Modificarea contractului cadru 2008-2009

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

pentru modificarea si completarea

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, precum si a

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 27.02.2009.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL I.

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 32, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita conform reglementarilor legale in vigoare pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala, precum si situatiile in care medicul de familie a prescris medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala. Pentru Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale."

2. La articolul 98, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B este de 90% din pretul de referinta, din care 50% se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta/prescriptie este de pana la 300 lei/luna si de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna."

3. La articolul 98, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului se face in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (4)."

4. La articolul 99 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pentru sublista B - o singura prescriptie lunar:
- cu maximum 3 medicamente cu valoare totala calculata la pretul de vanzare cu amanuntul de maximum 300 lei, cu compensare de 50% din pretul de referinta, suportata din Fond; sau
- cu medicamente notate cu diez cu o valoare maxima a tratamentului mai mare de 300 lei pe luna, situatie in care nu se mai pot prescrie alte medicamente din sublista B in luna respectiva, cu compensare de 50% din pretul de referinta, suportata din Fond; sau
- cu maximum 3 medicamente a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta/prescriptie este de pana la 300 lei/luna, pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, cu compensare de 90% din pretul de referinta, suportata 50% din Fond si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului."

5. La articolul 99, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai CNAS, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, precum si a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiaza de prescriptii in conditiile prevazute la art. 98 alin. (21), in conditiile prevazute in norme, pentru care se completeaza prescriptii distincte."

ARTICOLUL II.

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 32, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si, dupa caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si de investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita conform reglementarilor legale in vigoare, pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala, folosind exclusiv formularul tipizat aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si situatiile in care medicul de familie a prescris medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala; medicul de familie refuza transcrierea oricaror acte medicale, cum ar fi concedii medicale, bilete de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, bilete de trimitere pentru consultatii de specialitate sau internare. Pentru Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale;".

2. La articolul 99, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B este de 90% din pretul de referinta, din care 50% se suporta din bugetul Fondului si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta/prescriptie este de pana la 300 lei/luna si de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna."

3. La articolul 99, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului se face in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile prevazute la alin. (4)."

4. La articolul 100 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pentru sublistele A si B - o singura prescriptie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B, cu compensare de 50% din pretul de referinta;".

5. La articolul 100 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) o singura prescriptie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, a carei contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la 300 lei pe luna/prescriptie, si un numar de maximum 3 medicamente, situatie in care nu beneficiaza de medicamente din sublista B in conditiile prevazute la lit. a) si b), cu compensare de 90% din pretul de referinta. In acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele A si B."

6. La articolul 100, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai CNAS, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, precum si a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiaza de prescriptii in conditiile prevazute la art. 99 alin. (21), in conditiile prevazute in norme, pentru care se completeaza prescriptii distincte."

7. La articolul 100, alineatul (6) se abroga.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ion Bazac
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Irinel Popescu

Bucuresti, 25 februarie 2009.


Citeste si despre:

Modificarea Legii privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat Alocatia de stat pentru copii - Modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 Modificarea isi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei Modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Modificarea aspectului alunitelor Pacienta cu hemoragie cerebrala si episoade halucinatorii este recuperata de #SuperMedici Respiratia urat mirositoare sau modificata 10 moduri prin care puteti renunta la unele obiceiuri daunatoare Corectia nasului (rinoplastia) O digestie mai buna in mod natural Obiceiurile daunatoare dezvoltarii normale a maxilarelor