Modificari aduse Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2008

Actualizat: 05 Iulie 2009
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate


privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008,

A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 31.10.2008.

Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 10.355 din 3 octombrie 2008 al Ministerului Sanatatii Publice si nr. D.G. 2.523 din 3 octombrie 2008 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor:
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL I.

Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 si 257 bis din 1 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 30, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista. In borderou, fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul de parafa al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de card european de asigurari sociale de sanatate. In borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile intocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile intocmesc cate un borderou centralizator distinct pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, conform Hotararii Guvernului nr. 720/2008. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor din prescriptiile eliberate de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii.
(2) Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza sa fie incasata de la casele de asigurari de sanatate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor intocmi facturi cu sumele totale ce urmeaza sa fie decontate de catre casele de asigurari de sanatate, evidentiate distinct pentru medicamente si pentru materiale sanitare."

2. In anexa nr. 30, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate de farmaciile cu care se afla in relatie contractuala, la nivelul realizat, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
(2) Eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente urmatoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*), demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai dupa implantarea unei proteze endovasculare - stent - G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10*) se face prin acele farmacii selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial. Adaosul comercial acceptat de casele de asigurari de sanatate in negocierea cu farmaciile este egal cu adaosul comercial cel mai mic ofertat si este egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural. Casele de asigurari de sanatate incheie acte aditionale cu farmaciile selectionate cu care au negociat adaosul comercial cel mai mic si egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural.
(3) Eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisiile constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescrise in cadrul tratamentului urmatoarelor grupe de boli cronice: hepatita cronica de etiologie virala B, C si D - G4*), ciroza hepatica - G7*), boala cronica inflamatorie intestinala - G 31 a*), poliartrita reumatoida - G 31 b*), artropatie psoriazica - G31 c*), spondilita ankilozanta - G 31 d*), artrita juvenila - G31 e*), psoriazis cronic sever (placi) - G31 f*), tumori hipofizare cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 720/2008, se face prin acele farmacii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial pentru medicamentele necesare in tratamentul acestor boli. Casele de asigurari de sanatate incheie acte aditionale cu farmaciile selectionate cu care au negociat adaosul comercial cel mai mic si distinct pentru fiecare grupa de boli cronice, precum si pentru mediul urban si rural.
(4) Pentru eliberarea medicamentelor prevazute la alin. (2) si (3), asiguratii se vor adresa la una dintre farmaciile selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial. Lista farmaciilor selectionate va fi facuta publica de casa de asigurari de sanatate.
(5) Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice prevazute la alin. (2) si (3) se va face prin farmaciile selectionate, dupa caz, de catre casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, ca urmare a negocierii adaosului comercial. Negocierea adaosului comercial se face in sedinta deschisa, la care participa toti reprezentantii legali ai farmaciilor care doresc sa elibereze medicamente gratuite pentru bolile cronice prevazute la alin. (2) si (3). La nivelul Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si al Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice prevazute mai sus se va face prin farmaciile selectionate in urma depunerii la sediul acestor case de asigurari de sanatate a ofertelor scrise privind nivelul adaosului comercial. Deschiderea ofertelor se face in prezenta reprezentantilor legali ai furnizorilor de medicamente sau in prezenta reprezentantilor Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor.
(6) Eliberarea medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, se face prin farmaciile care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si incheie in acest sens acte aditionale distincte la contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Farmaciile incheie acte aditionale pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale si/sau a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a materialelor sanitare pentru bolnavii diabetici si/sau a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant si/sau a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si/sau a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si/sau a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si/sau a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurari de sanatate cu aceasta destinatie se repartizeaza in mod egal la farmacii, stabilindu-se in acest sens o valoare orientativa a actelor aditionale, defalcata pe trimestre si luni. Actele aditionale se adapteaza dupa modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate."

3. In anexa nr. 30, articolul 12 se abroga.

4. In anexa nr. 30 la articolul 13, alineatul (2) se abroga.

5. In anexa nr. 30 la articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru farmaciile care intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pe parcursul anului, pentru eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice prevazute la art. 11 alin. (2) si (3) se incheie acte aditionale conform prevederilor art. 11 alin. (2) si (3), cu conditia acceptarii adaosului comercial negociat initial de casele de asigurari de sanatate cu farmaciile selectionate."

6. In anexa nr. 30 la articolul 14, alineatul (2) se abroga.

7. In anexa nr. 30 la articolul 15, alineatul (2) se abroga.

8. In anexa nr. 31 la articolul 6, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementarilor legale in vigoare si sa faca publica, pentru informarea asiguratilor, lista acestora;
...............................................................................................................................
c) sa deconteze furnizorilor de medicamente cu care au incheiat contracte, la nivelul realizat, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, in conditiile si la termenele prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008;".
9. In anexa nr. 31 la articolul 6, litera e) se abroga.
10. In anexa nr. 31 la articolul 7, literele m), q) si s) vor avea urmatorul cuprins:
"m) sa elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, in conditiile in care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurari de sanatate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicala a incheiat contract sau conventie in vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate in situatiile prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008;
...............................................................................................................................
q) sa pastreze la loc vizibil in farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie si stampilata de casa/casele de asigurari de sanatate cu care furnizorul se afla in relatie contractuala; sa afiseze la loc vizibil in farmacie, pentru informarea asiguratilor, numarul de telefon Tel-Verde al casei de asigurari de sanatate cu care aceasta se afla in relatie contractuala;
...............................................................................................................................
s) sa depuna, in primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, precum si materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bonavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, documentele necesare, in vederea decontarii pentru luna respectiva;".
11. In anexa nr. 31, articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate se face pe baza urmatoarelor acte in original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. In situatia in care in acelasi formular de prescriptie se inscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile intocmesc borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista. In borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile intocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Pentru medicamentele antidiabetice orale, pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, farmaciile intocmesc cate un borderou centralizator distinct. Farmaciile vor intocmi un borderou distinct si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescrise in cadrul tratamentului urmatoarelor grupe de boli cronice: hepatita cronica de etiologie virala B, C si D - G4*), ciroza hepatica - G7*), boala cronica inflamatorie intestinala - G 31 a*), poliartrita reumatoida - G 31 b*), artropatie psoriazica - G31 c*), spondilita ankilozanta - G 31 d*), artrita juvenila - G31 e*), psoriazis cronic sever (placi) - G31 f*), tumori hipofizare cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate."

12. In anexa nr. 31, articolul 11 se abroga.

13. In anexa nr. 31, articolul 17 se abroga.

14. In anexa nr. 31 la articolul 25, alineatul (2) se abroga.

ARTICOLUL II.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea


Citeste si despre:

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale (Ordin nr. 1636/2004) Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto Completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - OUG nr. 100/2008 Contractul cadru 2008 Conferinta Nationala a Pacientilor - Perspective asupra sistemului de sanatate din Romania Organizarea sistemului national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat Puteti folosi mierea de Manuka pentru acnee? Rezultate vizibile asupra celulitei cu o noua combinatie de uleiuri, 100% naturale Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a legislatiei privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Piata farmaceutica din Romania in continua evolutie Protocol de practica in artrita idiopatica juvenila Protocol de practica in boala Gaucher Protocol de practica in artropatia psoriazica Protocol de practica in poliartrita reumatoida Poftele si alimentatia sanatoasa in sarcina