EMC - medici de familie in Programul de diabet

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

ORDIN Nr. 966 din 29 mai 2007 privind aprobarea Normelor tehnice de organizare a programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat


Informatii privind programul de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat.

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 7 iunie 2007

in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.061/425/2006 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Programului national de diabet zaharat, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Programe si al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. E.N. 5.684 din 29 mai 2007,
In temeiul ARTICOLUL 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba Normele tehnice de organizare a programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Activitatile se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 3

Coordonarea activitatilor desfasurate in cadrul programului de formare se realizeaza de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, prin intermediul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 4

Agentia Nationala de Programe, directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, precum si unitatile sanitare nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

ANEXA - NORME TEHNICE de organizare a programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat

CAPITOLUL 1 - Desfasurarea activitatii de formare prin educatie medicala continua

ARTICOLUL 1

Programul de formare prin educatie medicala continua se desfasoara pe doua componente: una de curs, sustinuta de cadre universitare, si alta de atelier de formare, sustinuta de formatori in domeniul medicinei de familie.

ARTICOLUL 2

Cursurile se desfasoara cu grupe de aproximativ 150 de participanti, pe o durata de 6 ore, o zi.

ARTICOLUL 3

Atelierele de formare se desfasoara cu grupe de aproximativ 25 de participanti, pe o durata de 6 ore, o zi.

ARTICOLUL 4

Autoritatea de sanatate publica judeteana si spitalul judetean, respectiv Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti, prin unitatea de implementare a Programului national de diabet zaharat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura logistica necesara organizarii cursului.

CAPITOLUL 2 - Responsabilitati in coordonarea, organizarea si desfasurarea programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie

ARTICOLUL 5

Ministerul Sanatatii Publice indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura fondurile necesare desfasurarii tuturor activitatilor corespunzatoare programului;
b) coordoneaza intreaga activitate privind organizarea, desfasurarea si finantarea programului prin Agentia Nationala de Programe, iar din punctul de vedere al activitatii de formare, prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
c) asigura finantarea Institutului de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu".

ARTICOLUL 6

Comisia de diabet si endocrinologie si Comisia de medicina de familie ale Ministerului Sanatatii Publice indeplinesc urmatoarele atributii:
a) elaboreaza de comun acord curriculumul de pregatire;
b) propune Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti listele cadrelor universitare si formatorilor acreditati care sunt implicati in program.

ARTICOLUL 7

Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea de formare la nivel national, prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin secretariatele programului constituite la nivelul unitatilor de implementare;

b) acrediteaza curriculumul de pregatire, in baza propunerii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice (Comisia de diabet si endocrinologie si Comisia de medicina de familie);

c) furnizeaza Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti listele validate ale cadrelor universitare si formatorilor acreditati in domeniul medicinei de familie pe judete;

d) furnizeaza unitatii de implementare a programului modelul de baza de date pentru inscrierea participantilor;

e) certifica participantii absolventi ai programului si obtine creditarea programului din partea Colegiului Medicilor din Romania;

f) asigura transmiterea certificatelor catre secretariatul corespunzator programului, dupa achitarea de catre absolventii programului a taxei de certificare, care constituie venit al Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

ARTICOLUL 8

Spitalul judetean, respectiv Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti, prin unitatea de implementare a Programului national de diabet zaharat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:

a) identifica medicii de familie din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, in vederea participarii la program si ii repartizeaza pe grupe de lucru pentru cursuri, respectiv ateliere de formare;

b) stabileste impreuna cu cadrele universitare si formatorii planificarea cursurilor si a atelierelor de formare;

c) asigura impreuna cu autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti salile pentru instruire, dotate corespunzator (calculator, videoproiector, flip chart), prin identificarea spatiilor adecvate;

d) stabileste necesarul de materiale si asigura multiplicarea materialelor necesare pentru fiecare curs si atelier, pentru toti participantii;

e) incheie contracte cu cadrele didactice universitare si formatorii;

f) deconteaza cheltuielile de cazare si transport ale cadrelor didactice universitare si formatorilor, daca este cazul, din sumele alocate spitalului pentru aceasta activitate;

g) achita prestatiile formatorilor in functie de numarul de ore de curs/atelier prestate din sumele alocate spitalului pentru aceasta activitate;

h) alcatuieste baza de date a participantilor din judet;

i) transmite Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si Ministerului Sanatatii Publice listele cu absolventii programului, pentru fiecare grup de participanti, la cel mult 5 zile dupa terminarea activitatii; totodata, va transmite si copii ale documentelor ce atesta plata de catre absolventi a taxei de certificare a programului in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;

j) rezolva orice problema in teritoriu legata de organizarea programului, cu sprijinul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si al Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;

k) asigura plata secretariatului constituit la nivelul unitatii de implementare a Programului national de diabet zaharat.

ARTICOLUL 9

La nivelul unitatii de implementare prevazute la ARTICOLUL 8 se constituie secretariatul corespunzator programului care indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura inscrierea participantilor la program, pe baza autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, dupa caz;
b) informeaza medicii de familie privind derularea programului (repartizarea pe grupe, calendarul activitatilor, modalitatea de plata a taxei de certificare a absolventilor etc.);
c) asigura multiplicarea si distribuirea suporturilor de curs;
d) verifica achitarea taxei de certificare de catre participanti in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
e) asigura si alte activitati de secretariat al programului.

ARTICOLUL 10

Autoritatea de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti pentru coordonarea locala a programului de formare prin educatie medicala continua;

b) asigura salile pentru instruire, dotate corespunzator (calculator, videoproiector, flip chart), prin identificarea impreuna cu unitatea de implementare a Programului national de diabet zaharat a spatiilor adecvate;

c) monitorizeaza activitatea de formare destinata tuturor medicilor de familie din judet, inclusiv celor aflati in contract cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;

d) elaboreaza si supune spre aprobare Agentiei Nationale de Programe raportul privind realizarea activitatii de instruire si formare a medicilor la nivelul judetului respectiv;

e) asigura finantarea spitalelor judetene. Din aceste fonduri se pot efectua urmatoarele categorii de cheltuieli, potrivit legislatiei in vigoare:
- cheltuieli de personal (secretariat, cadre universitare, formatori, inclusiv cheltuieli de deplasare si cazare);
- bunuri si servicii (logistica cursului, materiale de curs).

ARTICOLUL 11

Cadrele universitare si formatorii au urmatoarele atributii:

a) asigura formarea medicilor de familie, conform programarii realizate de autoritatea de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti;

b) incheie contracte cu spitalele judetene, respectiv Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti;

c) colaboreaza cu secretariatul constituit la nivelul Unitatii de implementare a Programului national de diabet zaharat pentru planificarea grupelor;

d) intocmesc un raport al activitatii prestate pe baza unui model furnizat de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, care va fi inaintat catre secretariatul programului.

ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Durata in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, programul totalizeaza 2 zile si este organizat in 2 etape de cate 1 zi:
1 zi (6 ore) - un curs teoretic sustinut de cadre universitare si
1 zi (6 ore)- atelier practic sustinut de formatorii acreditati in domeniul medicinii de familie.

Cursul se organizeaza cu 100-150 persoane/curs. Exista cerinta unei sali mai mari, tip amfiteatru, dotata cu calculator si videoproiector.
Cheltuielile pentru acest eveniment sunt constituite din:
- cheltuieli de personal (plata lectorilor care intervin in program: max 2 persoane /100- 150 participanti)
- cheltuieli materiale: inchiriere sala / videoproiector, mapa participantilor: multiplicare materiale, dosare de plastic pentru mape, bloc-notes, pix.
Alte cheltuieli: deplasarea lectorilor, care include cazarea, plata unui secretar de curs

Atelierul de formare se organizeaza cu 20 participanti (max. 25 participanti)/atelier.
Cerintele sunt: sala de max 25 persoane, cu mobilier modular, fara mese fixe, cu videoproiector si calculator. Cheltuielile pentru acest eveniment sunt constituite din:
- cheltuieli de personal (plata formatorului care intervine in program: 1 formator /20-25 participanti
- cheltuieli materiale: inchiriere sala / videoproiector, coli de flipchart si markere de scris pe flipchart, mapa participantilor: multiplicare materiale, dosare de plastic pentru mape, bloc-notes, pix .
Alte cheltuieli: deplasarea formatorilor, care include cazarea, acolo unde este cazul, plata unui secretar de curs

Lectori: cadre universitare si formatori
Pe site se afla lista cadrelor universitare si formatorilor acreditati; detalii privind contactarea lor vor fi oferite de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (CNPDSB) prin adresa electronica care se va trimite la fiecare judet / la Bucuresti insotita de toate materialele adiacente (materiale pentru multiplicat, documente necesare pentru certificare).

Sali – in fiecare judet / municipiul Bucuresti se vor identifica: pentru curs, o sala sau sali de 100-150 persoane, iar pentru atelier, o sala mai mica (sau mai multe), cu mobilier modular, de cca 25 persoane, cu dotarile corespunzatoare.
Pentru realizarea mapelor materialele vor fi transmise in format electronic la fiecare judet/municipiul Bucuresti; persoanele cu responsabilitati in acest sens vor contacta pe Dr. Nanu Lavinia sau pe dr. Adrian Dumitrescu de la CNPDSB.

Pentru certificare
Pentru certificarea participantilor la program veti primi toate detaliile prin adresa de la CNPDSB.
Taxa de certificare de 30 de lei va fi achitata de catre participanti direct in contul CNPDSB. CONT BANCAR CNPDSB: RO 72 TREZ 7025 025 XXX 000 266, TREZORERIE SECT. 2
COD FISCAL 16142125, COD CONT 5025
ADRESA CNPDSB: STR. BODESTI NR.1, SECTOR 2 Bucuresti, cod postal 022432

in ceea ce priveste detaliile financiare, contractarile, achizitiile, va rugam sa contactati serviciile de resort din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.

PROGRAM EDUCATIONAL - CURS

1. Introducere
Managementul diabetului zaharat este de dificultate deosebita fata de alte boli cronice. Pacientul diabetic poate prezenta frustrari pornind din natura bolii (asimptomatica, fluctuatii ale controlului glicemic, complicatii etc) viziuni diferite asupra bolii a pacientului vs. medic, dorinta legitima a pacientului de a-si pastra capacitatea de munca si a fi util familiei si societatii, sustinere adeseori insuficienta din partea societatii si/sau a sistemului sanitar fata de necesitatea unui management complex si continuu adaptat,etc.
Managementul optim al diabetului zaharat se obtine prin munca concomitenta si tintita a echipei de ingrijire a diabetului. Echipa de diabet este formata din medicii diabetologi, medicii de familie, medici de alte specialitati implicati in ingrijirea diabeticilor, psihologul, asistenta dieteticiana, asistenta de ingrijire a diabeticului, asistentul social.

Pentru un bun management al echipei de ingrijire in diabetul zaharat sunt necesare:
- cunostinte adecvate
- resurse suficiente
- atitudine pozitiva
- motivatie.

2. Evaluarea nevoilor educationale
Educatia terapeutica este azi o metoda de tratament care se adreseaza pacientilor cu boli cronice si familiilor lor si le confera acestora imputerniciri in gestionarea bolii
Educatia terapeutica a diabeticilor se face in cadrul echipei de ingrijire a diabetului in care pacientul este principalul membru si beneficiarul ingrijirilor. Fiecare membru al echipei trebuie sa devina un educator.

Educatia continua a “educatorilor” este o cerinta fara de care educatia terapeutica nu ar exista.
Intr-o prima etapa medicul diabetolog este cel care coordoneaza actiunea de formare a educatorilor avind viziunea de ansamblu asupra genezei si evolutiei bolii, tratamentului preventiv si curativ al diabetului zaharat si complicatiilor sale.

3. Scopul programului educational propus
Informarea si formarea prin educatie medicala a medicilor de familie ca membri in echipa de ingrijire in diabet si parteneri in desfasurarea programului national de diabet, medici care inteleg diabetul zaharat, impactul bolii si optiunile terapeutice si ajuta bolnavul sa adere la terapie

4. Continutul programului
Program educational de informare si formare a medicilor de familie privind managementul diabetului zaharat de tip 2 conform ghidurilor 2006-2007
Garantarea accesului si asigurarea calitatii in invatamintul si formarea profesionala privind diabetul zaharat de tip 2

5. Grupul tinta caruia i se adreseaza programul de educatie
Toti medicii de familie care desfasoara activitati in cadrul programului de diabet

6. Tipuri de activitati oferite
Cursuri sustinute de cadre didactice universitare care vor asigura pregatirea teoretica privind diabetul zaharat de tip 2, screeningul si tratamentul acestuia (preventiv si curativ) alaturi de care vor fi medicii diabetologi sefi de judet care vor prezenta datele si problemele specifice judetului
Ateliere de formare care vor fi asigurate de catre formatori in domeniul medicinii de familie, instruiti si verificati anterior in ce priveste diabetul zaharat de tip 2

7. Rezultatele asteptate
Cresterea calitatii ingrijirii persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 in asistenta primara, implicarea medicilor de familie in ingrijirea diabeticilor, cooptarea acestora in echipa multidisciplinara ce graviteaza in jurul persoanelor cu diabet, conform ghidurilor recunoscute de forurile medicale internationale.
Diabetul zaharat sa devina o boala controlabila si preventibila

8. Obiectivele educationale ale programului
Cursurile sustinute de catre cadrele didactice universitare vor avea ca scop dobandirea de cunostinte privind diabetul zaharat de tip 2, etiopatogenia acestuia, diagnostic, istorie naturala, complicatii, tratament, monitorizare/dispensarizare. Ele se vor desfasura dupa urmatoarea curricula acceptata de Comisia de diabet si endocrinologie a MSP:

I. CURS: Numar de sesiuni – 3 x 2 ore
La sfarsitul cursului, participantii vor fi capabili sa:

Sesiunea Nr. 1. - Obiective specifice curs 1.
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
Defineasca diabetul zaharat
Enumere criteriile de diagnostic ale diabetului zaharat
Descrie modul in care se face evaluarea periodica a pacientului cu diabet zaharat, utilizand criterii clinice, de laborator si explorari functionale
Enumere clasele de medicamente utilizate in tratamentul diabetului zaharat
Explice schemele terapeutice utilizate conform ghidurilor de practica in domeniu
- Definitia si diagnosticul diabetului zaharat
- Clasificarea diabetului zaharat
- Evaluarea periodica: clinica, de laborator, explorari functionale
- Clase de medicamente: indicatii, contraindicatii, doze, reactii adverse
- Reevaluarea tratamentului
- Scheme terapeutice: consultarea ghidurilor: al Societatii Romane de DNBM si al Medicilor de Familie, ghidul comun EASD /ADA
- intrebari si discutii.

Sesiunea Nr. 2 - Obiective specifice curs 2.
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
Descrie complicatiile acute si cronice ale diabetului zaharat
Explice modalitatile de prevenire si terapie a complicatiilor acute si cronice ale diabetului zaharat
Indice situatiile in care este oportuna inceperea tratamentului insulinic
- Complicatii acute si cronice: cauze, diagnostic clinic si paraclinic
- Prevenirea si tratamentul complicatiilor acute si cronice
- Surprinderea momentului introducerii tratamentului insulinic
- intrebari si discutii

Sesiunea Nr. 3 - Obiective specifice curs 3.
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
Enumere principiile unui stil de viata sanatos
Descrie principiile de educatie medicala terapeutica a pacientului cu diabet zaharat
- Stilul de viata sanatos
- Educatia medicala terapeutica a pacientilor
regim alimentar
exercitiu fizic
fumat
alcool
ingrijirea piciorului
automonitorizare/autocontrol
- intrebari si discutii.

Cursurile vor sublinia rolul medicului de familie ca educator pentru pacientul diabetic de tip 2 si familia acestuia, medicul de familie oferind informatii despre standardele de tratament, motivand bolnavul pentru respectarea schemei de tratament, ajutand bolnavul in integrarea sociala si in inducerea de comportamente pozitive.

Obiectivele atelierelor de lucru sunt prezentate in anexa 2.

9. Metode didactice utilizate in realizarea activitatilor din program

Pentru curs metoda utilizata este a unor prelegeri moderne pe suport video, interactive. Participarea cursantilor prin intrebari si comentarii la curs va fi stimulata.
Cursantii vor primi un material scris si slide-urile prezentate. Materialul scris care se bazeaza pe tratatele si ghidurile actuale este personalizat de fiecare cadru didactic. O forma de baza este in anexa 1. Materialele se vor putea gasi si pe site-ul colegiului medicilor sau alt site accesat de medicii de familie
La prelegeri va participa si seful centrului judetean de diabet, nutritie si boli metabolice care se va adresa cursantilor subliniind particularitatile judetului (nr. de bolnavi de diabet zaharat de tip 2, scheme terapeutice folosite, nr de bolnavi monitorizati, accesul la materiale de educatie pt pacienti, parteneriate cu comunitatea locala, asociatia diabeticilor etc), sub coordonarea unui cadru universitar in specialitate
Pentru atelierele de lucru metodele folosite sunt prezentate in anexa 2
Bibliografia este de asemenea prezentata cursantilor si este accesibila pe site

Evaluarea evenimentului educational (finala si/sau pe parcursul derularii programului)
inscrierea si verificarea prezentei medicilor de familie la aceste cursuri si ateliere de lucru este efectuata de catre Autoritatea de Sanatate Publica judeteana prin Unitatea judeteana respectiv a Municipiului Bucuresti de implementare a programului national de diabet zaharat. Unitatea judeteana este autoritatea care gestioneaza / certifica indeplinirea proiectului
Un chestionar de evaluare a cursului va fi completat de cursanti si va fi un feed-back reglator pentru viitoarele prelegeri

10. Evaluarea participantilor la sfarsitul si pe parcursul programului

Evaluarea este posibila pe parcursul si la sfarsitul cursurilor/atelierelor de studiu si la distanta
Se porneste de la premiza ca medicii de familie care participa la aceste cursuri au deja o experientaprofesionala, doresc sa achizitioneze noi cunostinte, sunt flexibili si axati pe obiectiv
• Participarea cu intrebari si comentarii la curs este incurajata si notata. Se pot da mini teste neanuntate. La sfarsitul atelierelor se poate da un test de cunostinte
• Cea mai buna evaluare in timp a acestor cursuri o va da buna colaborare intre medicul diabetolog si medicul de familie cat si controlul metabolic bun al pacientilor cu diabet zaharat de tip 2 evaluat anual.

Asigurarea echitabila a accesului la programul educational respectiv pentru toti participantii este asigurata prin mobilizarea efectuata Autoritatea de Sanatate Publica judeteana prin Unitatea judeteana respectiv a Municipiului Bucuresti de implementare a programului national de diabet zaharat

11. Agenda cursului (programul pe zile si ore). Va fi afisata la fiecare judet

REPARTITIA CADRELOR DIDACTICE PE JUDETE PENTRU CURS

Regiunea Nord-Est
Jud. Botosani : Prof.dr. Mariana Graur , Sef lucr.dr. Bogdan Mihai
Jud Suceava : Prof.dr. Mariana Graur
Jud Iasi : Prof.dr. Mariana Graur, Sef lucr.dr. Gina Botnariu, Sef lucr. dr.Bogdan Mihai (cursurile terminate )
Jud. Neamt : Prof.dr. Mariana Graur , Sef lucr.dr. Bogdan Mihai
Jud.Bacau: Prof.dr. Mariana Graur, Sef lucr.dr. Gina Botnariu
Jud. Vaslui : Prof.dr. Mariana Graur, Sef lucr.dr. Gina Botnariu

Regiunea Sud-Est
Jud. Vrancea : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Galati : Prof.dr. Mariana Graur
Jud. Buzau : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Braila : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Tulcea : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Constanta : Conf.dr. Doina Catrinoiu

Regiunea Sud Muntenia:
Bucuresti : Prof.dr. C-tin Ionescu Tirgoviste, dr. Ana Maria Tinu
Jud. Ilfov : Prof.dr. C-tin Ionescu Tirgoviste, dr. Ana Maria Tinu
Jud. Dambovita : Prof.dr. C-tin Ionescu Tirgoviste
Jud. Calarasi : Dr. Mirela Culman
Jud. Ialomita: Dr. Constanta Dragomirescu
Jud. Prahova : Prof.dr. Dan Cheta
Jud. Giurgiu Prof.dr. Dan Cheta
Jud. Arges: Prof.dr. Radu Lichiardopol
Teleorman Prof.dr. Radu Lichiardopol

Regiunea Sud Vest Oltenia:
Jud. Olt :Conf. dr Maria Mota
Jud. Valcea :Conf. dr Maria Mota
Jud. Dolj : Conf.dr. Maria Mota (cursuri terminate)
Jud. Gorj : Conf. dr Maria Mota
Jud. Mehedinti: Conf. dr Maria Mota

Regiunea Vest:
Jud. Arad : Conf.dr. Romulus Timar, Sef lucr. Adrian Vlad
Jud. Timis : Conf.dr. Gabriela Negrisan, Conf.dr. Romulus Timar
Jud. Hunedoara : Conf dr. Romulus Timar
Jud. Caras-Severin : Conf.dr. Romulus Timar, Sef lucr. Adrian Vlad

Regiunea Nord Vest:
Jud. Bihor: Prof.dr. Amorin Popa
Jud. Satu-Mare : Conf. dr. Popoviciu Mihaela
Jud. Salaj Conf. Dr. Demian Luiza
Jud. Cluj : Prof.dr. Nicolae Hancu, Conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, Conf.dr. Gabriela Roman (cursuri terminate)
Jud. Bistrita Nasaud Conf.dr. Moldovan Corina
Jud. Maramures : Conf,dr, Onaca Mircea, Asist univ dr. Onaca Adriana

Regiunea Centru:
Jud. Alba : Prof.dr. Nicolae Hancu, asist.dr. Cristina Nita
Jud. Mures :Prof.dr. Nicolae Hancu, asist.dr. Cristina Nita
Jud. Harghita :Conf.dr. Gabriela Roman, As.univ. Cornelia Bala
Jud. Sibiu : Conf.dr. Gabriela Roman, As.univ. Cornelia Bala
Jud. Brasov: Conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, As.univ. Adriana Fodor
Jud. Covasna: Conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, As.univ. Adriana Fodor

In fiecare judet va fi antrenat in prezentari si seful centrului judetean de diabet, nutritie si boli metabolice
Autoritatea de Sanatate Publica judeteana va asigura toate conditiile de desfasurare a cursurilor: sala cu posibilitati de videoproiectie, multiplicarea materialelor de documentare, convocarea medicilor de familie, posibilitati de transport eventual cazare pentru vorbitori etc. ASP in colaborare cu Colegiul medicilor poate prezenta materialele si pe site unde se poate gazdui si un forum de discutii.

PROGRAM EDUCATIONAL ATELIER FORMARE

Introducere
Diabetul zaharat (DZ) cuprinde un grup eterogen de tulburari, care pot avea o cauza diferita, dar care au in comun hiperglicemia (cresterea concentratiei de glucoza in sange peste limitele normale), asociata cu modificari lipidice si proteice la fel de importante.
Diabetul reprezinta o probema majora de sanatate publica prin prevalenta crescuta cu tendinta de crestere in plan mondial, prin riscul cardiovascular pe care il presupune, prin costurile ridicate, prin multitudinea si severitatea complicatiilor.

Scop
Introducerea de practici medicale de calitate la nivelul asistentei medicale primare. O experienta anterioara in domeniu a fost aplicarea recomandarilor bazate pe dovezi ale ghidului de practica pentru medicii de familie “Diabetul zaharat tip 2”, ghid elaborat in cadrul proiectului QualyMED de catre Centrul National de Studii pentru Medicina de Familie. Implementarea recomandarilor ghidului in vederea implicarii medicului de familie in managementul clinic si cresterii calitatii ingrijirii persoanelor cu DZ2 in asistenta primara a constituit un model de buna practica pe care s-a bazat si organizarea prezentului atelier.

Obiective.
La sfarsitul atelierului, participantii vor fi capabili sa:
- enumere criteriile de diagnostic si screening al DZ2
- efectueze evaluarea initiala a pacientului cu DZ2
- precizeze modalitatile non-farmacologice de tratament
- consilieze pacientul cu DZ2 privind optimizarea stilului de viata prin:
-dieta si controlul greutatii
-renuntarea la alcool
-exercitiul fizic
-renuntarea la fumat
- enunte beneficiile si obiectivele controlului glicemic
- enumere principalele clase de medicamente antidiabetice cu indicatiile si containdicatiile lor
- descrie rolul MF in preventia, screeningul si tratamentului precoce al complicatiilor microvasculare
- explice importanta controlului multifactorial pentru reducerea riscului cardiovascular.
- explice impactul semnificativ al morbiditatii si mortalitatii produse prin boli cardiovasculare la persoanele cu diabet.

Metode educationale
Pentru atingerea obiectivelor mentionate,vor fi folosite urmatoarele metode educationale: lucrul in grupuri mici, discutii plenare, listarea, prelegeri, lucrul in grupe, brainstorming, metoda puzzle,

Organizare
Acest program va fi pus in practica sub forma unui atelier de o zi, de 6 ore, cu o pauze de 30 min (11.00-11.30 si 15.45 – 16.15) si pauza de prinz de la ora 13.15 – 14.00.

Grupul tinta este format din 20- max. 25 medici de familie. Atelierul este sustinut de 1 formator de medicina familiei

Materiale
Pentru atingerea obiectivelor mentionate sunt necesare urmatoarele materiale: videoproiector, laptop, flip-chart, coli albe A 0, foi albe A 4, markere, pixuri, banda adeziva, mape cu materiale pentru cursanti, enunturi pe cartoanele pentru puzzle, formulare de evaluare a participantilor (pre si postteste), formulare de evaluare a atelierului, trusa de examinare a piciorului diabetic (monofilament, diapazon, ciocan pentru reflexe), glucometru + bandelete.

Agenda atelierului de formare

DATE CONTACT FORMATORI

Nr.crt. Nume-Prenume Locatia Judet
1 Abaitancei Andrea Brasov Alba
2 Campean Gratiela Alba - Teius Alba
3 Haber George Alba - Sebes Alba
4 Comsa Cornelia Arad Arad
5 Turcin Luminita Arad Arad
6 Vamosiu Ana Arad Arad
11 Velcea Dumitra Arges Arges
12 Floroiu Ecaterina Pitesti Arges
13 Coneac George Ioan Bacau Bacau
16 Farkas Pall Zsvzsanna Oradea Bihor
17 Turucz Maria Valea lui Mihai Bihor
18 Vajda Eva Monica Oradea Bihor
19 Lazar Aurelian Bihor Bihor
20 Suteu Dana Bistrita Bistrita Nasaud
21 Bistriceanu Sofica Botosani Botosani
22 Culiceanu Doru Botosani Botosani
23 Curteanu Nicusor Botosani Botosani
24 Hritcu Marilena Laura Botosani Botosani
25 Lungu Gabriela Botosani Botosani
26 Serban Katalin Corlateni Botosani
27 Serban Paul Nicseni Botosani
28 Brinza Ileana Lucia Braila Braila
29 Moisa Diana Braila Braila
30 Ursulica Ileana Braila Braila
31 Alexandrescu Emil Vasile Iasi Brasov
32 Mircescu Serban Brasov Brasov
33 Nicolae Savel Brasov Brasov
34 Onofrei Rodica Maria Brasov Brasov
36 Marinescu Adela Str. Schitu Magureanu nr. 25 ap.19 Bucuresti/ Arges
37 Barbateanu Valeria Aurelia Str. Jean Steriadi 29, sector 3 Bucuresti
38 Barbulescu Pantelimon Str.Cobalcescu 2,sector 1 Bucuresti
39 Bataiosu Paula Monica Bucuresti Bucuresti
40 Beldescu Cristina Bucuresti Bucuresti
41 Bulucea Maria Bucuresti Bucuresti
42 Busoi Grigore Bd.Apusului63, sector 6 Bucuresti
43 Buta Fanica Bucuresti Bucuresti
44 Cadaru Mircea Bucuresti Bucuresti
45 Casariu Elena Daniela Aleea Arvini 1,sector 6 Bucuresti
46 Chitic Sorina Calea Dudesti 102-124 sect.3 Bucuresti
47 Dumitrescu Ruxanda Prel.Ghencea 27, sect. 6 Bucuresti
48 Florescu Rodica Georgeta Str. Cristian Tell 18,sect. 1 Bucuresti
49 Franciuk Tereza Eugenia Str. Cricovul Dulce 11 sect.4 Bucuresti
50 Georgescu Mariutan Steluta Str. Nada Florilor19,sector 2 Bucuresti
51 Ghinescu Minerva Bucuresti Bucuresti
52 Ghinet Cristina Bd.Regiei 6-8, sector 6 Bucuresti
54 Gospodinov Liliana Maria Sos. Pantelimon 292 ,sect.2 Bucuresti
55 Grajdeanu Ioana Veronica Bd.Timisoara 15 ,sector 6 Bucuresti
56 Gvinda Mihaila Camelia Bd.Timisoara 11,sector 6 Bucuresti
57 Hagicalil Liliana Sos. Mihai Brasov 428 sector 3 Bucuresti
58 Hoinaru Liliana Bucuresti (Ilfov) Bucuresti
59 Ianculescu Lucia Marina Str. Baba Novac 2, sector 3 Bucuresti
60 Ilie Coca Maria Aleea Lunguletu 6 ,sector 2 Bucuresti
61 Isar Cristina Cornelia Bd. Apusului 63, sector 6 Bucuresti
62 Ivanuta Lucian George Str.. Crintiesului 1, sector 6 Bucuresti
63 Lupu Remus George Aleea Compozitorilor 2,sect 6 Bucuresti
64 Mateescu Mariana Aleea Cricovul dulce 11,sect4 Bucuresti
65 Mateescu Mircea Str.Jean Louis Calderon nr.39,Sect.2 Bucuresti
66 Mauch Georg Ivar Sos. Pantelimon 292,sector 2 Bucuresti
67 Mauch Doina Elena Sos. Pantelimon 292,sector 2 Bucuresti
68 Mauch Ivar George Bucuresti Bucuresti
69 Melnic Gabriel Bucuresti Bucuresti
70 Mihutescu Maria Bucuresti Bucuresti
71 Nica Eugenia Str.Pomarla 7, sector 4 Bucuresti
72 Nanu Lavinia Bd. Nicolae Grigorescu 19 Bucuresti
73 Nanu Marian Bd. Nicolae Grigorescu 19 Bucuresti
74 Oana Sever Cristian Str. C.F. Robescu 17, sect.3 Bucuresti
75 Parascan Oana Simona Bucuresti Bucuresti
76 Pistol Maria Sos.Mihai Bravu 122 Bucuresti
77 Platon Izabela Corina Str.N. Grigorescu 41 , sect 3 Bucuresti
78 Plisca Georgeta Str. Dreptatii 2, sector 6 Bucuresti
79 Radulescu Doininta Mariana Bd.N. Grigorescu 41,sec3 Bucuresti
80 Restian Adrian Str.Clopotarii Vechi 12,sect 1 Bucuresti
81 Serb A.G. Elena Beatrice Intr. Badeni 4,sector 3 Bucuresti
82 Soava Marina Bucuresti Bucuresti
83 Stan Corina Denis Str.Mihail Sebastian137sect 5 Bucuresti
84 Stoenescu Gheorghe Gabriela Bucuresti (Ilfov) Bucuresti
85 Tanasescu Rodica Narcisa Sos. Pantelimon 292 ,sect. 2 Bucuresti
86 Tarsoaga Anca Cristina Str.Stoicanesti 20 Bucuresti
87 Toma Daciana Aleea Cislau 4 Bucuresti
88 Tudor Nicoleta Bucuresti Bucuresti
89 Bistriceanu Valeriu Buzau Buzau
90 Cioca Mihaela Sorina Buzau Buzau
91 Cioca Valerica Luminita Buzau Buzau
92 Ciurea Adriana Buzau Buzau
93 Iordachescu Corneliu Buzau Buzau
94 Pana Radu Serban Loc.Lopataru Buzau
95 Sandu Dan Valeriu Buzau Buzau
96 Stefanescu Cristian Emil Buzau Buzau
97 Valeriu Dan Sandu Buzau Buzau
98 Cara Alexandra Calarasi Calarasi
99 Andrei Raluca Constanta Cluj
100 Barbu Angela Cluj - Cluj Napoca Cluj
102 Brendea Mihaela Valeria Cluj Cluj
103 Constantinescu Angelica Cluj Cluj
104 Cordos Mihaela Cluj Cluj
105 Gaghi Xenia Cluj - Cluj Napoca Cluj
106 Grecu Liana Cluj Cluj
107 Groza Georgeta Olimpia Cluj Cluj
108 Marincean Livia Cluj Cluj
109 Mihailovici (Beuran) Mihaela Cluj Cluj/ Bucuresti
110 Moldovan Valentina Elisabeta Cluj Cluj
111 Muresan Ioan Cluj Cluj
112 Oprea Georgeta Cluj Cluj
113 Pop Cornel Cluj Cluj
114 Pop Rodica Sorina Cluj Cluj
115 Sur Maria Cluj Cluj
116 Tatu Victoria Cluj Cluj
117 Tudoran Teodor Cluj Cluj
118 Gansca Dana Rodica Cluj Napoca Cluj
119 Anghel Flaviu Alba Constanta
120 Ilicea Elvira Constanta Constanta
121 Ilicea Eugeniu Constanta Constanta
122 Paris Elena Constanta Constanta
123 Silion Mircea Constanta Constanta
124 Stroia Liviu Ioan Constanta Constanta
125 Voiculescu Diana Constanta Constanta
126 Kerekes Jeno Covasna Covasna
127 Para Ioan Covasna Covasna
128 Parvu Constanta Dambovita Dambovita
129 Cherata Doina Craiova Dolj
130 Sbarcea Silvia Craiova Dolj
131 Tapardea Aurelia Ancuta Craiova Dolj
132 Badescu Ileana Victoria Craiova Dolj
133 Calinescu Voni Craiova Dolj
134 Comisel Gabriela Craiova Dolj
135 Dogaru Carmen Adriana Craiova Dolj
136 Dumitrescu Elena Madalina Craiova Dolj
137 Dumitrescu Madalina Craiova Dolj
138 Ionescu Simona Craiova Dolj
139 Manea Madalina Craiova Dolj
140 Mesina Mihaela Craiova Dolj
141 Neaca Ileana Camelia Craiova Dolj
142 Parvulescu Gabriela Craiova Dolj
143 Rechiteanu Florentina Craiova Dolj
144 Sandulescu Cristian Craiova Dolj
145 Silca Rodica Craiova Dolj
146 Baluta Mariana Gorj Gorj
147 Popescu Adriana Carmen Motru Gorj
148 Chis-Serban Aurelia Hunedoara Hunedoara
149 Cristea Aurora Emilia Hunedoara Hunedoara
150 David Otilia Hunedoara Hunedoara
151 Grindeanu Carmen Hunedoara Hunedoara
152 Moaca Adriana Eufrosina Hunedoara Hunedoara
153 Roman-Borza Cornelia Hunedoara Hunedoara
154 Muntean Daniela Hunedoara - Deva Hunedoara
155 Balan Anca Cluj - Cluj Napoca Iasi
156 Bernstein Tania Iasi Iasi
157 Bogdan Alexandrina Iasi Iasi
158 Bunescu Doina Iasi Iasi
159 Calfa Gabriel Com.Tibana Iasi
160 Cernat Viorica Iasi Iasi
161 Condrea Aurel Iasi Iasi
162 Cosofret Adriana Iasi Iasi
163 Deleanu Anca Iasi Iasi
164 Ionita Maria Iasi Iasi
165 Lungu Mariana Iasi Iasi
166 Malacea Cornelia Iasi Iasi
167 Miftode Razvan Florentin Iasi Iasi
168 Morosanu Lidia Iasi Iasi
169 Oprea Liviu Iasi Iasi
170 Pescariu Irina Iasi Iasi
171 Picioreanu Iuliana Com.Holboca Iasi
172 Plesca Mircea Vasile Iasi Iasi
173 Pletea Dan Doru Iasi Iasi
174 Poeata Elena Iasi Iasi
175 Popa Iuliana Iasi Iasi
176 Popescu Dana Stefana Iasi Iasi
177 Scutaru Alexandru Iasi Iasi
178 Smau Antoaneta Iasi Iasi
179 Stoleru Gabriela Iasi Iasi
180 Zmeu Gabriela- Adina Iasi Iasi
181 Balc Augustin Maramures Maramures
182 Chiriac Cristian Tg. Mures Mures
183 Florea Anca Tg. Mures Mures
184 Juncan Cornelia Mures Mures
185 Juncu Delia Mures Mures
186 Mihaescu Ileana Mures Mures
187 Santa Dora Mures - Tg. Mures Mures
188 Barca Violeta Roman Neamt
189 Moisa Cornel Olt Olt
190 Radulescu Ion Viorel Caracal Olt
191 Bumbulut Calin Satu Mare Satu Mare
193 Racoviteanu Aurica Satu Mare Satu Mare
194 Creteanu Mioara Sibiu Sibiu
195 Jipa Ioana Sibiu Sibiu
196 Moga Claudia Sibiu Sibiu
197 Piloff Loredana Sibiu Sibiu
198 Suhastru Maria Livia Sibiu Sibiu
199 Buimistriuc Doina Draga Suceava Suceava
200 Papuc Ruminita-Maria Suceava Suceava
201 Simiavschi Mihail-Bogdan Campulung -Moldovenesc Suceava
202 Franciuc Irina Suceava - Com. Dolhasca Suceava
203 Oniceanu Mirela Suceava - Bogdanesti Suceava
204 Dinisoara Stana Targoviste Targoviste
206 Pitis Dana Mihaela Teleorman-Tr.Magurele Teleorman
207 Pop Mihaela Com. Gratia Teleorman
208 Catrinoiu Liliana Rosiorii De Vede Teleorman
209 Gaidos Eugenia Lugoj - Timisoara Timis
210 Guler-Cionca Delia Maria Antoaneta Timis - Timisoara Timis
211 Iacob Mihai Sorin Timisoara Timis
212 Iftode Claudia Timisoara Timis
213 Jompan Afilon Timisoara Timis
214 Marginean Marius Timisoara Timis
215 Miculescu Ileana Timisoara Timis
216 Milos Ion-Petcu Timisoara Timis
217 Spataru Elisabeta Timisoara Timis
218 Vlad Dana Eugenia Timisoara Timis
219 Zaharia Costel Timisoara Timis
220 Bobovici - Gavra Adriana Zita Timisoara Timis
221 Bogolea Viviana Corina Mioara Timisoara Timis
222 Bologa Radu Lugoj Timis
223 Chirita Livia Maria Timisoara Timis
224 Darabantiu Adina Anca Timisoara Timis
225 Dorogostaischi Maria Timisoara Timis
226 Gavruta Maria Timisoara Timis
227 Ionescu Daniela Timisoara Timis
228 Lugojan-Ghenciu Ofelia Timisoara Timis
229 Lupescu Ana Timisoara Timis
230 Mosteoru Virginia Luminita Timisoara Timis
231 Muller Hannelore Timisoara Timis
232 Nartea Rodica Timisoara Timis
233 Pop Minerva Carmen Timisoara Timis
234 Staicu Gabriela Timisoara Timis
235 Ilisei Monica Vaslui Vaslui
236 Demian Cristina
237 Foitic Adriana
238 Goncsi Ana
239 Irimie Elisabeta
240 Militaru Doina
241 Muscalu Mircea Suceava
242 Panaitescu Catalina
243 Stroescu Mihaela Suceava

Informatii privind Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara


Citeste si despre:

A XV- A CONFERINTA NATIONALA DE MEDICINA DE URGENTA 'Medicina de Urgenta: Summum de specializari sau supraspecializare?' A XVI- A Conferinta Nationala de Medicina de Urgenta Educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta Eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti Educatia sexuala Aerul poluat, pericol pentru sanatatea familiei tale! De ce este important sa ai un purificator aer Educatia pacientului cu diabet zaharat Vaccinarea este ca educatia, adica indispensabila Rasplata si pedeapsa in educatia copilului De ce romanii nu cer ajutor de la psiholog? Relatiile parinti – adolescenti