Transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica

Publicat: 05 Noiembrie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordinul MECT nr. 4931 din 2008 - aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practicaOrdinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 4931/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 07.10.2008.

In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

ARTICOLUL 1.

Se aproba Metodologia privind transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2.

Incepand cu anul scolar 2008-2009 unitatile de invatamant preuniversitar care ofera programe de formare profesionala initiala organizate prin invatamantul profesional si tehnic, finalizate cu certificat de calificare profesionala, efectueaza transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevi in urma desfasurarii stagiului de pregatire practica, in baza metodologiei aprobate prin prezentul ordin.

ARTICOLUL 3.

Directia generala management invatamant preuniversitar, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 4.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Cristian Mihai Adomnitei

ANEXA


Metodologie privind transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica

Prezenta metodologie privind transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii se aplica pentru toate stagiile de pregatire practica organizate prin invatamantul profesional si tehnic ca parte a programelor de formare profesionala initiala care se finalizeaza cu certificat de calificare profesionala.
Transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii se aplica tuturor stagiilor de pregatire practica organizate in tara sau in strainatate, conform prevederilor prezentei metodologii, indiferent de sursa de finantare a acestor stagii sau daca stagiile sunt organizate in cadrul unor proiecte de cooperare bilaterale, multilaterale sau de mobilitati.

CAPITOLUL I – Definitii

ARTICOLUL 1.

In intelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. competenta reprezinta capacitatea de a utiliza cunostinte, deprinderi, aptitudini si abilitati in situatii de lucru curente sau noi;
2. rezultatele invatarii reprezinta ceea ce se asteapta de la un elev implicat in procesul de invatare sa cunoasca, sa inteleaga si sa fie capabil sa execute/demonstreze la finalizarea unui program de formare profesionala. Rezultatele invatarii sunt definite sub forma de cunostinte, deprinderi si competente personale si profesionale (autonomie si responsabilitate, capacitatea de a invata, competente sociale si de comunicare, competente profesionale). Pentru invatamantul profesional si tehnic rezultatele invatarii reprezinta competentele profesionale din standardul de pregatire profesionala;
3. unitatea de rezultate ale invatarii reprezinta partea unei calificari care cuprinde un set coerent de cunostinte, deprinderi si competente generale, care pot fi evaluate si validate. Pentru invatamantul profesional si tehnic unitatea de rezultate ale invatarii este unitatea de competente profesionale din standardul de pregatire profesionala;
4. creditele reprezinta totalitatea rezultatelor invatarii dobandite de un elev pe parcursul unui program de formare profesionala, folosite pentru a indica progresele inregistrate si pentru completarea unui program de formare care conduce la obtinerea unei calificari. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul si de la un sistem de invatare la altul;
5. punctele de credit reprezinta exprimarea numerica a importantei unei unitati de rezultate ale invatarii raportate la o calificare. Pentru invatamantul profesional si tehnic punctele de credit sunt alocate pentru o calificare si pentru fiecare unitate de rezultate ale invatarii si sunt precizate in standardul de pregatire profesionala;
6. evaluarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se stabileste faptul ca un elev a dobandit anumite cunostinte, deprinderi si competente;
7. validarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se confirma ca rezultatele invatarii dobandite de un elev, evaluate si certificate, corespund cerintelor specifice pentru o unitate sau o calificare. Pentru calificarile din invatamantul profesional si tehnic aceste cerinte specifice sunt precizate in standardul de pregatire profesionala;
8. transferul rezultatelor invatarii si al creditelor asociate reprezinta procesul prin care rezultatele invatarii si creditele asociate acestora sunt transferate si integrate in programul de formare profesionala pe care il urmeaza elevul;
9. recunoasterea rezultatelor invatarii si a creditelor asociate reprezinta procesul prin care se acorda un statut oficial rezultatelor invatarii si creditelor dobandite, evaluate si validate, in vederea acordarii certificatului de calificare profesionala;
10. certificarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se confirma in mod formal rezultatele invatarii dobandite de un elev, in urma unui proces de evaluare.


CAPITOLUL II- Organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica

SECTIUNEA - Stagiile de pregatire practica desfasurate pe teritoriul Romaniei

ARTICOLUL 2.

Stagiile de pregatire practica sunt organizate pe baza Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica, denumita in continuare Conventia-cadru. Conventia-cadru se incheie intre unitatea de invatamant, in calitate de organizator de practica, si o intreprindere/institutie publica, in calitate de partener de practica. Stagiile de pregatire practica se organizeaza pentru dobandirea de catre elevi a competentelor aferente modulelor de pregatire profesionala care au alocate ore de pregatire practica in planurile de invatamant.

ARTICOLUL 3.

Pe durata si la finalul stagiului de pregatire practica, competentele profesionale/rezultatele invatarii dobandite de practicant sunt evaluate de catre cadrul didactic si tutorele responsabili cu urmarirea desfasurarii stagiului, pe baza unei fise de observatie/evaluare, a unei probe orale/unui interviu si a unei probe practice.

ARTICOLUL 4.

La finalizarea stagiului de pregatire practica, intreprinderea/institutia publica unde s-a desfasurat stagiul atesta activitatile desfasurate de practicant, competentele dobandite de acesta si rezultatul obtinut in urma evaluarii. Aceste informatii sunt inscrise in anexa pedagogica la Conventia-cadru.

SECTIUNEA a 2-a - Stagiile de practica desfasurate in Europa

ARTICOLUL 5.

In cazul mobilitatilor prin Programul Leonardo da Vinci, stagiile de pregatire practica sunt organizate pe baza Programului de formare si Angajamentului pentru calitate in Programul Leonardo da Vinci, incheiat intre organizatia de trimitere (unitatea de invatamant de unde provine elevul) si organizatia de primire (intreprinderea sau institutia unde se desfasoara stagiul).

ARTICOLUL 6.

In cazul stagiilor de pregatire practica desfasurate prin alte proiecte de mobilitati transnationale decat Programul Leonardo da Vinci, stagiile de pregatire practica sunt organizate pe baza unui acord de invatare incheiat intre organizatia de trimitere (unitatea de invatamant de unde provine elevul) si organizatia de primire (intreprinderea sau institutia unde se va desfasura stagiul de pregatire practica). Acordul de invatare se incheie inainte de desfasurarea stagiului si va contine urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale participantului la stagiu;
b) datele de identificare ale organizatiei de trimitere si ale persoanei de contact;
c) datele de identificare ale organizatiei de primire si ale persoanei de contact;
d) descrierea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate de elev pe durata stagiului;
e) descrierea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii ce urmeaza a fi dobandite de elev pe durata stagiului;
f) modalitatile de evaluare a competentelor profesionale/rezultatelor invatarii;
g) activitatile de monitorizare si indrumare a elevului pe durata stagiului.


ARTICOLUL 7.

La finalul stagiului de pregatire practica desfasurat prin mobilitati Leonardo da Vinci sau prin alte proiecte de mobilitati transnationale, organizatia de primire evalueaza competentele profesionale/rezultatele invatarii dobandite de practicant si emite Certificatul de mobilitate Europass, care descrie competentele dobandite de elev, in urma evaluarii.


CAPITOLUL III - Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/ rezultatelor invatarii si acordarea creditelor asociate acestora

ARTICOLUL 8.

Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii dobandite prin stagiile de pregatire practica desfasurate pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre unitatea de invatamant de unde provine elevul, pe baza urmatoarelor documente:
a) Conventia-cadru incheiata intre unitatea de invatamant si intreprinderea/institutia publica unde s-a desfasurat stagiul de pregatire practica;
b) anexa pedagogica la Conventia-cadru, care descrie cunostintele, deprinderile si competentele generale dobandite de practicant pe perioada derularii stagiului, conform standardului de pregatire profesionala.

ARTICOLUL 9.

Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii dobandite prin stagiile de pregatire practica desfasurate in Europa se realizeaza de catre unitatea de invatamant de unde provine elevul, pe baza urmatoarelor documente:
a) Programul de formare si Angajamentul pentru calitate in Programul Leonardo da Vinci, incheiat intre organizatia de trimitere si organizatia de primire;
b) Certificatul de mobilitate Europass, care descrie cunostintele, deprinderile si competentele generale dobandite de practicant pe perioada derularii stagiului.

ARTICOLUL 10.

Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii sunt responsabilitatea unitatii de invatamant de unde provine elevul. Acest proces este realizat de cadrul didactic responsabil cu pregatirea practica a elevului in cauza, conform incadrarii acestuia.

ARTICOLUL 11.

Transferul si recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii se realizeaza conform urmatoarelor etape:
1. Evaluarea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii dobandite de elev
Procesul de evaluare a competentelor profesionale/rezultatelor invatarii dobandite in urma stagiului de pregatire practica se realizeaza conform prevederilor ARTICOLUL 3 si 6. Rezultatul procesului de evaluare sta la baza procesului de transfer si recunoastere.
2. Validarea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii dobandite de elev
Unitatea de invatamant de unde provine elevul analizeaza conformitatea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii dobandite de elev, evaluate si certificate, cu standardul de pregatire profesionala. In cazul in care competentele profesionale/rezultatele invatarii sunt conforme cu standardul de pregatire profesionala, acestea se valideaza ca fiind dobandite, indiferent daca exista o corespondenta totala sau partiala cu o unitate de competente.
3. Acordarea punctelor de credit asociate competentelor profesionale/rezultatelor invatarii validate
Acordarea punctelor de credit se realizeaza de catre unitatea de invatamant de unde provine elevul si se vor avea in vedere urmatoarele situatii posibile:
a) In cazul in care competentele profesionale/rezultatele invatarii corespund in totalitate unei unitati de competente din standardul de pregatire profesionala, elevul primeste integral punctele de credit asociate respectivei unitati.
b) In cazul in care competentele profesionale/rezultatele invatarii corespund partial unei unitati de competente, elevul nu primeste puncte de credit, dar competentele individuale dobandite sunt transferate conform prevederilor ARTICOLUL 11 pct. 4.
4. Transferul competentelor profesionale/rezultatelor invatarii si al creditelor se desfasoara dupa cum urmeaza:
a) Ca urmare a validarii, competentele profesionale/ rezultatele invatarii si creditele asociate acestora intra definitiv in posesia elevului, fiind transferate si integrate in programul de formare profesionala pe care il urmeaza elevul.
b) Prin procesul de transfer, competentele profesionale/rezultatele invatarii recunoscute nu mai sunt supuse unui alt proces de invatare si evaluare si se adauga celorlalte competente profesionale/rezultate ale invatarii dobandite pe parcursul programului de invatare organizat in cadrul unitatii de invatamant, fiind luate in considerare la acordarea certificatului de calificare profesionala la finalizarea programului de formare.
c) In situatia in care elevul schimba programul de formare profesionala, trecand de la o calificare la alta, competentele profesionale/rezultatele invatarii si creditele recunoscute sunt transferate si integrate in noul program de formare, daca acestea sunt parte componenta a noului program de formare.
d) Transferul competentelor profesionale/rezultatelor invatarii se realizeaza indiferent daca este vorba despre competente care corespund in totalitate unei unitati de competente din standardul de pregatire profesionala sau competente individuale, care se regasesc in diferite unitati de competente.
e) In situatia in care se transfera competente care corespund in totalitate unei unitati, elevul nu mai parcurge procesul de pregatire si evaluare aferent acestei unitati, rezultatul obtinut in urma evaluarii realizate la finalizarea stagiului de pregatire practica fiind considerat valabil si consemnat ca atare.
f) In situatia in care se transfera competente individuale, elevul nu mai parcurge procesul de evaluare aferent acestor competente, rezultatul obtinut in urma evaluarii realizate la finalizarea stagiului de pregatire practica fiind considerat valabil si consemnat ca atare. Transferul competentelor individuale nu scuteste elevul de procesul de pregatire si evaluare pentru celelalte competente care compun unitatea integrala de competente din standardul de pregatire profesionala.
5. Recunoasterea competentelor profesionale/rezultatelor invatarii
Competentele profesionale/rezultatele invatarii validate de catre unitatea de invatamant sunt inscrise in certificatul de calificare profesionala al elevilor care promoveaza si examenul de certificare a competentelor profesionale, emis la finalizarea programului de formare. Rezultatele invatarii dobandite de elev care acopera alte cunostinte, deprinderi si competente generale decat cele precizate de standardul de pregatire profesionala sunt inscrise in portofoliul personal de educatie permanenta al elevului.

Citeste si despre:

Legea invatamantului Transferul de blastocisti – Fertilizarea in vitro Transferul embrionilor congelati (FET) – Fertilizarea in vitro Transferul embrionar – Fertilizarea in vitro Sindromul Munchausen prin transfer Cultivarea embrionilor – Fertilizarea in vitro Crioprezervarea – Fertilizarea in vitro Rezultate vizibile asupra celulitei cu o noua combinatie de uleiuri, 100% naturale Puteti folosi mierea de Manuka pentru acnee? Fertilizarea in-vitro (FIV) – Informatii generale Investigatii ale functiei pulmonare Grupele de sange si transfuzia sanguina Este pregatit pentru gradinita? Cum functioneaza transplantul de celule stem Adevarul despre prezervative Atentionari cu privire la microbi si sfaturi pentru a-i indeparta