Modificarea Normelor de aplicare a Contractului-cadru pe 2008

Publicat: 05 Martie 2009
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008,

A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 27.02.2009.

Ministerul Sanatatii
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1.876 din 23 februarie 2009 al Ministerului Sanatatii si nr. D 373 din 23 februarie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor:
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL I.

Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 si 257 bis din 1 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 3, la articolul 7, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"10. sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala care se aproba prin hotarare a Guvernului, conform specializarii, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul. Pentru recomandarea de investigatii paraclinice trebuie sa utilizeze biletele de trimitere pentru investigatiile paraclinice din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, care sunt formulare cu regim special, unice pe tara. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita conform reglementarilor legale in vigoare pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala, precum si situatiile in care medicul de familie a prescris medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala. Pentru Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale. Pentru medicamentele cu sau fara contributie personala prescrise in baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescriptie medicala distincta;".

2. In anexa nr. 6, la articolul 5, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"7. sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala care se aproba prin hotarare a Guvernului, conform specializarii, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul. Pentru recomandarea de investigatii paraclinice trebuie sa utilizeze biletele de trimitere pentru investigatiile paraclinice din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, care sunt formulare cu regim special, unice pe tara. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita conform reglementarilor legale in vigoare pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala, precum si situatiile in care medicul de familie a prescris medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala. Pentru Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale. Pentru medicamentele cu sau fara contributie personala prescrise in baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescriptie medicala distincta;".

3. In anexa nr. 30, la articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pentru a beneficia de medicamente conform ARTICOLUL 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pensionarii trebuie sa prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, iar acesta va consemna in fisa medicala a pensionarului/in registrul de consultatii numarul talonului si cuantumul pensiei si va anexa la fisa medicala declaratia data pe propria raspundere de catre pensionar."

4. In anexa nr. 30, la articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 10. - (1) Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista. In borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent, care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul de parafa al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de card european de asigurari sociale de sanatate. In borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile intocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile intocmesc cate un borderou centralizator distinct pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, conform Hotararii Guvernului nr. 720/2008, cu completarile ulterioare. Farmaciile intocmesc un borderou distinct pentru medicamentele de care beneficiaza pensionarii in conditiile ARTICOLUL 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, borderou in care se vor evidentia distinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transfer de la bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, a medicamentelor care se acorda pensionarilor in conditiile ARTICOLUL 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor din prescriptiile eliberate de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii."

5. In anexa nr. 30, la articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se face in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (1)."

6. In anexa nr. 31, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 8. - Decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate se face pe baza urmatoarelor acte in original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. In situatia in care in acelasi formular de prescriptie se inscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile intocmesc borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista. In borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile intocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Pentru medicamentele antidiabetice orale, pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, farmaciile intocmesc cate un borderou centralizator distinct. Farmaciile vor intocmi un borderou distinct si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescrise in cadrul tratamentului urmatoarelor grupe de boli cronice: hepatita cronica de etiologie virala B, C si D - G4*), ciroza hepatica - G7*), boala cronica inflamatorie intestinala - G31a*), poliartrita reumatoida - G31b*), artropatie psoriazica - G31c*), spondilita ankilozanta - G31d*), artrita juvenila - G31e*), psoriazis cronic sever (placi) - G31f*), tumori hipofizare cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare. Farmaciile intocmesc un borderou distinct pentru medicamentele de care beneficiaza pensionarii in conditiile ARTICOLUL 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, borderou in care se vor evidentia distinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."

7. In anexa nr. 31, la articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se face in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (1)."

ARTICOLUL II.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul sanatatii, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Ion Bazac Irinel Popescu


Citeste si despre:

Contractul cadru 2008 PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Contract cadru 2009 Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Ordonanta de urgenta nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Calendarul si Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009 Ar trebui sa evitati sau nu organismele modificate genetic? Mituri si dezinformari privind igiena Cum ajuta acidul hialuronic in tratarea bolilor respiratorii Modificarea contractului cadru 2008-2009 Modificarea Legii privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat Alocatia de stat pentru copii - Modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 Modificarea isi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei Modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Modificarea aspectului alunitelor Respiratia urat mirositoare sau modificata