Imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


HOTARARE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru securitatea si protectia sanatatii lucratorilor aflati in potential pericol in atmosfere explozive, definite conform ARTICOLUL 3.

ARTICOLUL 2

Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale hotararilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplica in totalitate domeniului mentionat la ARTICOLUL 1, fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse in prezenta hotarare.

ARTICOLUL 3

In sensul prezentei hotarari, atmosfera exploziva este definita conform ARTICOLUL 2 alin. (1) lit. B din Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 4

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica pentru:
a) zonele utilizate direct pentru si in timpul tratamentelor medicale ale pacientilor;
b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazosi in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicata;
c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea si transportul substantelor explozive sau cu o structura chimica instabila;
d) industriile extractive reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj sau prin Hotararea Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;
e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale si aeriene cuprinse in dispozitiile adecvate ale acordurilor internationale si in legislatia nationala care transpune directivele care aplica aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizarii in atmosfera potential exploziva nu sunt excluse.

CAPITOLUL II - Obligatiile angajatorului

ARTICOLUL 5

(1) In vederea prevenirii, conform prevederilor ARTICOLUL 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 si a asigurarii protectiei impotriva exploziilor, angajatorul trebuie sa ia masuri tehnice si/sau organizatorice corespunzatoare naturii operatiei, in ordinea prioritatilor si respectand urmatoarele principii de baza:
a) prevenirea formarii atmosferelor explozive; sau
b) acolo unde natura activitatii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; si
c) limitarea efectelor daunatoare ale unei explozii in vederea asigurarii sanatatii si securitatii lucratorilor.

(2) Acolo unde este cazul, masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie combinate si/sau suplimentate cu masuri impotriva propagarii exploziilor si trebuie revizuite periodic si, in orice caz, cand se produc schimbari semnificative.

ARTICOLUL 6

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor stabilite prin prevederile ARTICOLUL 7 alin. (4) si ale ARTICOLUL 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luand in considerare cel putin:
a) probabilitatea producerii si persistentei atmosferelor explozive;
b) probabilitatea prezentei si activarii surselor de aprindere, inclusiv a descarcarilor electrostatice si a declansarii incendiului;
c) utilajele, substantele folosite, procesele si posibilele lor interactiuni;
d) dimensiunile efectelor anticipate.

(2) Riscurile de explozii sunt evaluate in mod global.

(3) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate in considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile in care pot aparea atmosfere explozive.

ARTICOLUL 7

Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor si in conformitate cu principiile de baza ale evaluarii riscurilor si cele prevazute la ARTICOLUL 5, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare astfel incat:
a) acolo unde se pot forma atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa puna in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor sau a celorlalti, mediul de lucru sa fie de asa natura incat procesul muncii sa se poata desfasura in conditii de siguranta;
b) sa se asigure supravegherea corespunzatoare in timpul prezentei lucratorilor la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa puna in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor, conform evaluarii riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.

ARTICOLUL 8

(1) Acolo unde sunt prezenti la acelasi loc de munca lucratori din mai multe intreprinderi, fiecare angajator trebuie sa fie responsabil pentru toate aspectele care ii revin in sarcina.

(2) Fara a aduce atingere responsabilitatii individuale a fiecarui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de munca conform legislatiei trebuie sa coordoneze aplicarea tuturor masurilor privind sanatatea si securitatea lucratorilor si sa declare in documentul privind protectia impotriva exploziilor, prevazut la ARTICOLUL 10, scopul coordonarii, masurile si procedurile de implementare adoptate.

ARTICOLUL 9

(1) Angajatorul clasifica locurile unde pot aparea atmosfere explozive pe zone, in conformitate cu anexa nr. 1.

(2) Angajatorul trebuie sa asigure indeplinirea unui minim de cerinte stabilite in anexa nr. 2 in locurile prevazute la alin. (1).

(3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot aparea atmosfere explozive in concentratii in cantitati susceptibile de a pune in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, in conformitate cu anexa nr. 3.

ARTICOLUL 10

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor stabilite in ARTICOLUL 7, angajatorul asigura elaborarea si actualizarea unui document, numit in continuare document privind protectia impotriva exploziilor.

(2) Documentul privind protectia impotriva exploziilor demonstreaza, in special, ca:
a) au fost determinate si evaluate riscurile de explozie;
b) se iau masuri adecvate pentru indeplinirea obiectivelor prezentei hotarari;
c) care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr. 1;
d) care sunt locurile carora li se aplica cerintele minime stabilite in anexa nr. 2;
e) locul de munca si echipamentul de munca, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate si intretinute conform normelor de protectia muncii;
f) s-au luat masuri pentru utilizarea in conditii de securitate a echipamentului de lucru, in conformitate cu prevederile hotararii Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.

(3) Documentul privind protectia impotriva exploziilor este elaborat anterior inceperii activitatii si actualizat de angajator cand locul de munca, echipamentul de lucru sau organizarea muncii sufera schimbari, extinderi ori transformari semnificative.

(4) Angajatorul poate combina evaluari ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente intocmite in conformitate cu alte dispozitii ale legislatiei nationale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.

ARTICOLUL 11

(1) Echipamentul de munca necesar in locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost dat in folosinta in intreprindere sau institutie pentru prima data inainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie sa indeplineasca pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2006 cerintele minime stabilite in partea A din anexa nr. 2, daca nicio alta dispozitie a legislatiei nationale care transpune o directiva europeana nu poate fi aplicata sau poate fi aplicata doar partial.

(2) Echipamentul de munca necesar in locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat in folosinta in intreprindere sau institutie pentru prima data dupa data de 6 decembrie 2002, trebuie sa indeplineasca cerintele minime stabilite in partile A si B din anexa nr. 2.

(3) Locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea atmosfere explozive si care au fost date in folosinta in intreprindere sau institutie pentru prima data dupa data de 6 decembrie 2002 indeplinesc cerintele minime stabilite in prezenta hotarare.

(4) Locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea atmosfere explozive si care au fost date in folosinta in intreprindere sau institutie pentru prima data inainte de data de 6 decembrie 2002 vor indeplini cerintele minime stabilite in prezenta hotarare pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2006.

(5) Daca, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se intreprind modificari, extinderi sau lucrari de restructurare in locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea atmosfere explozive, angajatorul ia masurile necesare astfel incat acestea sa indeplineasca cerintele minime stabilite in prezenta hotarare.

CAPITOLUL III - Dispozitii finale

ARTICOLUL 12

In ceea ce priveste politicile nationale cu privire la protectia sanatatii si a securitatii lucratorilor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ia in considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeana, referitoare la dispozitiile ARTICOLUL 5-10, anexei nr. 1 si ale partii A din anexa nr. 2.

ARTICOLUL 13

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei trebuie sa puna la dispozitia angajatorilor, la cerere, informatii relevante, in conformitate cu ARTICOLUL 12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.

ARTICOLUL 14

(1) In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va adopta, dupa caz, noi dispozitii necesare in vederea conformarii cu prevederile prezentei hotarari.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau in curs de adoptare in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

ARTICOLUL 15

Adaptarile de natura strict tehnica a prevederilor anexelor nr. 1-3 se efectueaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in functie de:
a) adoptarea directivelor privind armonizarea tehnica si standardizarea in domeniul protectiei impotriva exploziilor; si/sau
b) progresul tehnic, schimbarile din reglementarile sau specificatiile internationale si noi cunostinte privind prevenirea si protectia impotriva exploziilor.

ARTICOLUL 16

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene din 5 in 5 ani despre punerea in practica a dispozitiilor prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali.

ARTICOLUL 17

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 18

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*
Prezenta hotarare transpune Directiva 99/92/CE privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor aflati in potential pericol in atmosfere explozive [a 15-a directiva specifica in sensul ARTICOLUL 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicata in Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.

Bucuresti, 9 august 2006.
Nr. 1.058.

ANEXA Nr. 1

CLASIFICAREA locurilor unde pot sa apara atmosfere explozive

Nota introductiva

Urmatorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau masuri de precautie conform ARTICOLUL 5, 6, 9 si 10 din hotarare.

1. Locuri unde pot aparea atmosfere explozive
Un loc in care pot aparea atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa necesite masuri speciale de precautie pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor implicati este considerat periculos in sensul hotararii.
Un loc in care nu pot aparea atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa necesite masuri speciale de precautie pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor implicati este considerat lipsit de pericol in sensul hotararii.
Substante inflamabile si/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptandu-se cazul in care o analiza a proprietatilor lor releva ca in contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.

2. Clasificarea locurilor periculoase
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone in functie de frecventa si durata permanentei unei atmosfere explozive.
Gradul masurilor luate in conformitate cu partea A din anexa nr. 2 este stabilit de aceasta clasificare.

Zona 0
Un loc in care este prezenta permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul.

Zona 1
Un loc in care este probabil sa apara ocazional in operatii normale o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul.

Zona 2
Un loc in care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul, dar, daca apare, persista doar o scurta perioada.

Zona 20
Un loc in care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosfera exploziva formata sub forma de nor sau pulbere combustibila in aer.

Zona 21
Un loc in care este posibil sa apara ocazional in operatii normale o atmosfera exploziva sub forma de nor de pulbere combustibila in aer.

Zona 22
Un loc in care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva sub forma de nor de pulbere combustibila in aer, in operatii normale, dar, daca apare, persista doar o scurta perioada.

NOTA:
1. Straturile, depunerile si gramezile de pulbere combustibila trebuie considerate ca orice alta sursa ce poate genera o atmosfera exploziva.
2. Operatie normala reprezinta situatia in care instalatiile sunt folosite in parametrii lor de proiectare.

ANEXA Nr. 2

A. CERINTE MINIME PENTRU IMBUNATATIREA PROTECTIEI SANATATII SI SECURITATII LUCRATORILOR AFLATI IN POTENTIAL PERICOL IN ATMOSFERE EXPLOZIVE

Nota introductiva

Obligatiile stabilite in prezenta anexa se aplica:
- locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 la hotarare ori de cate ori este impusa de caracteristicile locurilor de munca, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substantele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea in atmosfere explozive;
- echipamentului utilizat in locuri lipsite de pericol care ajuta la folosirea in siguranta a echipamentului aflat in locuri periculoase.

1. Masuri organizatorice

1.1. Instruirea lucratorilor
Angajatorul trebuie sa le asigure celor care lucreaza in locuri unde pot aparea atmosfere explozive o instruire corespunzatoare si suficienta cu privire la protectia impotriva exploziilor.

1.2. Indicatii scrise si permise de lucru
Acolo unde este cerut de documentul privind protectia impotriva exploziilor:
- munca in locuri periculoase trebuie efectuata respectandu-se instructiunile scrise emise de angajator;
- trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a indeplini si activitatile periculoase si pe cele care pot interactiona cu alt gen de activitate, producand pericole.
Permisele de lucru trebuie emise anterior inceperii lucrului de o persoana cu responsabilitate in acest domeniu.

2. Masuri de protectie impotriva exploziilor

2.1. Orice scurgere si/sau pierdere, voita sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceata sau pulbere combustibila care poate produce pericole de explozie trebuie deviata ori indepartata corespunzator spre un loc sigur sau, daca nu este posibil, trebuie oprita in conditii de securitate sau trebuie remediata prin alta metoda adecvata.

2.2. Daca o atmosfera exploziva contine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceata sau pulberi inflamabile si/sau combustibile, masurile de protectie trebuie sa fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform ARTICOLUL 6 din hotarare trebuie, de asemenea, sa ia in considerare descarcarile electrostatice, acolo unde lucratorii sau mediul de lucru actioneaza ca purtatori ori producatori de sarcina electrica. Lucratorilor trebuie sa li se asigure imbracaminte de protectie corespunzatoare, din materiale care nu produc descarcari electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.

2.4. Instalatia, echipamentul, sistemele de protectie si toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse in functiune doar daca documentul privind protectia impotriva exploziilor permite utilizarea lor in siguranta in atmosfera exploziva. Aceasta se aplica si echipamentului de munca si dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protectie in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, daca incorporarea lor intr-o instalatie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate masurile necesare pentru prevenirea confuziei intre dispozitivele de conectare.

2.5. Trebuie luate toate masurile necesare ca locul de munca, echipamentul de munca si toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispozitie lucratorilor, sa fie proiectate, construite, asamblate, instalate, intretinute si utilizate astfel incat sa reduca la minimum pericolul de explozii si, daca se produce o explozie, sa controleze sau sa reduca la minimum extinderea ei in acel loc de munca si/sau la echipamentul de munca. Pentru astfel de locuri de munca trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucratorilor.

2.6. Acolo unde este cazul, lucratorii trebuie avertizati prin semnale optice si/sau acustice si retrasi inainte sa se atinga conditiile de explozie.

2.7. Acolo unde este prevazut in documentul privind protectia impotriva exploziilor, trebuie asigurate si intretinute iesiri de siguranta pentru a face posibila, in caz de pericol, parasirea de catre lucratori, repede si in securitate, a locurilor aflate in pericol.

2.8. Inainte ca un loc de munca unde pot aparea atmosfere explozive sa fie folosit pentru prima oara, trebuie verificata siguranta sa globala fata de explozii. Trebuie mentinute toate conditiile necesare pentru asigurarea protectiei impotriva exploziilor.
Aceste verificari trebuie sa fie efectuate de persoane competente in domeniul protectiei impotriva exploziilor, care au experienta si/sau pregatire profesionala.

2.9. Acolo unde evaluarea riscurilor arata ca este necesar:
- trebuie sa fie posibila mentinerea echipamentului si a sistemelor de protectie in stare sigura de functionare, independent de restul instalatiei, acolo unde o pana de curent poate produce extinderea unor pericole aditionale;
- trebuie sa fie posibila oprirea manuala a instalatiei, cu conditia ca aceasta sa nu compromita siguranta echipamentului si a sistemelor de protectie implicate in procese automate care deviaza de la conditiile de lucru dorite. Numai lucratorii competenti pot efectua interventiile de acest tip;
- la oprirea in caz de urgenta, energia acumulata trebuie disipata cat mai repede si mai sigur posibil sau izolata astfel incat sa nu mai constituie o sursa de pericol.

B. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI SI A

SISTEMELOR DE PROTECTIE

Daca documentul privind protectia impotriva exploziilor in baza unei evaluari a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul si sistemele de protectie pentru toate locurile in care pot aparea atmosfere explozive trebuie alese in functie de categoriile stabilite in Hotararea Guvernului nr. 752/2004, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. In special, urmatoarele categorii de echipament trebuie folosite in zonele indicate, cu conditia ca ele sa fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau cetei si/sau pulberilor, dupa cum urmeaza:

- in zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;
- in zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;
- in zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

ANEXA Nr. 3

INDICATOARE DE AVERTIZARE
pentru locuri unde pot aparea atmosfere explozive

conform ARTICOLUL 9 alin. (3) din hotarare

NOTA CTCE:
Indicatorul de avertizare - Loc unde pot aparea atmosfere explozive - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 737 din data de 29.08.2006, la pagina 15, a se vedea imaginea asociata.

Trasaturi caracteristice:
- forma triunghiulara;
- litere negre pe fond galben, cu margine neagra (partea galbena acopera cel putin 50% din suprafata indicatorului).
Se pot adauga alte date explicative.


Citeste si despre:

Xerodermia sau tegumentele uscate, in anotimpul rece Afecteaza alcoolul viata sexuala? Apetitul sexual: diferentele intre sexe Sindromul ochiului uscat Cum sa ne protejam ochii in sezonul alergiilor Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! Raul de miscare Terapia cu oxigen hiperbaric sau oxigenoterapia hiperbara Sanatatea familiei in perioada sarbatorilor Cele mai sanatoase plante de apartament Toamna si durerile reumatice
Cere sfatul medicului ×