Metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate

Actualizat: 31 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordin nr. 253 din 28/11/2008 pentru aprobarea metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate


A fost publicat in Monitorul Oficial nr. 847 din 16/12/2008

In temeiul prevederilor ARTICOLUL 43 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si ale ARTICOLUL 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare,

secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

Se aproba Metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2.

Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si furnizorii privati de servicii sociale acreditati vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,
Gabriella Tonk

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

ANEXA

METODOLOGIA
privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate

ARTICOLUL 1.

Trimiterea la tratament medical in strainatate a copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala este indeplinita si monitorizata de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat si se realizeaza pe baza unei documentatii medicale intocmite de catre medicul de familie sau, dupa caz, de catre medicii specialisti care au asigurat tratamentul copilului in tara, pe baza acordului unitatii sanitare din strainatate privind efectuarea tratamentului.

ARTICOLUL 2.

(1) Trimiterea la tratament in strainatate in conditiile prezentului ordin se face doar pentru copiii care beneficiaza de o masura de protectie speciala.

(2) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat se asigura ca pentru copii prevazuti la alin. (1) sunt prezentate urmatoarele documente: copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize, recomandare pentru tratament in strainatate, cererea reprezentantului legal al copilului si acordul unitatii sanitare din strainatate cu privire la durata si efectuarea tratamentului in strainatate.

(3) Dupa primirea documentelor mentionate la alin. (2), directia generala de asistenta sociala si protectia copilului/ furnizorul privat de servicii sociale acreditat efectueaza urmatoarele demersuri in vederea aprobarii cererii:
a) in situatia copilului pentru care masura de protectie speciala a plasamentului a fost stabilita de instanta judecatoreasca, potrivit prevederilor ARTICOLUL 56 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, transmite documentele si solicita aprobarea presedintelui consiliului judetean si incuviintarea de catre instanta a trimiterii copilului la tratament in strainatate;
b) in situatia copilului pentru care masura de protectie speciala a plasamentului a fost stabilita de comisia pentru protectia copilul potrivit prevederilor ARTICOLUL 56 lit. b) si e) din Legea nr. 272/2004, transmite documentele comisiei si solicita aprobarea trimiterii copilului la tratament in strainatate. Comisia pentru protectia copilului se pronunta prin emiterea unei hotarari nominale pentru copilul in cauza.

(4) In situatiile prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se solicita in prealabil de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului acordul parintilor copilului cu privire la trimiterea acestuia la tratament in strainatate, cu exceptia parintilor care sunt decazuti din drepturile parintesti, precum si a celor carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti.

(5) Parintele sau reprezentantul legal al copilului, in conditiile ARTICOLUL 56 lit. a) din Legea nr. 272/2004, semneaza o declaratie de luare la cunostinta despre: boala de care sufera copilul, interventia recomandata, persoana care va acompania copilul pe durata tratamentului, rezultatele asteptate in urma efectuarii interventiei in strainatate, precum si despre riscurile pe care le comporta interventia. Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie.

ARTICOLUL 3.

(1) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat desemneaza un insotitor care acompaniaza copilul in strainatate, pe toata durata tratamentului.

(2) Insotitorul copilului se desemneaza prin dispozitia conducerii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat si poate fi: persoana de referinta a copilului sau o alta persoana apropiata copilului fata de care acesta a dezvoltat relatii de atasament, din cadrul serviciului rezidential, asistentul maternal al copilului sau familia/persoana de plasament, dupa caz, in functie de modul in care a fost dispusa masura de protectie speciala a plasamentului.

(3) Insotitorul copilului are obligatia de a completa declaratia-angajament prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie.

ARTICOLUL 4.

In cazul in care o organizatie neguvernamentala sau o persoana fizica isi manifesta intentia de a sustine efectuarea tratamentului in strainatate pentru copii din sistemul de protectie, aceasta notifica in scris intentia directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat si raspunde de: obtinerea avizului de principiu din partea unitatii sanitare unde se va efectua tratamentul copilului, asigurarea transportului, mesei si cazarii copilului, pana la momentul spitalizarii, inclusiv cheltuielile aferente acestor activitati, asigurarea cazarii insotitorului impreuna cu copilul in aceeasi locatie.

ARTICOLUL 5.

Cheltuielile ocazionate de deplasarea insotitorului in vederea acompanierii copilului trimis la tratament in strainatate (inclusiv cele privind asigurarea medicala) se asigura de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din bugetul local destinat asistentei sociale pentru familie si copii, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 6.

(1) Medicul specialist care recomanda trimiterea copilului la tratament in strainatate are obligatia sa examineze copilul la intoarcerea acestuia in tara pentru a stabili beneficiul tratamentului, intocmind un raport medical ce va fi inaintat directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat, care sa cuprinda date privind starea prezenta de sanatate a copilului.

(2) In cazul copiilor care au efectuat tratament in strainatate si pentru care se solicita de catre unitatea sanitara din strainatate prezentarea pentru control medical, se aplica procedura prevazuta in prezentul ordin.

ARTICOLUL 7.

(1) Insotitorul informeaza periodic directia generala de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat, prin mijloacele de comunicare aflate la dispozitie, cu privire la tratamentul aplicat si evolutia starii de sanatate a copilului.

(2) La plecarea din tara in vederea efectuarii tratamentului, insotitorul copilului semneaza un angajament prin care se obliga ca in termen de 3 zile de la intoarcere sa prezinte directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului documentele justificative privind utilizarea sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

DECLARATIE

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele), .............................., domiciliat(a) in localitatea .................................................., str. ................................................. nr. ........, bl. ......, sc. ...., ap. ......, sectorul ..........., judetul ..........................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............ nr. ......................, eliberat/eliberata la data de ............... de catre ........................, in calitate de ................................... (parinte/reprezentant legal al copilului), declar ca am luat cunostinta despre urmatoarele informatii referitoare la:
- boala de care sufera copilul (se nominalizeaza diagnosticul) ........................., pentru care se recomanda tratament in strainatate;
- tratamentul recomandat in strainatate, precum si riscurile pe care le comporta acesta;
- persoana care va acompania copilul pe durata tratamentului in strainatate;
- rezultatele asteptate in urma efectuarii tratamentului in strainatate.

Nr. .......... din ..........................................

Semnatura
...........................................

ANEXA Nr. 2 la metodologie

DECLARATIE - ANGAJAMENT

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele), .............................., domiciliat(a) in localitatea .................................................., str. ....................................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul ............, judetul......................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ........., eliberat/eliberata la data de ........................ de catre ....................................., in calitate de ..................................., in calitate de insotitor al copilului (numele si prenumele) ................................................ (reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale/familie/persoana de plasament/asistent maternal), pe perioada efectuarii tratamentului in strainatate in ......................................................... (tara in care se va efectua tratamentul/unitatea sanitara), declar urmatoarele:

- am primit informatii si recomandari din partea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului/reprezentantului legal al copilului/ furnizorului privat de servicii sociale cu privire la atributiile mele pe perioada acompanierii copilului la tratament in strainatate;

- ma angajez sa asigur acompanierea copilului pe toata durata tratamentului si reintoarcerea lui in tara in cele mai bune conditii;

- ma angajez sa elaborez si sa transmit un raport initial la momentul inceperii tratamentului si un raport intermediar pe parcursul tratamentului, prin mijloace de comunicare aflate la dispozitie (fax, e-mail), precum si un raport final la intoarcerea copilului in tara.

Nr. .......... din ..................

Semnatura
.........................................

ANEXA Nr. 3 la metodologie

ANGAJAMENT

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele), ............................... cu domiciliul in localitatea ...................................., str. ............................................ nr. ........, bl. ........., sc. ........, ap. ................, sectorul ........, judetul ..............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ........., eliberat/eliberata la data de ......................... de catre ........................................................., in calitate de insotitor al copilului(numele si prenumele) .................................................................. (reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale/familie/persoana de plasament/asistent maternal) pe perioada efectuarii tratamentului in strainatate in ..................................................................... (tara in care se va efectua tratamentul/ unitatea sanitara), ma angajez ca in termen de 3 zile de la intoarcerea mea in tara sa prezint Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ..................................................... (judetul) documentele justificative privind utilizarea sumei de ........................, acordate pentru sustinerea cheltuielilor de transport, masa si cazare pe perioada ......................................., aferenta acompanierii copilului la tratament in strainatate.

Nr. .......... din ..................

Semnatura
..........................................


Citeste si despre:

Metodologia de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 Calendarul si Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009 Stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala Testele genetice intra in practica medicala Alerta in bolile transmisibile - OMS 883 Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! Eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti Raportarea cazurilor si a evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta Detoxifierea prin hidroterapie Ordin privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate 5 semne ale prediabetului care ar trebui sa te trimita la medic