Legea privind venitul minim garantat

Publicat: 16 Aprilie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, publicata in M. Of. nr 401/20.07.2001


CAPITOLUL 1

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


ARTICOLUL 1

(1) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala.
(2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale.

ARTICOLUL 2

(1) In sensul prezentei legi termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(2) Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.
(3) In sensul alin. (1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(4) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
(5) Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.
(6) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

ARTICOLUL 3

(1) Au dreptul la venitul minim garantat in conditiile prezentei legi si sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala justifica acordarea acestuia.
(2) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si persoanele fara domiciliu, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat drepturile de la alte primarii.

SECTIUNEA 2 - Nivelul venitului minim garantat


ARTICOLUL 4


(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) cate 157.500 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.
(2) In situatia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei.
(3) Nivelul venitului minim garantat se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

SECTIUNEA 3 - Stabilirea cuantumului ajutorului social

ARTICOLUL 5


(1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la ARTICOLUL 4 si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
(2) Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acorda 50.000 lei.

ARTICOLUL 6

(1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca sau conventie civila de prestari de servicii.
(2) Persoanele apte de munca din familiile pentru care se asigura venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
(3) Obligatia de a presta muncile prevazute la alin. (2) nu poate fi transferata altor persoane.

ARTICOLUL 7


(1) Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru incadrare in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala.
(2) Nu are obligatia de a face dovada prevazuta la alin. (1):
a) persoana care are in ingrijire, potrivit legii, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani;
b) persoana care urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, prevazuta de lege, pana la implinirea varstei de 25 de ani sau de 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu durata de scolarizare mai mare de 5 ani;
c) persoana care indeplineste conditiile legale de pensionare;
d) persoana adulta a carei incapacitate de munca este dovedita prin acte medicale.

ARTICOLUL 8


(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru familiile cu copii, alocatii de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii, precum si ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
(2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum si veniturile care se pot obtine din valorificarea bunurilor respective, sub conditia pastrarii unei locuinte minime si a bunurilor necesare nevoilor familiale.
(3) In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete realizate in comun de persoanele din gospodarie.

SECTIUNEA 4 - Stabilirea si plata ajutorului social

ARTICOLUL 9

(1) Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.
(2) Lipsa sau, dupa caz, existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se face numai de catre unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile.
(4) In cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare cererea poate fi intocmita de curatorul sau tutorele persoanei indreptatite.
(5) Titularul ajutorului social este persoana care a facut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

ARTICOLUL 10

(1) Cererea de acordare a ajutorului social, declaratia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum si celelalte acte doveditoare se depun si se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala locuieste titularul.
(2) In cazul cetatenilor straini sau apatrizi documentele prevazute la alin. (1) se depun la primarul localitatii in a carei raza teritoriala acestia au resedinta sau, dupa caz, domiciliul.
(3) In cazul persoanelor prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2) cererea se inregistreaza la primarul localitatii resedinta de judet sau, dupa caz, la primarul general al municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 11

(1) Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
(2) In vederea solutionarii cererii de ajutor social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(3) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.

ARTICOLUL 12

(1) Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum si plata acestuia se fac prin dispozitia scrisa a primarului, pe baza documentatiei prezentate de personalul din serviciul de asistenta sociala de la primarie. Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social in termen de 5 zile de la data emiterii.
(2) Plata ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea la primarul localitatii.
(3) Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creanta privilegiata.

ARTICOLUL 13

(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului si se comunica atat noului titular al ajutorului social, cat si celui inlocuit.
(2) In cazul in care schimbarea titularului este ceruta de membrii familiei, dispozitia primarului se comunica si acestora.

SECTIUNEA 5 - Obligatiile beneficiarilor de ajutor social

ARTICOLUL 14

(1) Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
(2) In cazul in care eventualele modificari nu conduc la majorari sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 50.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se mentine pe o durata de cel mult 3 luni.

ARTICOLUL 15

(1) Persoanele apte de munca, pentru care se acorda ajutorul social, au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (1).
(2) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage, dupa caz:
a) suspendarea platii ajutorului social in cazul persoanei singure;
b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numarul membrilor de familie a persoanelor care nu indeplinesc obligatiile prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 16

Neindeplinirea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (2) atrage, dupa caz:
a) suspendarea platii ajutorului social in cazul persoanei singure;
b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numarul membrilor acesteia a persoanei care refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local.

ARTICOLUL 17

(1) Suspendarea platii ajutorului social si, dupa caz, modificarea cuantumului se fac prin dispozitia scrisa a primarului si se comunica titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(2) Suspendarea platii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite obligatiile prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (2) si la ARTICOLUL 15 alin. (1).

ARTICOLUL 18

Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute la ARTICOLUL 15 alin. (1), in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii ori a modificarii cuantumului ajutorului social, are ca efect incetarea suspendarii platii drepturilor si, dupa caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzatoare perioadei in care plata a fost suspendata sau modificata.

ARTICOLUL 19

(1) Modificarea cuantumului ajutorului social, in conditiile ARTICOLUL 15 alin. (2) lit. b), se stabileste prin dispozitie a primarului.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) produc efecte de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispozitiei in cazul in care decizia s-a luat la initiativa primarului.

ARTICOLUL 20

Plata ajutorului social inceteaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care beneficiarii ajutorului social nu mai indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;
b) in cazul in care plata ajutorului a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii, nu au fost depuse dovezi ca sunt intrunite cerintele prevazute la ARTICOLUL 15 alin. (1).

ARTICOLUL 21

(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la beneficiar in termen de cel mult 3 ani de la efectuarea platii.
(2) In cazul in care nu se pot recupera, integral sau partial, sumele platite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, in conditiile legii, de la persoanele vinovate de efectuarea platii, pe o perioada de cel mult 3 ani.
(3) Recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor social se face prin dispozitie a primarului, care se comunica in termen de 15 zile de la constatare.
(4) Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(5) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la persoanele vinovate, in conditiile legii.


CAPITOLUL 2 - Ajutorul pentru incalzirea locuintei


ARTICOLUL 22

(1) Pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie - 31 martie, persoanele singure si familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor prezentei legi primesc, o data cu acesta, un ajutor pentru incalzirea locuintei.
(2) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se cuprinde in ajutorul social, prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, pentru perioada prevazuta la alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) cu 500.000 lei/familie sau persoana singura, in cazul in care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energia termica furnizata de sisteme centralizate;
b) cu 250.000 lei/familie sau persoana singura, in cazul in care utilizeaza pentru incalzirea locuintei sisteme de incalzire cu lemne, carbuni, gaze naturale si combustibili petrolieri.
(3) Cuantumurile prevazute la alin. (2) se indexeaza anual, daca este cazul, prin hotarare a Guvernului.
(4) Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului rece, in cuantumurile prevazute la alin. (2), se suporta din aceleasi surse ca si ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat.


CAPITOLUL 3


SECTIUNEA 1 - Ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

ARTICOLUL 23

(1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizeaza venituri sau acestea sunt mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara, beneficiaza, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de catre sot, daca se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt gravide, incepand cu luna a patra de sarcina;
b) au copii in intretinere in varsta de pana la 7 ani;
c) sunt incadrate in gradul I sau II de invaliditate.
(2) Stabilirea si plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de catre centrele militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat in conditiile alin. (1) este de 1.400.000 lei.
(4) Cuantumul ajutorului social lunar prevazut la alin. (3) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 24

Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat.

SECTIUNEA 2 - Alocatia pentru copiii nou-nascuti

ARTICOLUL 25

(1) Mamele au dreptul la o alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii, in cuantum de 1.400.000 lei.
(2) Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru copiii nou-nascuti se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.
(3) Alocatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut viu.
(4) Alocatia prevazuta la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept.
(5) Cuantumul alocatiei prevazute la alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 26

Fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se suporta din bugetul de stat.


CAPITOLUL 4 - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 27

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei se suporta din bugetele locale. La stabilirea criteriilor de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatii administrativ-teritoriale se are in vedere si numarul beneficiarilor de ajutor social si de ajutor pentru incalzirea locuintei, care se acorda in conditiile prezentei legi.
(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se evidentiaza distinct in bugetele locale si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.

ARTICOLUL 28

(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si primarii pot acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.
(2) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social in bani, in natura si prin plata unor cheltuieli de intretinere si incalzire a locuintei, la preturile si tarifele stabilite potrivit legii.
(3) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social sa fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, in limita sumelor cuvenite familiilor in cauza.

ARTICOLUL 29

(1) La stabilirea altor drepturi si obligatii nu se iau in considerare ajutoarele sociale si alocatiile prevazute in prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.
(2) Ajutoarele sociale si alocatiile pentru copiii nou-nascuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu, precum si pentru plata obligatiilor legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.

ARTICOLUL 30


(1) Dispozitia privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea platii drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de recuperare a sumelor incasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind drepturile prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

ARTICOLUL 31

(1) Consiliul local are obligatia sa asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevazute de prezenta lege.
(2) Primarul raspunde de plata drepturilor stabilite in prezenta lege.
(3) Primarul are obligatia sa comunice, pana la data de 10 a fiecarei luni, directiilor de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, datele statistice privind numarul titularilor de ajutor social, platile efectuate si drepturile banesti aprobate cu acest titlu.

ARTICOLUL 32

La solicitarea persoanelor directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale acorda gratuit consultanta de specialitate.

ARTICOLUL 33

Directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, verifica respectarea prevederilor prezentei legi.

ARTICOLUL 34


(1) Prezenta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 35

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotararea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; ARTICOLUL 5 lit. b), ARTICOLUL 6, 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare; ARTICOLUL 10 - 23 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 743/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; ARTICOLUL 5 - 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

LEGE nr.115 din 4 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL I

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale, in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala.”

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 2. – (1) In sensul prezentei legi, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul sau resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.
(2) Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una din urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una din situatiile prevazute la lit.a)-d).
(3) Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii.
(4) In sensul alin.(1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(5) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria
sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat in plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
(6) Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.
(7) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.”

3.
Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 3. – (1) Au dreptul la venitul minim garantat, in conditiile prezentei legi, si sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea acestuia.
(2) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe proprie raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.
(3) Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.”

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 6. – (1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.
(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una din persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de pana la 50 lei/luna; pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in prima luna de plata.
(4) Orele de munca prevazute la alin.(2) se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(5) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25 se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus.
(6) Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la alin.(2) poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total sau partial capacitatea de munca.
(7) Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin.(2), sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local.
(8) Primarul are obligatia sa afiseze lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local.”

5.
Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 7. – (1) Persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca va transmite primarilor, in prima luna a fiecarui trimestru, tabelul nominal cu persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca ori au participat la serviciile pentru stimularea ocuparii si pentru formare profesionala oferite de aceste agentii.”

6. Dupa articolul 7 se introduc doua articole noi, ARTICOLUL 71 si 72, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 71. – (1) Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi, prevazuta de lege;
c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.
(2) Incapacitatea fizica si psihica este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.
ARTICOLUL 72. – Face exceptie de la indeplinirea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL6 alin.(2) si a conditiei prevazuta la ARTICOLUL7 alin.(1) persoana apta de munca si care se afla in una din urmatoarele situatii:
a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 16 ani in cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de catre Comisia pentru protectia copilului;
b) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de catre Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;
c) participa la un program de pregatire profesionala;
d) este incadrata in munca.”

7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 8. – (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale.
(2) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiaza de ajutor social, luandu-se in calcul veniturile prevazute la alin.(1).
(3) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul din bunurile cuprinse in lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiaza de ajutor social.
(4) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate bunuri ce depasesc cantitativ bunurile cuprinse in lista prevazuta la alin.(2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau in considerare veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime si maxime, aprobate la nivel national.
(5) Listele prevazute la alin.(2) si (3), precum si limitele prevazute la alin.(4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(6) Consiliile locale, in functie de conditiile specifice, pot aproba si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale, prevazute la alin.(4).
(7) Listele prevazute la alin.(2) si (3) precum si limitele prevazute la alin.(4) se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului.
(8) In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie.”

8.
Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 9
(1) Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si declaratie pe proprie raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.
(2) Existenta oricaror altor venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
(3) Cererea si declaratia pe proprie raspundere, prevazute la alin.(1), se semneaza si se inainteaza de catre reprezentantul familiei.
(4) Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptatite.
(5) In situatiile prevazute la ARTICOLUL2 alin.(2), reprezentantul familiei este persoana care asigura cresterea si ingrijirea copiilor, daca aceasta are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.”

9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 10.
(1) Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe proprie raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul.
(2) In cazul cetatenilor straini sau apatrizi, documentele prevazute la alin.(1) se depun la primarul localitatii in a carei raza teritoriala acestia isi au resedinta sau, dupa caz, domiciliul.
(3) In cazul persoanelor prevazute la ARTICOLUL3 alin.(2), cererea se inregistreaza la primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala traiesc acestea.
(4) Cererea si declaratia pe proprie raspundere se intocmesc potrivit modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

10.
Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii.
(2) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(3) Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
(4) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(5) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine si persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.
(6) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.”

11.
Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 12
(1) Stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3) Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
(4) Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
(5) Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creanta privilegiata.”

12.
Dupa articolul 13 se introduce un articol nou,
ARTICOLUL 131, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 131
(1) Plata ajutorului social si data efectuarii acesteia se stabilesc prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) Plata ajutorului social se realizeaza, de regula, prin stat de plata sau, dupa caz, pe baza de mandat postal, in cont curent personal sau prin alte forme de plata stabilite de ordonatorul de credite, tinandu-se cont de solicitarea beneficiarului.”

13.
Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 14. – (1) Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
(2) In cazul in care modificarile nu conduc la majorari sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 5 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifica.
(3) Modificarea cuantumului sau incetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
(4) Pentru situatiile prevazute la alin.(1), dispozitiile ARTICOLUL11 si 12 se aplica in mod corespunzator.”

14.
Dupa articolul 14 se introduce un articol nou,
ARTICOLUL 141, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 141. – (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale, la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(2) In cazul in care se constata situatii ce conduc la modificarea cuantumului sau la incetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o noua dispozitie scrisa.
(3) Modificarea cuantumului prevazut sau incetarea dreptului se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.”

15.
Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 15.
(1) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la ARTICOLUL7 alin.(1).
(2) Agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca si Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca vor transmite primarilor, in prima luna a fiecarui trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, au refuzat un loc de munca oferit si, respectiv, care au plecat cu contract de munca in strainatate.
(3) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin.(1) atrage suspendarea platii ajutorului social.”

16.
Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 16. – Neindeplinirea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL6 alin.(2) atrage suspendarea platii ajutorului social.”

17.
La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Suspendarea platii ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite obligatiile prevazute la ARTICOLUL6 alin.(2) si la ARTICOLUL15 alin.(1).”

18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 18. – Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute la ARTICOLUL15 alin. (1), in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii ori a modificarii cuantumului ajutorului social, are ca efect reluarea platii drepturilor incepand cu luna urmatoare.”

19. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 19. – (1) Modificarea cuantumului ajutorului social sau incetarea dreptului, in conditiile ARTICOLUL14 si ARTICOLUL141, se stabilesc prin dispozitie a primarului.”

20. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 20. – (1) Dreptul la ajutor social inceteaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;
b) in cazul in care plata ajutorului social a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii, nu au fost indeplinite obligatiile prevazute la ARTICOLUL6 alin.(2) si la ARTICOLUL15 alin.(1).
(2) Incetarea platii ajutorului social se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(3) Dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la data emiterii.
(4) Incetarea platii ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat situatiile prevazute la alin.(1).”

21. Dupa articolul 20 se introduce un articol nou,
ARTICOLUL 201, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 201. – (1) In cazul in care se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora, primarul suspenda plata ajutorului social si solicita verificarea cauzelor care au generat aceasta situatie.
(2) In situatia in care, in urma verificarii prevazute la alin.(1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul in continuare la ajutorul social in cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, pe baza de cerere inregistrata la primar.
(3) In cazul in care, in urma verificarii prevazute la alin.(1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul la un ajutor social in suma mai mare, noul cuantum se stabileste printr-o noua dispozitie scrisa a primarului.”

22. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 21.
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de catre primar prin dispozitie scrisa, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.”

23. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 24. – Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.”

24. La articolul 25, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) Alocatia prevazuta la alin.(1) se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut viu, in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului.”

25. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 26. – Fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.”

26. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 27
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetele locale, in principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitatile prevazute la ARTICOLUL6 alin.(2) se suporta din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(3) Fondurile prevazute la alin.(1) se evidentiaza distinct in bugetele locale si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.”

27. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 28. – (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, poate acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.
(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarare a consiliului local.
(3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social in bani si in natura prin plata unor cheltuieli de intretinere si incalzire a locuintei, precum si obligatii fata de bugetele locale, la preturile si tarifele stabilite potrivit legii.
(4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social sa fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.
(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de primari, prevazut la alin.(2), precum si ajutoarele prevazute la alin.(4), se suporta din bugetul local.
(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de Guvern, prevazut la alin.(1), se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.”

28. Dupa articolul 28 se introduce un articol nou, ARTICOLUL 281, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL281
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
a) neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevazute la ARTICOLUL11 alin.(1) si (2), ARTICOLUL12 alin.(2), ARTICOLUL141 alin.(1) si ARTICOLUL31 alin.(3);
b) nesesizarea primarului de catre secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, a situatiilor in care nu se respecta termenele prevazute la ARTICOLUL11 alin.(1) si (2), ARTICOLUL12 alin.(2), ARTICOLUL141 alin.(1) si ARTICOLUL31 alin.(3);
c) neindeplinirea de catre titularul ajutorului social a obligatiei prevazute la ARTICOLUL14 alin.(1).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:
a) de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in cazul contraventiilor prevazute la alin.(1) lit.a) si b);
b) de catre primari sau persoanele imputernicite in acest scop de acestia, in cazul contraventiei prevazute la alin.(1) lit.c).
(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin.(1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin.(1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(5) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin.(1) si (2), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Procesele-verbale intocmite de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor fi depuse, in fotocopie, la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.”

29. La articolul 30, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 30. – (1) Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea platii drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de recuperare a sumelor incasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.”

ARTICOLUL II

Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL III

In termen de 60 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Apararii Nationale vor supune aprobarii Guvernului, modificarea corespunzatoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1099/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.719 din 12 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL IV

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Bogdan Olteanu

PRESEDINTELE SENATULUI
Nicolae Vacaroiu

LEGE nr.51 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. (1) al ARTICOLUL 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 8. – (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 75 si ale ARTICOLUL 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Bogdan Olteanu

PRESEDINTELE SENATULUI
Nicolae Vacaroiu

Citeste si despre:

Ordonanta de urgenta nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Legea invatamantului Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 Norme de prescriere a retetelor medicale Vanzarea cabinetelor medicale Programul national de protectie sociala Bani de liceu PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Uleiul de ficat de cod - un reper pentru sanatatea intregii familii, din 1854 Redefinirea standardelor in sanatate si nutritie Contract cadru 2009 EMC - medici de familie in Programul de diabet Completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - OUG nr. 100/2008 Lege privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii Legile atractiei - cum ne alegem partenerii Alocatia de stat pentru copii - Modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 Legea voluntariatului