Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor

Publicat: 05 Martie 2009
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordin comun MS/CNAS Nr. 224/336


privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna

A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 27.02.2009.

Ministerul Sanatatii
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. I.B.2.028 din 26 februarie 2009 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G.403 din 26 februarie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor:
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor;
- Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

Se aproba Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna, prevazute in anexa.

ARTICOLUL 2.

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu 1 martie 2009.

ARTICOLUL 3.

Medicii de specialitate din ambulatoriu, precum si medicii de specialitate din spital, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, sunt obligati sa elibereze scrisoare medicala pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna, in conditiile prezentului ordin.

ARTICOLUL 4.


Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 5.

Prevederile prezentului ordin se completeaza cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acestora.

ARTICOLUL 6.

Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 7.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Ion Bazac Irinel Popescu

ANEXA


Norma tehnica din 26/02/2009, de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 27/02/2009


A. Modul de prescriere a medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referinta, acordate in sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna

1. In cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, denumit in continuare Program, se asigura medicamente compensate cu 90% din pretul de referinta pentru tratamentul in ambulatoriu al pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna.
2. Medicamentele care se acorda in cadrul Programului sunt cele corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B "DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu in regim de compensare 50% din pretul de referinta" din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare.
3. Medicii de familie care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara cu casele de asigurari de sanatate prescriu medicamentele prevazute in cadrul Programului atat ca o consecinta a actului medical propriu, cat si ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale.
4. Medicamentele prescrise trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul, iar cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza atat in cifre, cat si in litere.
5. Medicamentele prescrise in cadrul Programului se consemneaza pe o prescriptie medicala distincta, care este document cu regim special si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care doua exemplare (originalul si o copie) se depun de asigurat la farmacie si al treilea exemplar ramane in carnet la medicul care a eliberat prescriptia. Toate datele vor fi inscrise lizibil, fara modificari, stersaturi sau adaugari. In cazul in care o modificare este absolut necesara, aceasta mentiune va fi semnata si parafata.
6. Prescriptia medicala se completeaza in mod obligatoriu cu toate informatiile solicitate in formularul de prescriptie medicala cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
7. Pe formularul de prescriptie medicala medicul de familie este obligat ca pentru pensionarii care realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei/luna sa bifeze la categoria "0-600 lei/luna".
8. Pentru a beneficia de medicamente in cadrul Programului, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pensionarii trebuie sa prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna.
9. Medicul de familie este obligat sa consemneze in fisa medicala a pensionarului/in registrul de consultatii numarul talonului de pensie si cuantumul pensiei si sa anexeze la fisa medicala/registrul de consultatii declaratia data pe propria raspundere de catre pensionar, conform modelului prevazut la lit. D.
10. Contravaloarea medicamentelor prescrise in cadrul Programului este de maximum 300 lei/luna, calculata la nivelul preturilor de referinta ale acestora.
11. Medicii de familie pot prescrie unui pensionar medicamente in cadrul Programului astfel:
a) pana la data de 31 martie 2009, in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 99 alin. (1) lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incepand cu data de 1 aprilie 2009, o singura prescriptie pe luna din sublista B, a carei contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la 300 lei pe luna/prescriptie, si un numar de maximum 3 medicamente, situatie in care nu beneficiaza de medicamente din sublista B in conditiile prevazute la ARTICOLUL 100 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu compensare de 90% din pretul de referinta. In acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele A si B.

B. Eliberarea medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referinta, acordate in sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna
1. Medicamentele acordate in cadrul Programului se elibereaza de orice farmacie care este in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza de prescriptie medicala distincta, emisa de medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
2. Medicamentele cuprinse in prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevazute in formularul de prescriptie medicala cu regim special, nu se elibereaza de catre farmacii si nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate, cu exceptia situatiilor expres prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.
4. Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele in cadrul Programului constituie documente financiar-contabile, conform carora se intocmesc borderourile centralizatoare.
5. Eliberarea medicamentelor in cadrul Programului se face de catre farmacie, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, in conditiile in care farmacia respectiva are contract cu casa de asigurari de sanatate cu care se afla in contract medicul de familie prescriptor. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe prescriptia medicala, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberarii.
6. In situatia in care primitorul renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie in cadrul sumei respective.
7. Farmacia are dreptul sa incaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si suma corespunzatoare aplicarii procentului de 90% asupra pretului de referinta al medicamentelor acordate in cadrul Programului.
8. In vederea decontarii medicamentelor eliberate in cadrul Programului, farmaciile sunt obligate sa inainteze caselor de asigurari de sanatate, in primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, urmatoarele acte in original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acesteia.
9. In cazul medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei/luna in cadrul Programului, la rubrica "Valoare compensare" farmacia va trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzatoare aplicarii cotei de 50% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza "CNAS", si valoarea de compensare corespunzatoare aplicarii cotei de 40% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza "MS", pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la 300 lei/luna pe prescriptie.
10. Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative inaintate caselor de asigurari de sanatate in vederea decontarii medicamentelor eliberate in cadrul Programului.

C. Decontarea medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referinta, acordate in sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna
1. Farmaciile intocmesc un borderou centralizator distinct pentru medicamentele eliberate in cadrul Programului. In borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent, care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul de parafa al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de card european de asigurari sociale de sanatate. Borderoul va cuprinde evidentiata distinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transfer de la bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
2. Decontarea medicamentelor eliberate in cadrul Programului se face pe baza urmatoarelor acte in original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. Farmaciile intocmesc un borderou distinct pentru aceste medicamente, borderou in care se vor evidentia distinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
3. Decontarea contravalorii medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se face pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate.
4. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor acordate in cadrul Programului.
5. Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.

D. Declaratie pe propria raspundere a pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna (Model)


DECLARATIE
a pensionarului cu venituri realizate numai din pensii de pana la
600 lei/luna in vederea beneficierii de medicamente in cadrul
Programului pentru compensarea cu 90% a pretului
de referinta al medicamentelor


Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., CNP ...................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria .................. nr. ............, eliberat/eliberata de ........................................ la data de ......................, domiciliat/domiciliata in ....................................................., declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca realizez venituri numai din pensie si ca acestea nu depasesc 600 lei/luna.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile ARTICOLUL 292 din Codul penal referitoare la infractiunea de fals in declaratii.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate mai sus.

Semnatura ....................
Data .........................Citeste si despre:

Cum realizam preventia gripei pentru cei mici? Cele mai periculoase medicamente pentru corpul uman Polipii gastrici Intreruperea de sarcina Steroizii anabolizanti - ce ar trebui sa stiti? Intoxicatia cu ciuperci Norme de prescriere a retetelor medicale Cum ajuta acidul hialuronic in tratarea bolilor respiratorii Mituri si dezinformari privind igiena EMC - medici de familie in Programul de diabet PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Modificarea contractului cadru 2008-2009 Contract cadru 2009 Lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate Abilitatea de hiperconcentrare in cazurile de ADHD Normele de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor