Stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat

Actualizat: 05 Iulie 2009
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordin Nr. 617 din 13 august 2007Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 649 din 24 septembrie 2007

Avand in vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007,
in temeiul dispozitiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) si (4), art. 216, art. 256 – 260, art. 261 alin. (2) si (4) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) si ale art. 18 pct. 36 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa la prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3

La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

ANEXA - Norme metodologice


Privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


ARTICOLUL 1

(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, se constituie din contributii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, si al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare CAS, precum si din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, in conditiile legii.
(2) Colectarea contributiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator se face de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS, in conditiile legii, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, denumit in continuare Codul de procedura fiscala.
(3) Colectarea contributiilor de la persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se realizeaza de catre ANAF, se face in contul unic deschis pe seama CNAS, prin CAS.

ARTICOLUL 2

(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.
(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.
(3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.
(4) Asiguratii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de CAS si ANAF, in conditiile legii, inclusiv obligatiile financiare accesorii aplicate pentru creantele bugetare.
(5) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(6) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (5):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar in tara.
(7) Prin sintagma care se afla temporar in tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare care nu presupun prelungirea unui drept de sedere temporara, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si de cetatenii straini si apatrizi.


CAPITOLUL II - Contributia angajatorului

ARTICOLUL 3

(1) Angajatorii au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar in contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in a caror raza sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe, contributia datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat.
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
(3) Orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor va fi evidentiata in declaratia lunara privind obligatiile la fond depusa de angajator la organul fiscal teritorial la care este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe.

ARTICOLUL 4

Contributia angajatorilor se calculeaza asupra tuturor veniturilor din salarii si asimilate salariilor.


CAPITOLUL III - Contributia asiguratilor


SECTIUNEA 1 - Asiguratii care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor

ARTICOLUL 5

(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana asigurata in contul deschis pe seama CNAS la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza angajatorii sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe.
(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda.
(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, asa cum sunt definite de Codul fiscal si de Normele metodologice de aplicare a acestuia.
(4) Pentru asociatul unic cu indemnizatie lunara inscrisa in declaratia de asigurari sociale, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra indemnizatiei; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
(5) Veniturile realizate in baza functiilor de administrator si director, asa cum sunt definite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri asimilate salariilor asupra carora se calculeaza contributia lunara a persoanei asigurate.
(6) Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile si care nu mai realizeaza alte venituri, au obligatia platii contributiei lunare calculate la un salariu de baza minim brut pe tara. Contributia se plateste in mod direct de aceste persoane la CAS pentru care au optat. Angajatorii acestor persoane nu calculeaza si nu vireaza pentru veniturile salariale realizate de acestia contributia prevazuta de lege pentru angajator.

SECTIUNEA a 2-a - Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente

ARTICOLUL 6

(1) Veniturile realizate de persoanele care desfasoara activitati independente asupra carora se calculeaza contributia sunt veniturile comerciale si veniturile din profesii libere realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, asa cum sunt prevazute in Codul fiscal si in Normele metodologice de aplicare a acestuia.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

ARTICOLUL 7

(1) Persoanele care desfasoara activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia aplicata asupra:
a) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, conform prevederilor Codului fiscal, realizate de persoanele care desfasoara activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza contabilitatii in partida simpla;
b) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, determinate pe baza normelor de venit stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.
(2) In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota stabilita de lege se va aplica la veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare pentru impunerea veniturilor respective.
(3) Pentru veniturile realizate din activitati independente, contributia se plateste de persoana care le realizeaza.

ARTICOLUL 8

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) In cazul in care contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia se calculeaza la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna si se achita in termenul prevazut la alin. (4).
(3) Prevederile alin. (2) se aplica numai in situatia in care venitul din activitati independente este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.
(4) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.
(5) La expirarea termenului prevazut la alin. (4), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Codul de procedura fiscala.

SECTIUNEA a 3-a - Asiguratii care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, persoane fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la sectiunea a 2-a

ARTICOLUL 9

(1) Persoanele care realizeaza venituri din agricultura, potrivit Codului fiscal, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia asupra acestor venituri.
(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica asupra veniturilor care se supun impozitului pe venit.
(3) Persoanele care realizeaza venituri din silvicultura, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia asupra acestor venituri.
(4) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si (3) vor plati contributia anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata.
(5) Contributia datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social si care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna.
(6) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (5) vor plati contributia trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

SECTIUNEA a 4-a - Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj

ARTICOLUL 10

(1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, iar contributia baneasca lunara se aplica asupra indemnizatiei de somaj si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia sa calculeze si sa vireze contributia unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, in contul deschis pe seama CNAS.

SECTIUNEA a 5-a - Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala

ARTICOLUL 11

Persoana asigurata are obligatia platii contributiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si /sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. a) – d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

ARTICOLUL 12

(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.
(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica la venitul net din cedarea folosintei bunurilor stabilit prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut determinat potrivit Codului fiscal.
(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si daca, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ARTICOLUL 13

(1) Veniturile din dividende si dobanzi prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. e) din lege reprezinta veniturile din investitii, asa cum sunt definite acestea in Codul fiscal.
(2) Pentru veniturile din dividende care se supun impozitului pe venit, obligatia platii contributiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri, care vor achita contributia pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face plata dividendelor.
(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (2), dar care pana la data de 31 decembrie a anului in curs nu au incasat aceste venituri sau veniturile de acest fel, incasate anual, sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu dividendele care se platesc dupa data prevazuta pentru plata contributiei, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata.
(4) Pentru veniturile realizate din dobanzi, contributia se aplica la veniturile brute si se vireaza de catre asiguratii care realizeaza astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui de realizare a venitului.
(5) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (4) si daca, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ARTICOLUL 14

(1) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.
(2) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala (venitul brut din care se scade cheltuiala deductibila prevazuta de Codul fiscal), obligatia platii contributiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri.
(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si daca, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ARTICOLUL 15

(1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit, prevazuta la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. e) din lege, se intelege veniturile impozabile prevazute de Codul fiscal, altele decat cele prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. a) – d) si f) din lege.
(2) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (1) si care pana la data de 31 decembrie a anului in curs sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

ARTICOLUL 16

(1) Pentru veniturile prevazute la ARTICOLUL 12-15, contributia se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. a) – d) din lege.
(2) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. e) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri.

SECTIUNEA a 6-a - Veniturile realizate din pensii

ARTICOLUL 17

(1) Pentru pensionari contributia datorata de acestia se aplica numai la veniturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit prevazuta de Codul fiscal, se calculeaza pentru diferenta dintre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2008.
(3) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar contributia aferenta acestui venit si de a o vira la bugetul fondului, potrivit prevederilor ARTICOLUL 257 alin. (5) lit. a) din lege.
(4) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. e) si f) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.
(5) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. a) – d) si f) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.

SECTIUNEA a 7-a - Persoanele care beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse

ARTICOLUL 18

(1) Contributiile pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 213 alin. (2) lit. b) si e) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj, si se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv din bugetul asigurarilor de somaj.
(2) Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligatia de a plati contributia raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie.
(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1).
(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 213 alin. (2) lit. g) din lege se stabilesc asupra ajutorului social acordat in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta de catre bugetele locale.
(5) Contributiile pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, se suporta din bugetul de stat si se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Salariul de baza minim brut pe tara x 2 x.....% Numarul de zile lucratoare in care s-a
aflat in situatiile prevazute la ARTICOLUL 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) din Numarul de zile lucratoare din luna pentru care se face calculul
------------------------------
luna in care se face calculul

(6) Contributia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile si se vireaza de catre platitorii acestor indemnizatii.
(7) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

ARTICOLUL 19

(1) In situatia in care persoanele prevazute la ARTICOLUL 213 alin. (1) din lege realizeaza si alte venituri decat cele pentru care sunt asigurate fara plata contributiei, acestea datoreaza contributia prevazuta de lege pentru aceste venituri.
(2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale si care realizeaza si alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii au obligatia platii contributiei calculate asupra acestor venituri.

SECTIUNEA a 8-a - Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei

ARTICOLUL 20

(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada incadrarii in una dintre aceste categorii printr-un document justificativ – adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;
b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu act de identitate si cu un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;
c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului, cu act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;
d) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, cu act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;
e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate, a documentelor doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap, pe baza actului de identitate, a certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale eliberate de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;
h) pentru femeile insarcinate sau lauze, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale, a certificatului de nastere a copilului – pentru lauze, precum si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza actului de identitate si a deciziei emise de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza actului de identitate si a carnetului si/sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberate de catre primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru pensionarii cu venituri din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit, pe baza actului de identitate, a cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la ARTICOLUL 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana.
(2) Asiguratul are obligatia de a anunta in termen de 15 zile calendaristice medicul de familie si CAS despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei.
(3) In conditiile in care persoanele beneficiare ale documentului prevazut la alin. (1) nu mai indeplinesc una dintre conditiile in baza carora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse, valabilitatea documentului prevazut inceteaza de drept de la acea data.

ARTICOLUL 21

Documentul prevazut la ARTICOLUL 20 alin. (1) se elibereaza cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si are urmatoarea perioada de valabilitate:
a) pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. a) adeverinta este valabila pana la implinirea varstei de 18 ani; persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta prevazuta la ARTICOLUL 20 alin. (1) sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate);
b) pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. b) adeverinta este valabila pe durata anului scolar sau universitar;
c) pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) si l) adeverinta este valabila un an de la data emiterii;
d) pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. d), k) si n) adeverinta este valabila 3 luni de la data emiterii;
e) pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. i) si m) adeverinta este valabila 2 ani de la data emiterii;
f) pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. j) adeverinta este valabila 6 luni de la data emiterii.

ARTICOLUL 22

(1) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. a) din lege vor face dovada incadrarii in categoria de salariat pe baza adeverintei eliberate de persoanele fizice si juridice la care isi desfasoara activitatea.
(2) Unitatile abilitate sa elibereze documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat sunt CAS, pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la ARTICOLUL 213 din lege si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. b) – f) si ARTICOLUL 259 alin. (9) din lege.

ARTICOLUL 23

Persoanele asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca nu realizeaza venituri din munca si sunt elevi sau studenti in tara ori in strainatate, beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei.

SECTIUNEA a 9-a - Alte categorii de persoane asigurate

ARTICOLUL 24

(1) Pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 214 alin. (2) din lege si care se asigura facultativ, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna in care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate.
(2) Cetatenii straini si apatrizii care solicita si obtin prelungirea vizei de lunga sedere in Romania in conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania au obligatia platii contributiei calculate asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform ARTICOLUL 257 alin. (2) din lege, incepand cu data solicitarii.
(3) Cetatenii straini care au obtinut permis de sedere in Romania inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice au obligatia platii contributiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei.
(4) Persoanele mentionate la alin. (2) si (3), care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere.

ARTICOLUL 25

(1) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la ARTICOLUL 22 lit. a), b) si c) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.
(2) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la ARTICOLUL 22 lit. a), b) si c) din Legea nr. 122/2006,cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.
(3) In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) si (2) platesc contributia lunara calculata la un salariu minim brut pe tara in vigoare la data platii.
(4) Contributia pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza de la data ultimei plati a contributiei, respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie, cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei, calculandu-se majorari de intarziere.

ARTICOLUL 26

(1) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain si care se impoziteaza in Romania.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul lucratorilor migranti care isi desfasoara activitatea in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri de securitate sociala.

ARTICOLUL 27

(1) Persoanele asigurate in baza ARTICOLUL 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege, respectiv sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflate in intretinerea unei persoane asigurate, denumite in continuare coasigurati, isi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.
(2) Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati in baza ARTICOLUL 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege.

SECTIUNEA a 10-a - Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei

ARTICOLUL 28

Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite contributia legala pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale. Contributia in acest caz se calculeaza la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere. Nivelul majorarilor de intarziere este cel in vigoare la data platii.
Exemplu de calcul pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, dar nu a realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 – 1 august 2007, aceasta persoana nu a realizat venituri impozabile. Pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza are obligatia sa plateasca contributia pe 6 luni (1 februarie 2007 – 31 iulie 2007), calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si majorari de intarziere la nivelul in vigoare la data platii. Data de la care incepe sa curga perioada de 6 luni incepe de la data de 1 august 2007. Dupa efectuarea acestei plati persoana in cauza are obligatia platii lunare a contributiei la fond, calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, daca nu realizeaza venituri impozabile.

ARTICOLUL 29

Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Codul de procedura fiscala, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada.

ARTICOLUL 30

(1) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la ARTICOLUL 28 pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de intarziere prevazute la ARTICOLUL 28 sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie exista atat perioade in care s-au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz. Nivelul majorarilor de intarziere este cel in vigoare la data platii.
Exemplu de calcul nr. 1 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, dar pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut perioade in care a realizat venituri impozabile si perioade in care nu a realizat venituri impozabile si nu a achitat contributia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 – 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile in anii 2002, 2003, 2004, 2005 si 2006. In anul 2007 nu a realizat venituri impozabile in perioada 1 ianuarie 2007 – 1 august 2007. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 – 1 august 2007, persoana in cauza nu si-a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data care a facut aceasta cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are urmatoarele obligatii:
pentru perioada in care a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei calculate la aceste venituri, inclusiv majorari de intarziere si obligatii fiscale accesorii;
pentru perioada in care nu a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei lunare calculate la salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, cu majorari de intarzieri calculate pe aceasta perioada incepand cu 1 august 2007.
Exemplu de calcul nr. 2 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, dar, pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut atat perioade in care a realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu a realizat venituri impozabile, neachitand contributia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor, casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 – 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile in anii 2003, 2004, 2005, 2006, precum si in anul 2007, pana la 31 martie 2007. In anul 2002, in perioada 1 august – 31 decembrie 2002 (5 luni), si in anul 2007, in perioada 1 aprilie – 1 august 2007 (4 luni), nu a realizat venituri impozabile. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 – 1 august 2007, persoana in cauza nu si-a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data la care a facut aceasta cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are urmatoarele obligatii:
pentru perioada in care a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei calculate la aceste venituri, inclusiv obligatii fiscale accesorii;
pentru perioada in care nu a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei lunare calculate la salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, inclusiv obligatii fiscale accesorii, dupa cum urmeaza. Cele 6 luni vor fi compuse din urmatoarele perioade:
4 luni din anul 2007, pentru care se va plati contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si majorari de intarziere la nivelul in vigoare la data platii, calculate pana la 1 august 2007;
2 luni din anul 2002 (decembrie si noiembrie), pentru care se va plati contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si obligatii fiscale accesorii calculate in perioada 1 noiembrie 2002 – 1 august 2007.

ARTICOLUL 31

(1) Pentru situatiile prevazute la ARTICOLUL 28 – 30, termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea CAS sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.
(2) Prevederile ARTICOLUL 28 – 30 se aplica corespunzator si in situatia in care pentru aceste persoane este inceputa executarea silita potrivit Codului de procedura fiscala.


CAPITOLUL IV - Constituirea fondului


ARTICOLUL 32

(1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligatia de plata catre fond, declara aceste obligatii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe. Listele nominale cu salariatii se depun lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari de sanatate la care acestia au optat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(2) Listele nominale se depun la casele de asigurari de sanatate si de catre directiile de asistenta sociala pentru familiile si persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Titularii ajutorului social vor fi inscrisi pe anexa 2a), iar membrii familiei beneficiare de ajutor social vor fi inscrisi pe anexa 2b).
(3) Listele nominale se depun si de catre directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv de Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, precum si de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele beneficiare a indemnizatiei de somaj, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(4) Persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare de sanatate, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de ANAF, declara obligatiile catre fond, potrivit declaratiilor-model prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Declaratiile privind obligatiile la fond se depun la casele de asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare.
(5) Persoanele juridice care au in derulare conventii de esalonare la plata a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate pot depune listele prevazute la alin. (1) fara evidentierea obligatiilor de plata si fara a fi insotite de dovada platii, daca se afla in perioadele in care efectueaza plata obligatiilor de plata curente in cel mult 90 de zile de la data scadentei, impreuna cu majorarile de intarziere. Persoanele juridice aflate in aceasta situatie vor depune si un document care sa ateste valabilitatea conventiei de esalonare.
(6) Persoanele juridice care au solicitat compensarea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate cu sumele negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare vor depune listele prevazute la alin. (1), insotite de decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata eliberata de organele fiscale teritoriale.

ARTICOLUL 33

(1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre fond, semnate si stampilate, se vor depune la casele de asigurari de sanatate pe suport hartie si in format electronic, insotite de dovada platii contributiilor. Raportarea in format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat si stampilat.
(2) Conditii tehnice standard pentru formatul electronic:
a) declaratiile in format electronic vor contine 3 fisiere in structura DBF, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continuturi:
1a_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2a) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente asiguratilor;
1b_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2b) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente coasiguratilor;
1c_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2c) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente angajatorului,
unde:
LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezinta codul unic de identificare;
b) denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii;
c) structura DBF a fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui CNAS, precum si lista caselor de asigurari de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a CNAS

ARTICOLUL 34

(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia de a calcula si a retine contributia in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice. Contributia se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contributia datorata de urmatorii angajatori se plateste astfel:
a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
b) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
(3) Angajatorii prevazuti la alin. (2) pastreaza obligatia de a depune lunar listele nominale prevazute la alin. (1) al ARTICOLUL 32.


CAPITOLUL V - Executarea silita a creantelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF

ARTICOLUL 35

(1) In conformitate cu ARTICOLUL 215 alin. (3) din lege si ARTICOLUL 79 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la ARTICOLUL 32 alin. (4) sau decizia de impunere emisa de organul competent al casei de asigurari de sanatate, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului.
(2) Titlul de creanta prevazut la alin. (1) devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege.

ARTICOLUL 36

CNAS, prin CAS sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere datorate de persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea se realizeaza de catre ANAF, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala si ale prezentelor norme metodologice.

ARTICOLUL 37

La nivelul caselor de asigurari de sanatate se constituie compartimente organizate distinct, in cadrul carora se organizeaza si functioneaza activitatea de executare silita a creantelor prevazute la ARTICOLUL 36.

ARTICOLUL 38

(1) Personalul compartimentelor constituite conform ARTICOLUL 37, abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, imputernicit prin decizie a presedintelui-director general, indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind in acest sens o legitimatie speciala.
(2) Executorul este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin legitimatia de executor, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, si delegatia emisa de CAS.

ARTICOLUL 39

(1) Personalul imputernicit, abilitat sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, are urmatoarele atributii principale:
a) identifica, in baza evidentei pe platitori, persoanele fizice, si/sau declaratiile facute, precum si alte documente intocmite de organele de specialitate, debitorii fondului;
b) intocmeste si comunica debitorului somatia de plata si titlul executoriu ca prim act de executare silita;
c) tine evidenta titlurilor executorii in Registrul de evidenta a debitorilor supusi executarii silite;
d) inscrie debitul in evidenta nominala proprie, in temeiul titlului executoriu;
e) intocmeste dosarul debitorului care urmeaza sa fie executat silit;
f) solicita compartimentelor de evidenta a populatiei, organelor de politie si altor institutii care detin astfel de informatii elementele necesare in vederea identificarii debitorului;
g) face cercetari, prin mijloace proprii, pentru identificarea domiciliului sau a veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorului;
h) aplica masuri de executare silita asupra tuturor bunurilor urmaribile, mobile si imobile, proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti ale acestuia, in limita valorii necesare realizarii creantei la fond, a accesoriilor aferente si cheltuielilor de executare silita;
i) solicita informatii de la organele administratiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita;
j) sesizeaza organul de executare silita al altei CAS, daca bunurile urmaribile se afla in afara razei sale de competenta;
k) aplica modalitatile de executare silita, potrivit legii, in baza titlurilor executorii transmise de alte case de asigurari de sanatate;
l) aplica, dupa caz, succesiv sau concomitent, toate modalitatile de executare silita (poprire, executare silita mobiliara, executare silita imobiliara) pana la realizarea creantei;
m) solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatiile necesare in vederea urmaririi debitelor prin luarea de masuri de indisponibilizare a sumelor aflate in contul debitorului, in cuantumul necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea;
n) intocmeste adresa de infiintare a popririi si o comunica bancii/bancilor la care debitorul are deschise conturi;
o) desfasoara, daca este necesar pentru recuperarea la timp a creantei, executarea silita prin poprire concomitent asupra tuturor conturilor debitorului;
p) ia masuri de valorificare a bunurilor mobile si a bunurilor imobile supuse executarii silite, potrivit prevederilor ARTICOLUL 155 din Codul de procedura fiscala;
r) urmareste situatia debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pe toata durata prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, inclusiv in cazul in care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt, procedand potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare;
s) procedeaza la incetarea procedurii de executare silita, potrivit prevederilor ARTICOLUL 144 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.
(2) Pentru activitatea de colectare a contributiilor realizata de CAS, acestea vor utiliza formularele utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale adaptate la situatia proprie.

ARTICOLUL 40

In exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii procedeaza potrivit prevederilor ARTICOLUL 136 alin. (3) din Codul de procedura fiscala.


CAPITOLUL VI - Dispozitii finale

ARTICOLUL 41

(1) In cazul platilor in numerar efectuate de persoanele fizice, obligatia la fond se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurari.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Termenul de prescriptie a dreptului de stabilire, a dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea contributiei se stabileste in acelasi mod cu cel prevazut pentru obligatiile fiscale.
(4) Persoanele care inregistreaza restante la plata contributiei lunare, trimestriale sau anuale de asigurari sociale de sanatate, in termenul de prescriptie prevazut la alin. (3), beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la plata contributiei in conditiile ARTICOLUL 28 – 31. Diminuarea are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei datorata fondului.
(5) In situatia in care persoanele care sunt asigurate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse nu mai indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in una dintre aceste categorii, documentul prevazut la ARTICOLUL 20 isi inceteaza de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la plata contributiei in conditiile ARTICOLUL 28 – 31. Diminuarea are loc dupa 3 luni de la pierderea calitatii de asigurat fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse.

ARTICOLUL 42

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 305 si 306 din lege, precum si constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributiile datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Economiei si Finantelor si de unitatile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.
(2) Controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 305 si 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de catre ANAF, se efectueaza de catre CAS prin compartimentele prevazute la ARTICOLUL 37.

ARTICOLUL 43

In aplicarea prevederilor ARTICOLUL 306 – 309 din lege, se va utiliza formularul-model prevazut in Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 328/2006 privind desfasurarea activitatilor de monitorizare si control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexele 1-6 la normele metodologice


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
.............................
Nr. de inregistrare.........

ADEVERINTA DE ASIGURATPrin prezenta se certifica ca domnul/doamna.............................., CNP......................, act de identitate....... seria.... nr.........., eliberat de............. la data de........, cu domiciliul in.............., str............... nr....., bl....., ap....., sector/judet..............., are calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de...... luni/ani de la data emiterii.
Valabilitatea prezentei adeverinte*) inceteaza de drept de la data la care persoana mai sus mentionata nu mai indeplineste una dintre conditiile in baza carora beneficia de asigurarea de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse.

Presedinte – director general,

------------
*) Mentiune valabila numai pentru adeverintele emise pentru categoriile de persoane prevazute la ARTICOLUL 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA Nr. 2a) la normele metodologiceDenumirea angajatorului....................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)...........................
Nr. de inregistrare la registrul comertului.................................

LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate
|_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A


CNP .......................................................................
Numele ..................................................................
Prenumele .............................................................
Categoria de asigurat**) ....................................
Suma datorata .....................................................
Suma totala virata ..............................................
Data angajarii ......................................................
Data plecarii ........................................................
TOTAL: ................................................................

Reprezentant legal,
. ..................

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile.
**) Se va mentiona categoria de salariat: S – salariat, CM – concedii medicale in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, AM – accident de munca, CT – cenzori, membri in consiliul de administratie, alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor.


ANEXA Nr. 2b) la normele metodologice


Denumirea angajatorului....................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)...........................
Nr. de inregistrare la registrul comertului.................................

LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele aflate in intretinerea asiguratilor pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate|_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A


CNP angajat ......................................
Persoane coasigurate .......................
CNP ....................................................
Numele ..............................................
Prenumele ........................................
Tipul**) ..........................................

Reprezentant legal,
. ..................

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile.
**) Se va mentiona categoria de coasigurat (S – sot/sotie, P – parinti).


ANEXA Nr. 2c) la normele metodologice

Denumirea angajatorului.................... ....................................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)...........................
Nr. de inregistrare la registrul comertului...................................

CENTRALIZATOR*)
referitor la obligatiile de plata ale angajatorului la F.N.U.A.S.S.
|_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A


Casa de Asigurari de Sanatate**) ......................
Contributia angajatorului .....................................

Contributia asiguratilor ......................................
Suma datorata .................................................
Suma totala virata.............................................
Suma datorata ................................................
Suma totala virata ........................................
TOTAL:.............................................................


Reprezentant legal,
. ..................

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributii.
**) Se vor inscrie toate casele de asigurari de sanatate alese in mod liber de salariati.


ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

DIRECTIA DE MUNCA, FAMILIE SI EGALITATE DE SANSE
A..............................................
Cod fiscal:....................................

LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele asigurate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate|_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A


C.N.P. ..........................................................................

Numele ..........................................................................

Prenumele .....................................................................

Suma datorata ..........................................................

Suma virata ..............................................................
Data acordarii indemnizatiei ......................................
Data incetarii indemnizatiei ......................................

TOTAL: ......................................

Director executiv,
. .................
Numele si prenume......................
Semnatura..............................
L.S.

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile.


ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA
..............................................
Codul fiscal:................................

LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele asigurate in baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate
|_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A


C.N.P. ...............................................................

Numele ..............................................................

Prenumele ............................................................

Suma datorata ...................................................

Suma virata ........................................................
Data acordarii indemnizatiei...............................
.Data incetarii indemnizatiei................................
TOTAL: ......................................


Director executiv,
. .................
Numele si prenume......................
Semnatura..............................
L.S.

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurari de sanatate, in termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile.

ANEXA Nr. 5*1)

*1) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

DECLARATIE*
Privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de muncaNr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

Perioada/an |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|**

Nume Prenume

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

B.I./C.I. Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data |_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa:
LocalitateStr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr.Bloc.Sc. Ap. Sector

|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefon|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Conturi bancare:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banci:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Contributia la F.N.U.A.S.S. potrivit Legii nr. 95/2006


A. |_| Persoane ale caror venituri sunt impuse pe baza venitului efectiv realizat

B. |_| Persoane care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara


C. |_| Persoane ale caror venituri sunt impuse pe baza de norme anuale de venit


a. Venit anual/estimat |_|_|_|_|_|_|_|_|

Din care | Venit – baza de calcul| | b. Contributie| |Termen de plata|


Trim. I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|0|3| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Trim. II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|0|6| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Trim. III| | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|0|9| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Trim. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|1|2| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Total| | | | | | | | | | | | | | | | | | Z Z L L A A A A
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

Diferenta de venit fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuala:


Venit – baza | b. Contributie |Termen de plata|
de calcul

|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

D. Contributia persoanelor care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara.

a. Venitul – baza de calcul

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributie datorata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E. Contributia persoanelor care realizeaza venituri astfel:

1. |_| Venituri din cedarea folosintei bunurilor
2. |_| Venituri din dividende
3. |_| Venituri din dobanzi
4. |_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
5. |_| Alte venituri conform ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. e)
6. |_| Venituri din contracte de administrare sau management
7. |_| Asociatul unic cu asigurare la CJPAS (la nivelul valorii inscrise in
declaratia de asigurari sociale)

Venit – baza de calcul

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributie datorata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

F. Contributia persoanelor fizice care se asigura facultativ (ARTICOLUL 214 alin. (2) din Legea nr. 95/2006)

a. Venit – baza de calcul

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributia datorata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

G. Contributia persoanelor fara venituri
Venit baza de calcul

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributia datorata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Declaratia asiguratului:
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete;
cunosc obligativitatea virarii contributiei la F.N.U.A.S.S. lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata – in situatiile prevazute la punctele E7, G, anual pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se datoreaza plata – in situatiile prevazute la punctele D, H1 – E6, respectiv pana la termenul de plata completat pentru situatiile de la punctele A, B, C;
cunosc obligativitatea depunerii la inchiderea exercitiului financiar anual a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate in vederea regularizarii obligatiilor de plata, cu exceptia situatiilor de la punctul E6, E7, F si G;
mentionez ca nu/realizez si alte venituri din: salarii/pensii

Data Semnatura asiguratului,------------
* Se depune anual la casa de asigurari de sanatate aleasa in mod liber, pana la primul termen de plata, pentru anul fiscal in curs.
** Se depune rectificativa in 15 zile de la modificarile survenite asupra elementelor din declaratia initiala.


ANEXA Nr. 6 la normele metodologice


CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Casa de Asigurari de Sanatate............................................

LEGITIMATIE DE EXECUTOR
Seria........ nr...............

Numele.................................
Prenumele.............................. | Foto
Functia................................ |
Data eliberarii:

Director general,
L.S.

LEGITIMATIA NU ESTE TRANSMISIBILA.


Legitimatia este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre presedintele-director general al casei de asigurari de sanatate al carui angajat este titularul acesteia.

Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si altor agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
De asemenea, titularul legitimatiei are dreptul sa constate si sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale.

VIZE

Sem.........../anul........... | Sem.........../anul...........

Sem.........../anul........... | Sem.........../anul...........


Ordinul Nr. 903 din 19 noiembrie 2007


Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 827 din 4 decembrie 2007

Avand in vedere ARTICOLUL 18 pct. 2 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, si Referatul de aprobare al Directiei generale economice si al Directiei juridic si contencios nr. DGA III/2.223, respectiv nr. VII/1.983 din 19 noiembrie 2007,
in temeiul dispozitiilor ARTICOLUL 281 alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al ARTICOLUL 17 alin. (5) din Statutul Casei nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin hotararea Gvernului nr.972/2006

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL I

Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (3) se abroga.
2. La articolul 5, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Persoanele care realizeaza exclusiv venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia platii contributiei lunare calculate la un salariu de baza minim brut pe tara. Contributia pentru aceste persoane se retine de catre angajator si se vireaza prin organele fiscale teritoriale. In acest caz, angajatorul are obligatia de a calcula si vira contributia angajatorului in conditiile ARTICOLUL 3 si 4."
3. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Persoanele care realizeaza in acelasi timp atat venituri din salarii neimpozabile, cat si venituri de natura celor prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. b) - f) din lege, platesc contributia numai la acestea din urma in conditiile ARTICOLUL 6 - 17. In acest caz, angajatorul nu are obligatia retinerii si virarii contributiei individuale aplicate la veniturile din salarii neimpozabile, cu mentinerea obligatiei de virare a contributiei angajatorului, calculata in conditiile ARTICOLUL 3 si 4."
4. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Procesul de eliberare a adeverintelor care atesta calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de baza, persoanele incadrate la alin. (1) lit. a), i), j), k), l) si m) pot face dovada calitatii de asigurat, pana la obtinerea adeverintei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire in aceste prevederi.
(5) Pentru persoanele care se afla in incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverintelor se face prin corespondenta, pe baza documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) - n), comunicate de aceste persoane in copie.
(6) CAS au obligatia de a indeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenta, astfel incat accesul asiguratilor la pachetul de servicii de baza sa nu fie impiedicat de procesul de eliberare a adeverintelor de asigurat."
5. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 22
(1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut in anexa nr. 1^1. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.
(2) CAS elibereaza documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la ARTICOLUL 213 din lege si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la ARTICOLUL 257 alin. (2) lit. b) - f) si la ARTICOLUL 259 alin. (9) din lege."
6. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 22^1
Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CAS acorda serviciile din pachetul de servicii medicale de baza persoanelor care fac dovada calitatii de asigurat cu documentele prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (4) si la ARTICOLUL 22 alin. (1)."
7. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele mentionate la alin. (2) si (3), care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 28."
8. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) si (2) platesc contributia lunara calculata la un salariu minim brut pe tara in vigoare la data platii, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 28."
9. Dupa anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 1^1, cu urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1^1

Denumirea angajatorului.................................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)..........
Nr. de inregistrare la registrul comertului.............

ADEVERINTA


Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna......................., CNP...................., act de identitate...... seria......... nr........, eliberat de............ la data de............, cu domiciliul in..........., str.................... nr...., bl..., ap..., sectorul/judetul..........., are calitatea de salariat si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
1. Nume, prenume,.............................. CNP......................
2. Nume, prenume,.............................. CNP......................
3. Nume, prenume,.............................. CNP......................
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Reprezentant legal"

ARTICOLUL II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile CiurcheaCiteste si despre:

Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin Calendarul si Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009 Legea invatamantului Medicamentul - extras din Legea privind reforma in domeniul sanatatii Formularul E112 - documente necesare Un cadru unic pentru stomatologia sub anestezie generala sau sedare Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior Contract cadru 2009 9 secrete pentru o inima mai sanatoasa Intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor Modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca