Programul national de protectie sociala Bani de liceu

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

HOTARARE nr.1.488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu"


Textul actului publicat in M.Of. nr. 860/21 sep. 2004

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutie, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1.

Se aproba criteriile si cuantumul sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" pentru elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau scoala de arte si meserii, program care consta in acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 2.

(1) Beneficiari ai Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus.

(2) Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie.

(3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, inainte de inceperea anului scolar.

(4) Pentru anul scolar 2004/2005 cuantumul sprijinului financiar este de 1.800.000 lei lunar.

ARTICOLUL 3.

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) In sensul prezentei hotarari, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

(3) Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.

(4) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

ARTICOLUL 4.

(1) Sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere, formulata de elev cu autorizarea reprezentantului legal, inregistrata pana la data de 15 octombrie pentru anul scolar 2004/2005 si pana la data de 1 octombrie incepand cu anul scolar 2005/2006, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.

ARTICOLUL 5.

In termen de 5 zile de la afisarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestatii la unitatile de invatamant care vor fi analizate de comisia formata la nivelul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestatie.

ARTICOLUL 6.

(1) La nivelul fiecarui liceu si al fiecarei scoli de arte si meserii se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

(2) Comisia are urmatoarele atributii:
a) afisarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar;
b) primirea cererilor de sprijin financiar;
c) analizarea si afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiari;
d) transmiterea catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a listei cu persoanele care indeplinesc criteriile de obtinere a sprijinului financiar;
e) transmiterea contestatiilor la inspectoratul scolar.

ARTICOLUL 7.

(1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie o comisie, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, stabilita de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va analiza contestatiile primite de la unitatile de invatamant, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitatile de invatamant, in baza carora va solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii fondurile aferente.

ARTICOLUL 8.

La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se va constitui o comisie care va urmari aplicarea prevederilor prezentei hotarari, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ale carei componenta si atributii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

ARTICOLUL 9.

Criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se stabilesc prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii.

ARTICOLUL 10.

Beneficiarii Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" nu pot beneficia in acelasi timp si de bursa sociala.

ARTICOLUL 11.

(1) Fondurile pentru finantarea Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se face in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(3) Sumele reprezentand sprijin financiar acordat in baza Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se repartizeaza inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza listei cu beneficiari transmise de catre inspectoratele scolare.

(4) Plata sprijinului financiar se face prin unitatile scolare direct catre elevii beneficiari ai Programului national de protectie sociala "Bani de liceu".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul Educatiei si Cercetarii,
Alexandru Athanasiu

Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul Finantelor Publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

H.G. nr. 1095 din 2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1488 din 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”

Nota de fundamentare

Publicata in M.Of. nr. 640/19-09-2007

Sectiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”

Sectiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

a) descrierea domeniului de competenta al actului normativ si indicarea problemelor de rezolvat prin intermediul acestuia
Printre programele sociale derulate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se numara si programul national de protectie sociala intitulat “Bani de liceu”, reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 1488/2004.
Ca urmare a interpelarii unor deputati si a numeroaselor contestatii din judete s-a propus ca de protectia sociala "Bani de liceu" sa beneficieze si elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau invatamantul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare.
Deoarece in anii trecuti dupa finalizarea colectarii de date pentru stabilirea listei de beneficiari ai programului national “ Bani de liceu “ a rezultat ca venitul brut lunar pe membru de familie nu mai este un criteriu relevant intrucat in anul 2004 din totalul de 87.100 de beneficiari 53.153 au avut venit zero, ceea ce a reprezentat 61,02%, in anul 2005 din 87.018 de beneficiari 46.173 aveau venit zero, ceea ce a reprezentat 53,06%, iar in anul 2006 din 104.474 de beneficiari 51.258 aveau venit zero, ceea ce a reprezentat 49,06%.

Tinand cont de fondurile limitate alocate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru plata respectivelor ajutoare financiare se impune o verificare amanuntita a documentelor de venit depuse de solicitanti, astfel incat de acest ajutor sa beneficieze numai elevii cu venituri reale mici.
In cazul in care se descopera ca solicitantul a facut declaratii false, comisia de la nivelul fiecarei unitati de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul liceal sau in invatamantul profesional ia urmatoarele masuri:
- anunta inspectoratul de Politie;
- opreste acordarea ajutorului financiar si intreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

b) prezentarea actelor normative in vigoare si a domeniilor nereglementate sau insuficient reglementate de acestea
- Hotararea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu";
- Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”;
- Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4975/2005 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) studii, cercetari sau date statistice care fundamenteaza necesitatea reglementarii domeniului prin prezentul act normativ si indicatori relevanti
Avand in vedere evolutiile contradictorii, pe de o parte scaderea numarului de solicitanti de la 222.481 in anul scolar 2004-2005, la 138.106 in anul scolar 2005-2006, la 104.474 in anul scolar 2006-2007 si pastrarea unui procent foarte mare a celor cu venit zero, se impune rezolvarea acestor probleme legate de fenomenele inregistrate, inclusiv prin verificarea unor situatii speciale constatate, astfel ca in anul scolar 2007-2008 sa fie rezolvate aceste probleme.

d) referiri la documentul strategic relevant care sta la baza elaborarii proiectului de act normativ - Hotararea Guvernului nr. 1488/2004.

2. Schimbari preconizate

a) sub aspectul continutului
Ca urmare a interpelarii unor deputati si a numeroaselor contestatii din judete s-a propus ca de protectia sociala "Bani de liceu" sa beneficieze si elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau invatamantul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare, conform ARTICOLUL 15 alin. (7) din Legea invatamantului, nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: ”Ciclul inferior si ciclul superior al liceului constituie invatamantul liceal. Scoala de arte si meserii si anul de completare constituie invatamantul profesional.”
Se impune sesizarea inspectoratelor de Politie si a autoritatilor locale (in baza Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1010/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile locale sunt competente sa solutioneze cererile pentru acordarea ajutorului financiar, sa completeze veniturile realizate de familie privind venitul minim garantat, prevazut de lege) in vederea cercetarii si verificarii unor situatii speciale constatate, astfel incat de ajutorul social “Bani de liceu” sa beneficieze numai elevii cu venituri reale mici.

b) scopul noului act normativ
Scopul noului act normativ este : acela de a include printre beneficiarii programului social „Bani de liceu” si pe elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau invatamantul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare.
Prezentul proiect de act normativ isi propune:
- reducerea procentului celor cu venit zero ;
- efectuarea de cercetari si verificari a unor situatii speciale constatate, astfel ca in anul scolar 2007-2008 sa beneficieze de acest ajutor social numai elevii cu venituri reale foarte mici;
- o verificare amanuntita a documentelor de venit depuse de solicitanti, tinandu-se cont de fondurile limitate alocate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru plata respectivelor ajutoare financiare.

c) noutati aduse de prezentul proiect de act normativ
Printre cele mai importante noutati aduse de prezentul act normativ, mentionam urmatoarele: includerea printre beneficiarii programului social „Bani de liceu” si pe elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau invatamantul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare; in cazul in care exista sesizari scrise ca solicitantul a facut declaratii false, comisia anunta inspectoratul de Politie si opreste acordarea ajutorului financiar si intreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

Sectiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.

2. Impactul asupra mediului de afaceri
Fondurile pentru finantarea Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se face in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

3. Impactul social
Prezentul proiect de act normativ are ca scop includerea printre beneficiari a elevilor care urmeaza la cursuri de zi, liceul sau invatamantul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare.
Criteriul Uniunii Europene, decizie a Consiliului European al Educatiei din 5 mai 2003, prevede cresterea cuprinderii populatiei scolare in invatamantul secundar superior. Romania si-a asumat acest criteriu si, incepand cu anul scolar 2003-2004, prin adoptarea Legii nr.268/2003 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului, nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a implementat o noua structura a sistemului invatamantului preuniversitar, a carui schimbare majora rezida in prelungirea duratei invatamantului obligatoriu de 10 clase, din care ultimii 2 ani reprezinta ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii, fiind urmat de ciclul superior al liceului precedat, dupa caz, de anul de completare.
Pentru a contribui la cresterea cuprinderii populatiei scolare in invatamantul secundar superior, invatamantul profesional si tehnic a fost restructurat, fiind organizat prin doua rute educationale: ruta directa de profesionalizare – prin liceu – filiera tehnologica si ruta progresiva de profesionalizare, prin invatamantul profesional – scoala de arte si meserii si anul de completare si ciclul superior al liceului.
Modificarea propusa prin prezentul proiect de hotarare o constituie acordarea sprijinului financiar pentru continuarea studiilor de catre elevii din invatamantul profesional – anul de completare pentru ca acestia sa poata sa acceada in ciclul superior al liceului.

4. Impactul asupra mediului inconjurator
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator.

Sectiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) cuprinde:

2) Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat -
3) Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat

- mii lei-
Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
buget de stat
din care:
alte cheltuieli 0

0 8.229

8.229 7.104

7.104 6.586

6.586 6.513

6.513 5.686,4

5.686,4

4) Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor determinate de aplicarea proiectului de act normativ se incadreaza in bugetul pe anul 2007 si in proiectia pe anii urmatori.

Sectiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare
a. Acte normative care se modifica
Prezentul proiect de act normativ aduce modificari la ARTICOLUL 1, ARTICOLUL 2, ARTICOLUL 6 si ARTICOLUL 10 din Hotararea Guvernului nr. 1488/2004.

b. Acte normative care se abroga
Intrarea in vigoare a prezentului act normativ va determina abrogarea dispozitiilor alin.(4) al ARTICOLUL2 din Hotararea Guvernului nr. 1488/2004.

c. Acte normative necesar a fi elaborate
In vederea implementarii eficiente a prezentului act normativ, nu este necesara elaborarea altor acte normative.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie
Proiectul de act normativ nu transpune si nici nu implementeaza un act comunitar, ci doar urmeaza recomandarile la nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste derularea procesului legislativ.

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente comunitare relevante
Prezentul proiect de act normativ respecta standardele europene in ceea ce priveste elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene.

4. Evaluarea conformitatii cu legislatia comunitara
Nu se pune problema conformitatii cu legislatia comunitara.
Nu contravine legislatiei comunitare.

5. Alte acte sau documente internationale din care decurg angajamente
Prezentul proiect de act normativ nu face referire la niciun document international din care sa decurga angajamente.

6. Alte informatii

Sectiunea a 6-a - Consultarile derulate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate
Proiectul de act normativ a fost deja prezentat in cadrul Comisiei Centrale “Bani de liceu” din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ.
Proiectul de act normativ a fost deja prezentat in cadrul Comisiei Centrale “Bani de liceu” din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a facut consultarea, in scris, a urmatoarelor institutii: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Economiei si Finantelor in legatura cu adresa Prefecturii judetului Galati, prin care se solicita excederea ajutoarelor de protectie sociala “Bani de liceu” din cuantumul sumelor care stau la baza stabilirii plafoanelor definite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Deoarece excluderea ajutoarelor financiare “Bani de liceu” de la baza stabilirii plafoanelor venitului minim garantat definite prin Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, presupunea o modificare a dispozitiilor ARTICOLUL 8 alin.(1) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a renuntat la aceasta modificare.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de Internet a ministerului, sectiunea: Prima pagina>>Invatamant preuniversitar>>Programe sociale>>Bani de liceu, si a fost supus dezbaterii publice. Totodata, au fost consultate autoritatile administratiei publice locale in legatura cu acest proiect.

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu au fost organizate consultari in cadrul consiliilor interministeriale.

5. Informatii privind avizarea de catre: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Consiliul Economic si Social, Consiliul Concurentei, Curtea de Conturi.
Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1177/06.09.2007.

Sectiunea a 7-a - Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

In vederea elaborarii si implementarii proiectului de act normativ, au fost consultate in scris urmatoarele ministere:
- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
- Ministerul Economiei si Finantelor.

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ
In vederea respectarii prevederilor legale in vigoare cu privire la transparenta decizionala si accesul la informatiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de Internet a ministerului, sectiunea:
Prima pagina>>Invatamant preuniversitar>>Programe sociale>>Bani de liceu, adresa http://www2.edu.ro/index.php/articles/c341/, impreuna cu alte documente relevante care au stat la baza fundamentarii sale.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator.

Sectiunea a 8-a - Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente
Proiectul de act normativ va fi pus in aplicare fara a fi nevoie de infiintarea unor organisme noi sau de extinderea competentelor celor deja existente, prevederile acestuia urmand a fi implementate de catre directiile de specialitate deja existente din cadrul autoritatilor locale si inspectoratelor de Politie.

Fata de cele prezentate, prin prezentul act normativ se prevede modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”.

Ministrul Educatiei Cercetarii si Tineretului
Cristian Mihai Adomnitei

H.G. nr. 1005 din 2008 pentru modificarea H. G. nr. 1.488 din 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu"

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08.09.2008.

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic.

Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei si poate fi modificat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului."

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4. - (1) Sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere, formulata de elev cu autorizarea reprezentantului legal, inregistrata in perioada 15 septembrie - 1 octombrie, incepand cu anul scolar 2008/2009, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris."

3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) analizarea si afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiari in data de 29 octombrie;".

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
p. Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 3 septembrie 2008.


Citeste si despre:

Programul national de diabet zaharat Programul de reabilitare cardiaca Alegerea unui program de slabit Programul national de vaccinari obligatorii EMC - medici de familie in Programul de diabet Pacienta cu hemoragie cerebrala si episoade halucinatorii este recuperata de #SuperMedici Gustarile luate in timpul programului de lucru influenteaza negativ efectele dietelor Vaccinarea antipoliomielita (vaccinare inclusa in programul national de imunizari) Vaccinarea antihepatita B (vaccinare inclusa in programul national de imunizari) Metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate Protectia tenului in anotimpul umed si friguros