50 8

535. 7550-45-0 231-441-9 Tetraclorura de titan 1 - 3 -

536. -- Tetraetilsi trietil plumb P 0,01 - 0,03 -

537. 109-99-9 203-726-8 Tetrahidrofuran P 150 50 300 100

538. 119-64-2 204-340-2 Tetralina (tetrahidronaftalina) 100 - 200 -

539. 509-14-8 208-094-7 Tetranitrometan 3 0,4 6 0,8

540. 479-45-8 207-531-9 Tetril (2,4,6 trinitro-fenil-metil-nitramina) P 1 - 1,50 -

541. 20816-12-0 244-058-7 Tetraoxid de osmiu 0,001- 0,003 -

542. 7440-28-0 231-138-1 Thaliu (compusi solubili) P - - 0,050 -

543. 137-26-8 205-286-2 Thiram (disulfura de tetrametil tiuram) 2 - 5 -

544. 7440-29-1 231-139-7 Thoriu 0,020- 0,050 -

545. -- Tiopentanol 5 - 15 -

546. 7440-32-6 231-142-3 Titan 10 - 15 -

13463-67-7 236-675-5 Oxid de titan

547. -Tiotriclorurade fosfor - - 5 -

548. 108-88-3 203-625-9 Toluen P 192 50 384 100

549. 119-93-7 204-358-0 o-Tolidina pC FpP - - - -

550. 95-53-4 202-429-0 o-Toluidina pC P3 - 5 -

551. 106-49-0 203-403-1 p-Toluidina pC 3 - 5 -

552. 95-80-7 202-453-1 Toluilendiamina 5 1 10 2

553. 584-84-9 209-544-5 Toluilen-di-izocianat(2,4) 0,07 0,009 0,15 0,02

554. 8001-35-2 232-283-3 Toxafen (camfenclor 60% Cl) P 0,30 - 0,50 -

555. 12654-97-6 235-754-1 Triadimefon(triazin) 3 - 5 -

556. 102-70-5 203-048-2 Trialil-amina P 1 - 4 -

557. 102-82-9 203-058-7 Tributil-amina - - 20 3

558. 120-82-1 204-428-0 1,2,4-triclorbenzen P 15,1 2 37,8 5

559. 71-55-6 200-756-3 1,1,1-Tricloretan 555 100 1110 200

560. 52-68-6 200-149-3 Triclorfon 1 - 2 -

561. 79-01-6 201-167-4 Tricloretilena 100 18,5 150 28

562. -- Triclorfenolatde cupru 0,50 - 1,50 -

563. 75-69-4 200-892-3 Triclor-fluor-metan(freon 11) 4000 625 5000 781

564. 25735-29-9 247-216-3 Triclor-propan P 100 16,5 150 25

565. 76-13-1 200-936-1 Triclor(1,1,2) trifluor (1,2,2) etan(freon 113) 5000 - 7000 -

566. 12002-48-1 234-413-4 Triclorura de benzil(fenilcloroform) 2 0,3 5 0,7

567. 7719-12-2 231-749-3 Triclorura de fosfor 2 - 5 -

568. -- Tricrezilfosfat(o) P 0,10 - 2 -

569. 121-44-8 204-469-4 Trietilamina P 8,4 2 12,6 3

570. 112-27-6 203-953-2 Trietilen-glicol 700 114 1000 163

571. 112-24-3 203-950-6 Trietilen-tetramina 10 1 20 3

572. 115-86-6 204-112-2 Trifenilfosfat 2 - 4 -

573. 75-63-8 200-887-6 Trifluoro-mono-brom-metan 5000 7000

574. --Trifluorura de azot 20 - 30 -

575. 7637-07-2 231-569-5 Trifluorurade bor - - 3 -

576. 7790-91-2 232-230-4 Trifluorurade clor - - 0,40 -

577. 75-50-3 200-875-0 Trimetil-amina 1 2 1

578. 526-73-8 208-394-8 1,2,3-trimetilbenzen 100 20 - -

579. 95-63-6 202-436-9 1,2,4-trimetilbenzen 100 20 - -

580. -- Trimetil-clor-silan 3- 10 -

581. 121-82-4 204-500-1 Trimetilen-trinitramina(hexogen) P 2 - 6 -

582. 118-96-7 204-289-6 Trinitrotoluen(TNT) 0,50 - 1 -

583. 102-69-2 203-047-7 Tripropilamina 3 0,5 4 0,7

584. 7440-33-7 231-143-9 Tungsten;carbura de tungsten 2 - 6 -

585. -- Uleipolidimetil-siloxanic P 200 - 300 -

586. -- Uleiuriminerale 5 - 10 -

587. 7440-62-2 231-171-1 Vanadiu (fumuri de V205) 0,05 - 0,10 -

588. 7440-62-2 231-171-1 Vanadiu (praf de V205) 0,10 - - -

589. 25013-15-4 246-562-2 Viniltoluen 300 - 400 -

590. 81-81-2 201-377-6 Warfarina sau Cumafen (3-(α-fenil-βacetil-etil-4 hidroxicumarina) P 0,10 - 0,30 -

591. 1330-20-7 215-535-7 Xilen (izomeri) P 221 50 442 100

592. 1300-71-6 215-089-3 2,6Xilenol 15 - 20 -

593. 1300-73-8 215-091-4 Xilidina P 1 - 2 -

594. 7440-67-7 231-176-9 Zirconiu si compusi (exprimati in Zr)
5 - 10 -

ST*

NOTA:
Substantele cu indicativul pC sunt potential cancerigene si/sau mutagene, iar substantele cu indicativul C au actiune cancerigena si/sau mutagena. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificataclasificarea ca substanta cancerigena si/sau mutagena, conform definitiei agentului cancerigen si, respectiv, agentului mutagen dinHotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelorminime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni saumutageni la locul de munca, in scopul aplicarii corecte a art. 3 dinhotarare.
Substantele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substante trebuie practic exclusa.
Substantele cu indicativul P (piele) pot patrunde in organism prinpielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refera la substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.

ANEXA Nr. 2

VALORI LIMITA BIOLOGICE

1. Plumbul si compusii sai ionici
1.1. Monitorizarea biologica trebuie sa includa masurarea nivelului de plumb din sange (PbB) pe baza spectrometriei de absorbtie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.
Valorile biologice limita cu caracter obligatoriu sunt indicate in partea B a acestei anexe, la pozitia 43:
Valoarea biologica de 70μg Pb/100 ml sange este o valoare restrictiva.
1.2. Supravegherea medicala necesita masuri speciale daca:
- expunerea implica o concentratie de plumb in aer mai mare de 0,075 mg/mc, calculat ca medie ponderata in functie de timp pentru o perioada de 40 de ore pe saptamana, sau
- un nivel al plumbului in sange de peste 40 μg Pb/100 ml sange este constatat la lucratori.
1.3. Indicatiile practice pentru monitorizarea biologica si supravegherea medicala trebuie sa fie elaborate conform art. 43 si 44. Acestea trebuie sa includa recomandari cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) si strategii de monitorizare biologica.

2. VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)
*T*

Nr. Substanta Indicator Material Momentul VLBO
crt. biologic biologic recoltarii

1. Acetona Acetona urina sfarsit schimb 50 mg/l

2. Alcool Acetona urina sfarsit schimb 50 mg/l izopropilic

3. Alcool metilic Metanol urina sfarsit schimb 6 mg/l

4. Aluminiu Aluminiu urina sfarsit schimb 200 μg/l

5. Aldrin Aldrin sange sfarsit schimb 10 μg/l

6. Anilina p-amino-fenol urina sfarsit schimb 10 μg/l methemo-globina sange sfarsit schimb 1,5% Hb totala

7. Antimoniu Antimoniu urina sfarsit schimb 1 mg/l (Stibiu)

8. Arsen si AsH(3) Arsen urina sfarsit saptamana 50 μg/gC par sfarsit saptamana 0,5 mg/100g

9. Benzen Acid S-fenil-mercapturic urina sfarsit schimb 25 μg/gC

Fenoli totali urina sfarsit schimb 50mg/l

10. Benzidina Benzidina urina 0

11. Beriliu Beriliu urina sfarsit schimb 2 μg/l

12. Bromura de metil Brom sange sfarsit schimb 2 mg/100 ml

13. Cadmiu si Cadmiu urina sfarsit schimb 5 μg/gC compusi anorganici sange sfarsit schimb 5 μg/l

Proteine urina sfarsit schimb 2 mg/l

14. Clorbenzen 4- clorocatechol urina sfarsit schimb 150 mg/gC total
p-clorfenol urina 25 mg/gC total

15. Clorura de COHb sange sfarsit schimb 5 % Hb metilen totala
Clorura de sange sfarsit schimb 1 mg/l metilen

16. Compusii cian Tiocianati urina sfarsit schimb 30 mg/l (acid cianhidric, cianuri si cianogen)

17. Crom Crom urina in timpul lucrului 10 μg/gC urina sfarsit saptamana 30 μg/gC

18. Cobalt Cobalt urina sfarsit saptamana 15 μg/l sange sfarsit saptamana 1 μg/l

19. DDT DDT sange sfarsit schimb 20 μg/100 ml

20. Dieldrin Dieldrin sange sfarsit schimb 10 μg/100 ml

21. 1,4-diclor 2,5 diclorfenol total urina sfarsit schimb 150 μg/gC benzen

22. N,N-dimetil N-metil urina sfarsit saptamana 30 μg/gC acetamida acetamida

23. N,N-dimetil- Metil - urina sfarsit schimb 15 mg/l formamida formamida

24. Etilbenzen Acid urina sfarsit saptamana 1,5 g/gC mandelic

25. Fenol Fenol total urina sfarsit schimb 50 mg/l

26. Fluor- compusi Fluor urina sfarsit schimb 5 mg/gC

27. Halotan Acid sange sfarsit schimb 2,5 mg/l (2-brom-2-clor-1,1,1 trifluoretan) trifluoro-acetic

28. Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen ser sfarsit schimb 150 μg/l

29. N-hexan 2,5 urina sfarsit schimb 5 mg/gC hexandiona

30. Hidrazina Hidrazina urina sfarsit schimb 200 μg/gC

31. Lindan γ hexaclor sange sfarsit schimb 20 μg/l ciclohexan

32. Mangan Mangan urina sfarsit schimb 10 μg/l

33. Mercur si Mercur sange sfarsit schimb 10 μg/l compusi urina inceputul schimbului urmator 35 μg/gC

34. Metiletilcetona Metiletilcetona urina sfarsit schimb 2 mg/l

35. Metilcloroform Tricloretanol urina sfarsit saptamana 30 mg/l total
sange sfarsit saptamana 1 mg/l

Metilcloroform sange sfarsit schimb 550 μg/l

Acid urina sfarsit saptamana 10 mg/l tricloracetic

36. Nichel Nichel urina sfarsit schimb 15 μg/l

37. Nichel carbonil COHb sange sfarsit schimb 5 % Hb totala
Nichel urina sfarsit schimb 15 μg/l

38. Nitrobenzen p-Nitrofenol urina sfarsit schimb 5 mg/gC total
Methemoglobina sange sfarsit schimb 1,5 % Hb totala

39. Oxid de carbon COHb sange sfarsit schimb 5 % Hb

40. Parathion p-Nitrofenol urina sfarsit schimb 500 μg/l total
Activitate sange inaintea schimbului scadere >30% colinesterazica

41. Pentaclorfenol Pentaclorfenol urina sfarsit schimb 2 mg/gC

42. Pesticide Activitate sange - scadere > 30% organofosforice colinesterazica

43. Plumb Plumb urina sfarsit schimb 150 μg/l

sange sfarsit schimb 40 μg/100 ml

par sfarsit schimb 3 μg/cm

ALA-u urina sfarsit schimb 10 mg/l

CP-u urina sfarsit schimb 300 μg/l

PEL sange sfarsit schimb 100 μg/100 ml eritrocite

44. Stiren Acid urina sfarsit schimb 800 mg/gC mandelic urina inceputul schimbului urmator 300 mg/gC

Acid fenilglioxalic urina sfarsit schimb urina inceputul schimbului urmator 100mg/gC

Stiren sange sfarsit schimb 100 mg/gC

sange inceputul schimbului urmator 0,55 mg/l 0,02 mg/l

45. Sulfura de Acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urina sfarsit schimb 4 mg/l carbon
Testul iodazida urina sfarsit schimb E = 6,5

46. Telur Telur urina sfarsit schimb 20 μg/l

47. Tetracloretilena Tricloretanol + urina sfarsit saptamana 300 mg/gC
Tricloretilena acid tricloracetic

48. Tetraetil de plumb Plumb dietil urina sfarsit schimb 25 μg/l

Plumb total urina sfarsit schimb 50 μg/l

49. Toluen Acid hipuric urina sfarsit schimb 2 g/l o-cresol
urina sfarsit schimb 3 mg/l

50. Uraniu Uraniu urina sfarsit schimb 10 μg/l

51. Vanadiu Vanadiu urina sfarsit schimb 20 μg/l

52. Xilen Acid metilhipuric urina sfarsit schimb 3 g/l

C - creatinina
ALA-u - acid delta-amino levulinic urinar
CP-u - coproporfirine urinare
PEL - protoporfirine eritrocitare
*ST*

ANEXA Nr. 3

INDICATII

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a agentilor chimici prezentati mai jos, precum si activitatile care ii implica. Interdictiile nu se aplica daca agentul chimic este prezent in alt agent chimic sau este deseu, daca valoarea concentratiei sale este mai mica decat valoarea limita de 0,1% masurata in procente de greutate.

Agenti chimici:

Denumire Numar CAS
- benzen 71-43-2
- 2 naftilamina si derivatii sai 91-59-8
- 4 aminodifenili si derivatii sai 92-67-1
- benzidina si derivatii sai 92-87-5
- 4 nitrodifenil 92-93-3
- 3,4 benzpiren 50-32-8
- bis-cloro-metil-eter 542-88-1
- N-fenil-β naftilamina 135-88-6
- N-nitrozodimetilamina 62-75-9
- o-tolidina 119-93-7


Citeste si despre:

Programul national de protectie sociala Bani de liceu Pericolele utilizarii cremelor de protectie solara Alimente de protectie Cum alegi crema de protectie solara potrivita Imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Pacienta cu hemoragie cerebrala si episoade halucinatorii este recuperata de #SuperMedici Masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Gutierele de protectie Protectia ochilor in timpul iernii Ochelarii de protectie pentru calculator Mituri despre protectia solara: ce spun dermatologii