Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

CAPITOLUL I - Rezidentiatul


OGnr. 12/2008

ARTICOLUL 1

(1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(2) Rezidentiatul se organizeaza sub forma rezidentiatului pe locuri, a rezidentiatului pe post si a rezidentiatului cu timp partial.

(3) Intreaga activitate de pregatire prin rezidentiat se desfasoara sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice si a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

ARTICOLUL 2

(1) Admiterea la forma de rezidentiat pe locuri si la forma de rezidentiat pe post se face prin concurs national, organizat de Ministerul Sanatatii Publice in sesiune unica, in trimestrul patru al anului. Concursul pentru aceste forme de rezidentiat se organizeaza pe domeniile de medicina, de medicina dentara si de farmacie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice .

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) in anul 2008, Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs pentru forma de rezidentiat pe post si in semestrul unu al anului.

ARTICOLUL 3

(1) Rezidentiatul cu timp partial se organizeaza numai pentru specialitatea medicina de familie.

(2) La acesta forma de rezidentiat au acces medicii de medicina generala cu drept de libera practica.

(3) Admiterea se face prin selectie organizata de Ministerul Sanatatii Publice.

(4) Selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie se organizeaza pe baza unei metodologii aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice,cu avizul Colegiului Medicilor din Romania.

ARTICOLUL 4

(1) Rezultatele concursului national pentru forma de rezidentiat pe locuri, respectiv pentru forma de rezidentiat pe post si rezultatele selectiei pentru rezidentiatul cu timp partial in specialitatea medicina de familie, se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concurs organizat pentru forma de rezidentiat pe locuri si aleg loc in specialitate se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca rezidenti in specialitatea respectiva, cu pregatire in centrul universitar ales.

(3) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa post de rezident, se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca rezidenti cu post in specialitatea postului ales.

(4) Medicii de medicina generala cu drept de libera practica selectati in rezidentiat cu timp partial se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca medici rezidenti medicina de familie pe locul de munca avut la data confirmarii selectiei, fara a se modifica natura contractului individual de munca si fara sa se incheie contractul de munca ca medic rezident.

ARTICOLUL 5

(1) Rezidentiatul pe locuri oferteaza un numar de locuri care asigura specialisti conform necesitatilor din teritoriu.

(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati in rezidentiat, ca urmare a concursului pe locuri, incheie un contract individual de munca pe perioada determinata egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.

ARTICOLUL 6

(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice, din zone deficitare din punct de vedere al asigurarii asistentei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat/locuri de munca, in resedinta de judet si in judet stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unitati din judet, se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50 % din numarul de personal normat pe locuri de munca din localitatea respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti.

(3) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii publice;

(4) Pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale nu se organizeaza rezidentiat pe post.

(5) Rezidentii, care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat in conditiile alin. (1), (2) si (3), incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica, care a publicat postul respectiv, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

(6) Dupa obtinerea titlului de specialist, autoritatile locale in colaborare cu unitatile sanitare vor acorda acestora prima de instalare ca medic specialist, spatii de locuit in folosinta gratuita si dupa caz spatii destinate desfasurarii actului medical.

(7) Specialistii formati in urma promovarii concursului de rezidentiat pe post, sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica, cu care au incheiat contractul individual de munca, cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat. Obligatia se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in baza prevederilor ARTICOLUL193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiilor asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal, precum si a restituirii primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica in cazul in care prin reorganizare este desfiintata unitatea sanitara in care se afla postul pe care este confirmat rezident.

ARTICOLUL 7

Medicii confirmati in rezidentiatul cu timp partial desfasoara activitate medicala in cadrul contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate sau dupa caz prevazute in contractul individual de munca. Pregatirea in rezidentiat se efectueaza conform metodologiei prevazuta la ARTICOLUL3, alin.(4).

ARTICOLUL 8

(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, in mod descentralizat, la nivelul urmatoarelor centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

(2) Centrelor universitare mentionate la alin.(1) li se arondeaza celelalte facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(3) Institutiile de invatamant superior medico-dentar sau farmaceutic acreditate, propun Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, coordonatorii, directorii de programe precum si responsabilii de formare dupa caz, pe specialitatile in care se efectueaza pregatirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Plata unor sporuri directorilor de programe si responsabililor de formare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se face numai in cazul in care acestia nu detin functii didactice.

(4) Un coordonator sau director de program nu poate coordona simultan pregatirea in mai multe specialitati.

(5) Coordonatorul de program trebuie sa aiba functia didactica de profesor sau de conferentiar universitar. Prin exceptie, pentru specialitatea medicina de urgenta, directorul de program de rezidentiat poate avea functia didactica de sef de lucrari, gradul de medic primar sau titlul de specialist care practica in mod curent, de cel putin 5 ani, aceasta specialitate.

(6) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, coordoneaza, la nivel national, intreaga activitate de pregatire in rezidentiat din centrele universitare si unitatile sanitare acreditate.

ARTICOLUL 9

(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum de pregatire si a unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, obligatorii si unice pe tara, elaborat de universitatile de medicina si farmacie, avizat de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar si aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(2) Curriculumul de pregatire se aplica tuturor rezidentilor aflati in pregatire, in limita duratei prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(3) Pregatirea in rezidentiat reprezinta un proces continuu de pregatire teoretica si practica, fiind normata integral ca activitate didactica .

(4) Rezidentiatul in specialitatea medicina de familie forma cu timp partial are durata totala, curriculum de pregatire si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice prevazute pentru rezidentiatul pe loc si respectiv pentru rezidentiatul pe post in specialitatea medicina de familie si asigura acelasi nivel si calitate a pregatirii de specialitate ca si formele de rezidentiat continuu pe baza de program integral, mentionate.

ARTICOLUL 10

Pe perioada pregatirii, rezidentii au acces la inchirierea locurilor de cazare din caminele universitare sau spatiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate din centrul unde au fost repartizati sau detasati, cu respectarea prevederilor legale.

ARTICOLUL 11

Rezidentii efectueaza pregatirea de specialitate in sectii si laboratoare clinice, in unitatile sanitare publice sau in cabinete medicale individuale de medicina de familie, acreditate, nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice, stabilite la propunerile universitatilor de medicina si farmacie si de capacitatile de pregatire ale unitatilor sanitare acreditate, precum si cele ale ministerelor cu retea sanitara proprie. Criteriile si procedurile de acreditare si reacreditare pentru fiecare specialitate aparte se propun Ministrului Sanatatii Publice spre aprobare de catre comisiile de specialitate.

ARTICOLUL 12

(1) Drepturile de personal ale rezidentilor pe perioada pregatirii in rezidentiat se suporta in totalitate de la bugetul de stat, cu exceptia rezidentiatului cu timp partial.

(2) Drepturile de personal se acorda prin unitatile sanitare cu care rezidentii pe loc, respectiv pe post au incheiat contract individual de munca pe durata determinata sau dupa caz nedeterminata, pe baza documentelor doveditoare a frecventarii stagiilor, emise de unitatea la care se efectueaza pregatirea.

(3) Rezidentii anul I si II pot fi inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea medicului titular de garda dubland acest medic, fara a fi salarizati pentru aceasta activitate.

(4) Rezidentii care efectueaza garzi, incepand cu anul III de rezidentiat, sunt salarizati pentru aceasta activitate cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda.

ARTICOLUL 13

(1) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute in fata unei comisii de specialisti propuse de catre institutiile de invatamant superior, avizate de colegiile profesionale si numite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(2) Examenul se organizeaza in centrele universitare prevazute la ARTICOLUL6, alin. (1) cu exceptia specialitatii medicina de urgenta pentru care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures, comisiile de examinare fiind formate din directori de programe si responsabili de formare din toate centrele prevazute in ARTICOLUL 8, alin (1).

(3) Absolventii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare in maximum 5 ani de la absolvire.

(4) Dupa promovarea examenului prevazut la alin. (1) rezidentilor li se elibereaza certificatul de specialist, in specialitatea in care a promovat examenul, specialitate cuprinsa in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, de catre Ministerul Sanatatii Publice.

(5) Calitatea de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist este dovedita de certificatul eliberat conform alin. (4).

(6) Metodologia desfasuarii probelor examenului de specialist se aproba prin Ordin al Ministrului Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 14

(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati in regim cu taxa.

(2) Stagiul de pregatire in cea de a doua specialitate se efectueaza integral, cu frecventa. Stagiile efectuate in prima specialitate care se regasesc in curricula celei de a doua specialitati pot fi echivalate.

(3) Specialistii care au efectuat rezidentiat pe post, pot efectua a doua specialitate, dupa indeplinirea conditiilor din actul aditional incheiat la contractul de munca.

ARTICOLUL 15

Posesorii certificatului de specialist in specialitati asimilate, efectueaza pregatire in specialitatea de asimilare, fara concurs de rezidentiat si fara taxa.

ARTICOLUL 16

(1) Inscrierea la concursul de rezidentiat pe loc, a rezidentiatului pe post , precum si selectia in rezidentiatul de medicina de familie cu timp partial, se face cu taxa, al carei cuantum se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(2) Sumele incasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele ramase disponibile se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

CAPITOLUL II - Drept de libera practica. Practica supravegheata /asistata

ARTICOLUL 17

(1) Incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist.

(2) Medicii rezidenti care nu finalizeaza stagiul de rezidentiat in specialitatea obtinuta prin concurs, pot continua pregatirea in specialitatea medicina de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face dupa caz, la finele completarii pregatirii in specialitatea medicina de familie sau, dupa parcurgerea integrala a curriculei de pregatire in aceasta specialitate.

(3) Medicii confirmati specialisti in alta specialitate decat specialitatea medicina de familie, aflati in situatie de reconversie profesionala, pot obtine Certificatul de medic specialist medicina de familie dupa efectuarea unui stagiu de pregatire de minim 6 luni in unitati sanitare acreditate pentru pregatirea in rezidentiatul de medicina de familie si promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sanatatii Publice.

(4) In vederea aplicarii prevederilor alin (3) se analizeaza in ce masura formarea de specialist, precum si experienta profesionala insusita pot inlocui formarea prin rezidentiat in specialitatea medicina de familie si se stabileste durata stagiului de pregatire in specialitatea medicina de familie, care urmeaza a fi efectuat.

(5) Durata si continutul pregatirii in specialitatea medicina de familie prevazuta la alin. (2)-(4), precum si prezentarea la examenul de medic specialist se aproba de catre Ministerul Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 18

(1) Incepand cu promotia 2005 absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati in rezidentiat, pot efectua trei ani de practica supravegheata/asistata in unitati sanitare publice, cabinete de medicina de familie, la solicitarea acestor unitati, beneficiind de contract individual de munca pe durata determinata. Actul medical pe care il presteaza in timpul celor trei ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.

(2) Pe parcursul celor trei ani, medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat si dobandesc dreptul de libera practica dupa promovarea examenului de medic specialist.

ARTICOLUL 19

Salarizarea se face de la bugetul de stat, iar salariul de baza va fi stabilit la nivelul functiei de medic prevazuta in Legea privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

ARTICOLUL 20

Absolventii facultatilor de medicina care dupa incheierea practicii supravegheate/asistate cu durata de trei ani, nu devin rezidenti, pot fi angajati cu contract individual de munca cu durata determinata/ nedeterminata la cabinete medicale individuale si servicii de ambulanta sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de salarizarea prevazuta pentru functia de medic.

ARTICOLUL 21

Absolventii facultatilor de medicina care au finalizat stagiul de rezidentiat dar nu promoveaza examenul de medic specialist pot fi incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata/ nedeterminata in servicii de primiri urgente, servicii de ambulanta sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de incadrarea pe functia de medic si salarizarea corespunzatoare ultimului an de rezidentiat, in functie de specialitatea in care au fost confirmati medici rezidenti.

CAPITOLUL III - Dispozitii finale si tranzitorii

ARTICOLUL 22

(1) Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie licentiati anterior promotiei 2005, dobandesc drept de libera practica dupa finalizarea stagiaturii cu durata de un an.

(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, licentiati anterior promotiei 2005, se suporta de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 23

Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina dentara si farmacie, obtin dreptul de libera practica o data cu dobandirea licentei.

ARTICOLUL 24

(1) Inscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face si imediat dupa promovarea examenului de licenta sau/si inaintea finalizarii anului de stagiatura, in vederea asigurarii posibilitatii obtinerii specializarilor la varste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internationale.

(2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care devin rezidenti, in conditiile alin. (1), anterior anului 2005, dobandesc dreptul de libera practica dupa un an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare.

ARTICOLUL 25

(1) Dispozitiile prezentei ordonante nu afecteaza drepturile castigate de medici, medici dentisti si farmacisti sub regimul actelor normative anterioare.

(2) Ministerul Sanatatii Publice Metodologia de aplicare a prezentei ordonante, se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii Publice , se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 26

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ARTICOLUL65 din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.372 din 28 aprilie 2006, ARTICOLUL12 si ARTICOLUL16 din Hotararea de Guvern nr.899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicata in Monitorul Oficial nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

ARTICOLUL 27

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Citeste si despre:

PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Contract cadru 2009 Metodologie pentru desfasurarea concursului de rezidentiat, sesiunea 9 noiembrie 2008 Selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie Formularul E 104 Cauze anatomice de infertilitate - pelvis Aerul poluat, pericol pentru sanatatea familiei tale! De ce este important sa ai un purificator aer Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! Autopsia Educatia medicala continua Astmul bronsic, cea mai frecventa boala cronica la copiii din tarile industrializate Organizarea sistemului national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat Intoxicatia cu monoxid de carbon Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin