Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Actualizat: 05 Iulie 2009
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Capitolul I - Dispozitii generaleARTICOLUL 1

In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.

ARTICOLUL 2

Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.

ARTICOLUL 3

Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:
a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;
d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;
g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;
i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 4

(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.
(2) Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. (1).

Capitolul II - Concepte privind piata muncii


Sectiunea 1 - Termeni si expresii utilizate

ARTICOLUL 5

In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
- I. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
- II. loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
- III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii, pentru a fi sprijinita in ocuparea unui loc de munca;
- IV. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege;
- V. stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
- VI. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
- VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca;
- VIII. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.

Sectiunea 2 - Indicatori statistici privind piata muncii

ARTICOLUL 6

(1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
a) resursele de munca;
b) populatia activa;
c) populatia ocupata;
d) somerii;
e) locurile de munca vacante;
f) indemnizatia de somaj;
g) populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
h) rata somajului.
(2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

ARTICOLUL 7

(1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la ARTICOLUL 6 alin.
(1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.

ARTICOLUL 8

(1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la ARTICOLUL 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
(2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(3) Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.

ARTICOLUL 9

(1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la ARTICOLUL 6 alin. (1).
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.

ARTICOLUL 10

(1) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.

ARTICOLUL 11

In vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.

ARTICOLUL 12

In sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a) calculeaza indicatorii statistici prevazuti la ARTICOLUL 6 alin. (1) lit. a)-c);
b) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;
c) elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;
d) avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Sectiunea 3 - Clasificarea ocupatiilor

ARTICOLUL 13

Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 14

(1) Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistica.
(2) Inscrierea de noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania se aproba, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 15

Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

Sectiunea 4 - Categorii de beneficiari

ARTICOLUL 16

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) au devenit someri in sensul prevederilor ARTICOLUL 5 pct. IV lit c);
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

ARTICOLUL 17

(1) Somerii prevazuti la ARTICOLUL 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:
a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;
b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
d) militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;
e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
i) nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
(2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la ARTICOLUL 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

Capitolul III - Sistemul asigurarilor pentru somaj


Sectiunea 1 - Categorii de asigurati

ARTICOLUL 18

(1) In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
(2) Asiguratii pot fi:
a) cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii;
b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;
c) straini care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.

ARTICOLUL 19

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
d) militarii angajati pe baza de contract;
e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

ARTICOLUL 20

Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a) asociat unic, asociati;
b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
d) membri ai asociatiei familiale;
e) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

ARTICOLUL 21

Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la ARTICOLUL 19 sunt obligati sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati.

ARTICOLUL 22

(1) Persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 care au cel putin varsta de 18 ani pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

Sectiunea 2 - Bugetul asigurarilor pentru somaj

ARTICOLUL 23

(1) Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(3) Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ARTICOLUL 24

(1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
b) contributiile individuale ale persoanelor prevazute la ARTICOLUL 19;
c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;
d) venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.
(2) In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 25

(1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

ARTICOLUL 26

(1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19.
(2) Angajatorii care incheie cu persoane fizice conventii civile de prestari de servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii, daca acestea au incheiat si un contract individual de munca.

ARTICOLUL 27

Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19 lit. a)-d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate.

ARTICOLUL 28

Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la ARTICOLUL 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 6%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

ARTICOLUL 29

In functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nivelul cotelor contributiilor prevazute la ARTICOLUL 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ARTICOLUL 30

Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 31

(1) Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;
c) data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj.
(2) Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute la alin. (1) se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.

ARTICOLUL 32

(1) In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.
(2) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii.

ARTICOLUL 33

(1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:
a) plata indemnizatiilor de somaj;
b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;
c) platile compensatorii acordate potrivit legii;
d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);
e) finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;
f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, prevazute la ARTICOLUL 16 lit. a), b), d) si f);
g) finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege;
i) participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor;
k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;
n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.

Sectiunea 3 - Indemnizatia de somaj

ARTICOLUL 34

(1) Somerii prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3) Somerii prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

ARTICOLUL 35

Pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:
a) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
b) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului;
c) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar;
d) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

ARTICOLUL 36

(1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2) Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

ARTICOLUL 37

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
(3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

ARTICOLUL 38

(1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la ARTICOLUL 17, la cerere, dupa caz, de la data:
a) incetarii contractului individual de munca;
b) incetarii raporturilor de serviciu;
c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
e) incetarii calitatii de membru cooperator;
f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani;
i) incheierii efectuarii stagiului militar;
j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. b);
n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. c).
(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(4) Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.

ARTICOLUL 39

(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.

ARTICOLUL 40

(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acesteia.
(2) Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

ARTICOLUL 41

(1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca.
(2) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.

ARTICOLUL 42

(1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

ARTICOLUL 43

(1) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la ARTICOLUL 39 alin. (2), respectiv la ARTICOLUL 40 alin. (1).
(2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

ARTICOLUL 44

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j) in cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevazute la ARTICOLUL 45 alin. (2) si (3);
l) la expirarea termenelor prevazute la ARTICOLUL 39 alin. (1), respectiv la ARTICOLUL 40 alin. (1);
m) la data admiterii intr-o forma de invatamant.

ARTICOLUL 45

(1) Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la ARTICOLUL 41 alin. (1) lit. a); b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
c) la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;
d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
f) la data pensionarii pentru invaliditate;
g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
(2) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
(3) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
(4) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

ARTICOLUL 46

Drepturile banesti prevazute la ARTICOLUL 43 fac obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.

ARTICOLUL 47

(1) Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
(2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
(3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.

ARTICOLUL 48

(1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
(2) Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3) Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Capitolul IV - Masuri pentru prevenirea somajului


ARTICOLUL 49

In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurari.

ARTICOLUL 50

(1) In situatiile prevazute la ARTICOLUL 49 angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.
(2) In perioada preavizului prevazut la alin. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.
(3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere angajatorii prevazuti la ARTICOLUL 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu 30 de zile inaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.

ARTICOLUL 51

In sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele activitati:
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.

ARTICOLUL 52

(1) De serviciile de preconcediere prevazute la ARTICOLUL 51 pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.
(2) Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Capitolul V - Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca


Sectiunea 1 - Servicii specializate

ARTICOLUL 53

Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza:
a) cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
b) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca.

ARTICOLUL 54

Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

ARTICOLUL 55

(1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati.
(2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevazuti la alin. (1) se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3) In vederea acreditarii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit anual de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat.
(4) Sumele rezultate din incasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 56

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, care finanteaza aceste activitati din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, se acrediteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Sectiunea 2 - Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca

ARTICOLUL 57

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza, in principal, prin:
a) informarea si consilierea profesionala;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionala;
d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
f) stimularea mobilitatii fortei de munca.

1. Informarea si consilierea profesionala

ARTICOLUL 58

(1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
(2) Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.
(3) Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.

2. Medierea muncii

ARTICOLUL 59

(1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca.
(3) Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:
a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

ARTICOLUL 60

(1) In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a intocmi, pentru fiecare persoana in cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere.
(2) Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

ARTICOLUL 61

(1) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.
(2) Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.
(3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la ARTICOLUL 16 lit. c), d) si f).

ARTICOLUL 62

Medierea muncii se poate realiza si contracost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

3. Formarea profesionala

ARTICOLUL 63

(1) Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.
(2) Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.
(3) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
(4) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.

ARTICOLUL 64

(1) Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.
(2) Programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari, precum si pe categorii si grupuri de persoane.

ARTICOLUL 65

(1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(3) Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat.

ARTICOLUL 66

(1) Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 16 lit. a), b), d) si f).
(2) Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.
(3) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite o singura data pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.

ARTICOLUL 67

(1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca este coordonata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora, precum si de alti furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.

ARTICOLUL 68

(1) Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare si specializare se organizeaza pentru ocupatii, meserii si profesii definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania.
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si furnizorii de servicii de formare profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania, numai dupa ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

ARTICOLUL 69

(1) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara avand la baza standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate potrivit legii.
(2) Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale, recunoscute la nivel national, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate solicita unor unitati specializate proiecte de standarde ocupationale, care vor fi aprobate potrivit legii.

ARTICOLUL 70

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale exercita controlul asupra realizarii planului national de formare profesionala.

4. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

ARTICOLUL 71

(1) Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.
(3) Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada in care persoanele beneficiaza de indemnizatii de somaj in conditiile prezentei legi.

5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor

ARTICOLUL 72

Persoanele care primesc indemnizatia de somaj in perioada prevazuta de lege si care se angajeaza, potrivit legii, pentru program normal de lucru beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita in luna anterioara incadrarii.

ARTICOLUL 73

(1) Persoanele prevazute la ARTICOLUL 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.
(2) Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantumul stabilit la ARTICOLUL 72, se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.

6. Stimularea mobilitatii fortei de munca


ARTICOLUL 74

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.

ARTICOLUL 75

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.

ARTICOLUL 76

(1) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, atrage obligatia restituirii integrale de catre angajat a sumelor acordate drept prime prevazute la ARTICOLUL 74 si 75.
(2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevazute la ARTICOLUL 74 si 75 se va face pe baza deciziilor de imputare emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.

Sectiunea 3 - Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

ARTICOLUL 77

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:
a) subventionarea locurilor de munca;
b) acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;
c) acordarea unor facilitati.

1. Subventionarea locurilor de munca

ARTICOLUL 78

(1) Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.
(2) Pot fi subventionate din sursele prevazute la alin. (1), in principal, urmatoarele categorii de servicii:
a) servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare, organizate de autoritatile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale;
b) servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritatile publice locale, organizatii neguvernamentale si alte organisme, in conditiile legii.

ARTICOLUL 79

(1) Subventiile prevazute la ARTICOLUL 78 alin. (1) se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, la solicitarea autoritatilor publice locale, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor, pentru servicii de natura celor prevazute la ARTICOLUL 78 alin. (2).
(2) Cuantumul subventiei acordate este de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor.

ARTICOLUL 80

(1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare.
(2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioada de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentand 1,5 salarii minime brute pe tara in vigoare.

ARTICOLUL 81

Masurile de stimulare prevazute la ARTICOLUL 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.

ARTICOLUL 82

In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

ARTICOLUL 83

(1) Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile ARTICOLUL 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.
(2) Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
(4) Absolventii pot fi incadrati in conditiile ARTICOLUL 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

ARTICOLUL 84

(1) In perioada celor 3 ani, prevazuta la ARTICOLUL 83 alin. (1), absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii.
(2) Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala prevazuta la alin.(1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 85

(1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(2) De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(3) Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana si dobanzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

2. Acordarea de credite in conditii avantajoase

ARTICOLUL 86

(1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.
(2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, 1 an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
c) pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma disponibilizarilor de personal in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.
(4) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si ca persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2) si (3).

ARTICOLUL 87

Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite si cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ARTICOLUL 88

(1) In cazul in care persoanele angajate din randul somerilor sunt disponibilizate anterior implinirii celor 3 ani de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizarii, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor.
(3) Pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.

ARTICOLUL 89

(1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la ARTICOLUL 86 alin. (3) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
(2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la ARTICOLUL 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
(3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la ARTICOLUL 88 alin. (3), contractul de creditare se reziliaza, iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobanda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite in conditiile prezentei legi timp de 3 ani.

ARTICOLUL 90

Angajatorul poate solicita un nou credit daca a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobanzile aferente.

ARTICOLUL 91

(1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege.
(2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 92

Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Bancii Nationale a Romaniei.

3. Facilitati acordate angajatorilor

ARTICOLUL 93

(1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

ARTICOLUL 94

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile ARTICOLUL 86 alin. (1), beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit ARTICOLUL 93 alin. (2), numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la ARTICOLUL 86 alin. (3) lit. c).

Sectiunea 4 - Prevederi finale

ARTICOLUL 95

Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 96

(1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca intocmeste la sfarsitul fiecarui an bilanturi de ocupare, prin care se evidentiaza efectele masurilor de stimulare a ocuparii, realizate in perioada respectiva.
(2) Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3) Bilanturile de ocupare, pe judete si la nivel national, se publica in primul semestru al anului urmator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Capitolul VI - Institutii si responsabilitati in aplicarea prezentei legi


Sectiunea 1 - Institutii si organizatii implicate in realizarea prevederilor prezentei legi

ARTICOLUL 97

Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe nationale, in profil de ramura si teritorial.

ARTICOLUL 98

Institutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt:
a) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
b) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
c) ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
d) organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
e) prefecturile si autoritatile administratiei publice locale;
f) Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

ARTICOLUL 99

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are in domeniul ocuparii fortei de munca urmatoarele atributii:
a) urmareste tendintele de pe piata muncii si elaboreaza strategii, prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de munca, formarea profesionala a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii;
b) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale, promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii;
c) elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
d) deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
e) urmareste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului asigurarilor pentru somaj si exercita controlul asupra realizarii politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind forta de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
f) impreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si actualizeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania, tinand seama de schimbarile in structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele internationale in domeniu;
g) promoveaza programe, propune acorduri si implementeaza proiecte de colaborare internationala in domeniile ocuparii, formarii profesionale si egalitatii de sanse pe piata muncii;
h) stabileste anual indicatorii de performanta si nivelul acestora, in baza carora se elaboreaza programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

ARTICOLUL 100

(1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor se infaptuieste, in principal, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va respecta:
a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
b) neutralitatea in posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca;
c) orientarea activitatii catre nevoile clientilor prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;
d) respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii;
e) confidentialitatea datelor personale ale clientilor;
f) transparenta in activitatea desfasurata si in privinta rezultatelor obtinute;
g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor;
h) adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic.

ARTICOLUL 101

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin protocol.

ARTICOLUL 102

(1) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prin strategiile si politicile elaborate in domeniile pe care le coordoneaza, trebuie sa asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
(2) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune in cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca strategii, programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca.

ARTICOLUL 103

(1) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale, reprezentative la nivel national, participa in conditiile prevazute de lege la elaborarea si implementarea programelor si masurilor privind piata muncii.
(2) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de munca.

ARTICOLUL 104

Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze evolutiile de pe piata muncii in plan teritorial, sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor de imbunatatire a ocuparii persoanelor neincadrate in munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

Sectiunea 2 - Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

ARTICOLUL 105

Se infiinteaza Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare.

ARTICOLUL 106

Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
b) stabileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
c) asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
e) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, ajustari structurale, reconversie profesionala.

ARTICOLUL 107

(1) Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.
(2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii si solidaritatii sociale.
(3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale, cu consultarea institutiilor prevazute la alin. (1), si se aproba prin decizie a primului-ministru.
(4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat prin Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

ARTICOLUL 108

Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 109

(1) Comisia Nationala de Ocupare este legal constituita la data aprobarii de catre primul-ministru a componentei acesteia.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare va fi elaborat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi supus spre aprobare acesteia in termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Capitolul VII - Raspunderea juridica


ARTICOLUL 110

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.

ARTICOLUL 111

Incalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 26 alin. (1) si la ARTICOLUL 27, constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.

ARTICOLUL 112

Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

ARTICOLUL 113

Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la ARTICOLUL 10;
b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la ARTICOLUL 15;
c) nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la ARTICOLUL 21;
d) neachitarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor prevazute la ARTICOLUL 31 alin. (2), in termen de 60 de zile calendaristice de la constatare;
e) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 41 alin. (2);
f) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 50;
g) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 100 alin. (2) lit. e);
h) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.

ARTICOLUL 114

Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a), b), f) si h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) cele prevazute la lit. c), d), e) si g), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

ARTICOLUL 115

Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

ARTICOLUL 116

Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.

ARTICOLUL 117

Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 118

Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

ARTICOLUL 119

(1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
(2) Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza in regim de urgenta, potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi, chiar daca prin lege speciala se prevede altfel.

Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 120

(1) Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.

ARTICOLUL 121

Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr 162/1997, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 122


(1) Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea in plata a acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit.
(2) Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii in plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita in conditiile acestei legi.

ARTICOLUL 123

Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au incadrat absolventi in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, beneficiaza de aceste masuri in conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 124

Persoanele disponibilizate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare aprobate sau contracte de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile prevazute de prezenta lege.

ARTICOLUL 125

Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.

ARTICOLUL 126

Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

ARTICOLUL 127

Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se recalculeaza ori de cate ori se modifica salariul minim brut pe tara.

ARTICOLUL 128

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002.

ARTICOLUL 129

In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la ARTICOLUL 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului.

ARTICOLUL 130

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr 162/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
c) Hotararea Guvernului nr 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997;
d) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
e) Hotararea Guvernului nr 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
f) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;
g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.


Citeste si despre:

Asigurarea sanatatii si sigurantei de la nastere pana la varsta de 2 ani Mentinerea statusului optim al vitaminei D poate asigura protectie impotriva Covid-19? Ghid de sanatate A-Z pentru sezonul rece Ordin privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate Vitaminele care sporesc fertilitatea Un cadru unic pentru stomatologia sub anestezie generala sau sedare Pharmaceris M - O ingrijire deosebita pentru perioada sarcinii Protocol de practica in artrita idiopatica juvenila Vaccinurile si sarcina Modificarea contractului cadru 2008-2009 Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto