Asistenta sociala a persoanelor varstnice

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale


Legea 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, publicata in M. Of. partea I nr 104/09.03.2000

ARTICOLUL 1

(1) Persoanele varstnice au dreptul la asistenta sociala, potrivit dispozitiilor prezentei legi, in raport cu situatia sociomedicala si cu resursele economice de care dispun.

(2) Masurile de asistenta sociala prevazute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurarilor sociale.

(3) Persoanele varstnice care beneficiaza de asistenta sociala au dreptul si la alte forme de protectie sociala, in conditiile legii.

(4) Sunt considerate persoane varstnice, in sensul prezentei legi, persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege.

ARTICOLUL 2

Asistenta sociala pentru persoanele varstnice se realizeaza prin servicii si prestatii sociale.

ARTICOLUL 3

Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana varstnica, definita la ARTICOLUL 1 alin. (4), care se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
b) nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
d) nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;
e) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.

CAPITOLUL 2 - Servicii si prestatii sociale

Sectiunea 1 - Evaluarea situatiei persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala

ARTICOLUL 4

Nevoile persoanelor varstnice se evalueaza prin ancheta sociala care se elaboreaza pe baza datelor cu privire la afectiunile ce necesita ingrijire speciala, capacitatea de a se gospodari si de a indeplini cerintele firesti ale vietii cotidiene, conditiile de locuit, precum si veniturile efective sau potentiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vietii.

ARTICOLUL 5

Nevoile persoanelor varstnice aflate in situatia de pierdere totala sau partiala a autonomiei, care pot fi de natura medicala, sociomedicala, psihoafectiva, se stabilesc pe baza grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care prevede criteriile de incadrare in grade de dependenta.

ARTICOLUL 6

(1) Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.

(2) Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice poate fi revizuita anual si, in mod obligatoriu, o data la 3 ani.

Sectiunea 2 - Servicii comunitare pentru persoanele varstnice

ARTICOLUL 7

(1) Serviciile comunitare pentru persoanele varstnice care se gasesc in situatiile prevazute la ARTICOLUL 3 se realizeaza cu consimtamantul acestora si au in vedere:
a) ingrijirea temporara sau permanenta la domiciliu;
b) ingrijirea temporara sau permanenta intr-un camin pentru persoane varstnice;
c) ingrijirea in centre de zi, cluburi pentru varstnici, case de ingrijire temporara, apartamente si locuinte sociale, precum si altele asemenea.

(2) In situatia in care starea de sanatate a persoanei varstnice nu permite obtinerea consimtamantului acesteia, pentru acordarea ingrijirilor prevazute la alin. (1) decizia se ia de serviciul social al consiliului local sau de directia de asistenta sociala din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza anchetei sociale si a recomandarilor medicale facute de medicul de familie, prin consultarea si a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, in lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.

(3) In cazul decesului persoanei varstnice lipsite de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare, serviciile comunitare asigura inmormantarea.

ARTICOLUL 8

Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice la domiciliu sunt:
a) servicii sociale privind, in principal, ingrijirea persoanei, prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru reintegrarea sociala, consiliere juridica si administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente, ingrijirea locuintei si gospodariei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;
b) servicii sociomedicale privind, in principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacitatilor fizice si psihice, adaptarea locuintei la nevoile persoanei varstnice si antrenarea la activitati economice, sociale si culturale, precum si ingrijirea temporara in centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate;
c) servicii medicale, sub forma consultatiilor si ingrijirilor medicale la domiciliu sau in institutii de sanatate, consultatii si ingrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare si de dispozitive medicale.

ARTICOLUL 9

(1) Serviciile comunitare de consiliere, in vederea prevenirii marginalizarii sociale si pentru reintegrare sociala, se asigura fara plata unei contributii, ca un drept fundamental al persoanelor varstnice, de catre asistenti sociali.

(2) Serviciile prevazute la ARTICOLUL 8 lit. a) si b) se asigura fara plata contributiei persoanelor varstnice care, evaluate potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, nu au venituri sau ale caror venituri sunt mai mici de 5 ori decat nivelul venitului net lunar luat in calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoana singura.

ARTICOLUL 10

Persoanele varstnice care se incadreaza in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, indreptatite sa beneficieze de serviciile prevazute la ARTICOLUL 8 lit. a) si b) si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul prevazut la ARTICOLUL 9 alin. (2), beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, in functie de tipul de servicii acordate si de venitul persoanei, fara a se depasi costul acestora calculat pentru perioada respectiva. Tipurile de servicii si costul acestora se stabilesc de consiliile locale.

ARTICOLUL 11

Serviciile medicale prevazute la ARTICOLUL 8 lit. c) sunt acordate in baza reglementarilor legale privind asigurarile sociale de sanatate.

ARTICOLUL 12

Organizarea serviciilor prevazute la ARTICOLUL 8 lit. a) si b) revine consiliilor locale, direct sau pe baza de conventii incheiate cu organizatii neguvernamentale, unitati de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice.

ARTICOLUL 13

(1) Pentru asigurarea ingrijirii la domiciliu a persoanei varstnice aflate in situatia de dependenta sociomedicala, stabilita potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, consiliile locale pot angaja personal de ingrijire prin plata cu ora, fractiuni de norma sau norma intreaga, in functie de perioada de ingrijire necesara a se acorda.

(2) Sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al asistentului social debutant cu pregatire medie. Timpul cat sotul si rudele au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga.

(3) Persoanele care acorda ingrijire varstnicilor vor fi acreditate de directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

ARTICOLUL 14

Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine sunt:

a) servicii sociale, care constau in:
- ajutor pentru menaj;
- consiliere juridica si administrativa;
- modalitati de prevenire a marginalizarii sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva;

b) servicii sociomedicale, care constau in:
- ajutor pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice ori intelectuale;
- asigurarea unor programe de ergoterapie;
- sprijin pentru realizarea igienei corporale;

c) servicii medicale, care constau in:
- consultatii si tratamente la cabinetul medical, in institutii medicale de profil sau la patul persoanei, daca aceasta este imobilizata;
- servicii de ingrijire-infirmerie;
- asigurarea medicamentelor;
- asigurarea cu dispozitive medicale;
- consultatii si ingrijiri stomatologice.

ARTICOLUL 15

La solicitarea organizatiilor neguvernamentale, a organizatiilor de pensionari sau a unitatilor de cult recunoscute in Romania, caminele pot asigura unele servicii prevazute la ARTICOLUL 14, ingrijirea unor persoane varstnice la domiciliu, pe baza de conventii incheiate cu finantatorul.

ARTICOLUL 16

(1) Ingrijirea persoanelor varstnice in camine reprezinta o masura de asistenta sociala si poate fi dispusa cu titlu de exceptie pentru persoanele care se gasesc in una dintre situatiile prevazute la ARTICOLUL 3.

(2) Accesul unei persoane varstnice in camin se face avandu-se in vedere urmatoarele criterii de prioritate:
a) necesita ingrijire medicala permanenta deosebita, care nu poate fi asigurata la domiciliu;
b) nu se poate gospodari singura;
c) este lipsita de sustinatori legali sau acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale;
d) nu are locuinta si nu realizeaza venituri proprii.

ARTICOLUL 17

Activitatile sociale si sociomedicale prevazute in prezenta lege se monitorizeaza si se evalueaza de personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si al directiilor generale de munca si protectie sociala.

Sectiunea 3 - Organizarea si functionarea caminelor pentru persoane varstnice

ARTICOLUL 18

(1) Caminul pentru persoane varstnice este institutia de asistenta sociala cu personalitate juridica, infiintata, organizata si finantata potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(2) Caminele asigura conditii corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si psihologica.

(3) Caminele pentru pensionari, caminele pentru batrani si caminele pentru batrani bolnavi cronici, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care vor fi date ulterior in folosinta, vor functiona sub forma de camine pentru persoane varstnice, cu sectii pentru:
a) persoane dependente;
b) persoane semidependente;
c) persoane care nu sunt dependente.

(4) Pentru buna functionare a caminelor pentru persoane varstnice directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura indrumarea metodologica si coordonarea activitatii de specialitate necesare.

(5) Cheltuielile curente si de capital ale caminelor pentru persoane varstnice se asigura din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 19

Principalele obiective ale unui camin sunt:
a) sa asigure persoanelor varstnice ingrijite maximum posibil de autonomie si siguranta;
b) sa ofere conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei varstnice;
c) sa permita mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice;
d) sa stimuleze participarea persoanelor varstnice la viata sociala;
e) sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice;
f) sa asigure supravegherea si ingrijirea medicala necesara, potrivit reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate;
g) sa previna si sa trateze consecintele legate de procesul de imbatranire.

CAPITOLUL 3 - Finantarea asistentei sociale pentru persoanele varstnice

Sectiunea 1 - Finantarea din fonduri bugetare

ARTICOLUL 20

Finantarea serviciilor de asistenta sociala si a prestatiilor prevazute de prezenta lege se asigura pe principiul impartirii responsabilitatii intre administratia publica centrala si cea locala.

ARTICOLUL 21

(1) De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru:
a) finantarea activitatilor de asistenta sociala desfasurate de asociatii si fundatii romane cu personalitate juridica, precum si de unitatile de cult recunoscute in Romania;
b) cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru unitati de asistenta sociala din zone defavorizate;
c) completarea veniturilor extrabugetare ale caminelor prevazute la ARTICOLUL 18, atunci cand resursele bugetelor locale devin insuficiente;
d) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

(2) De la bugetul local se aloca fonduri pentru:
a) subventii acordate in completarea veniturilor extrabugetare ale caminelor prevazute la ARTICOLUL 18;
b) finantarea activitatii de asistenta sociala a unor asociatii si fundatii romane cu personalitate juridica, precum si a unitatilor de cult recunoscute in Romania;
c) finantarea cheltuielilor pentru organizarea si functionarea serviciilor comunitare de asistenta sociala, precum si pentru ingrijirea la domiciliu in conditiile ARTICOLUL 13;
d) cheltuieli pentru inmormantarea asistatilor, in situatia prevazuta la ARTICOLUL 7 alin. (3).

(3) Sponsorizarile si donatiile in bani sau in natura, facute de persoane fizice si juridice romane si straine caminelor pentru persoane varstnice sau institutiilor sociale prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (1) lit. b), se folosesc ca venituri extrabugetare numai in scopul pentru care au fost acordate.

ARTICOLUL 22

Investitiile pentru construirea, dotarea, intretinerea, modernizarea, precum si cheltuielile pentru functionarea caminelor care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale se finanteaza potrivit conventiilor incheiate intre finantator si consiliile locale interesate.

ARTICOLUL 23

(1) Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale si medicamente se suporta din fondurile si in conditiile prevazute de reglementarile privind asigurarile sociale de sanatate.

(2) Cheltuielile care nu se suporta din fondurile asigurarilor sociale de sanatate, in conditiile legii, sunt asigurate de caminul pentru persoane varstnice, prin care se realizeaza asistenta persoanei in cauza.

Sectiunea 2 - Contributia persoanelor varstnice sau a sustinatorilor legali ai acestora

ARTICOLUL 24

Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in caminele organizate potrivit prezentei legi au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita pe baza costului mediu lunar de intretinere.

ARTICOLUL 25

(1) Contributia lunara de intretinere se stabileste de conducerea caminului, in functie de gradul de dependenta a persoanei varstnice ingrijite, de veniturile acesteia si, dupa caz, de veniturile sustinatorilor ei legali, conform normelor metodologice prevazute la alin. (5).

(2) Contributia lunara de intretinere pentru persoanele varstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru fiecare camin.

(3) Obligatia privind plata contributiei lunare de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de persoana varstnica care urmeaza sa fie ingrijita in camin sau, daca aceasta este lipsita de capacitate de exercitiu, de catre reprezentantul sau legal.

(4) Angajamentul de plata semnat in fata directorului institutiei constituie titlu executoriu. Obligatia privind plata contributiei se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca.

(5) Normele metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in camine se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

ARTICOLUL 26

Sumele reprezentand contributia lunara de intretinere constituie venituri extrabugetare ale caminelor pentru persoane varstnice.

CAPITOLUL 4 - Procedura de stabilire, suspendare si incetare a drepturilor de asistenta sociala pentru persoanele varstnice

ARTICOLUL 27

Asistenta sociala se acorda la cererea persoanei varstnice interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a instantei judecatoresti, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a politiei, a organizatiei pensionarilor, a unitatilor de cult recunoscute in Romania sau a organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice.

ARTICOLUL 28

(1) Dreptul la asistenta sociala, prevazut de prezenta lege, se stabileste pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevazute in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.

(2) Ancheta sociala se realizeaza de un colectiv format din 2 asistenti sociali din cadrul consiliului local sau de la directia generala de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti. In situatia persoanelor varstnice dependente colectivul se va completa in mod obligatoriu cu medicul specialist al persoanei respective.

(3) Colectivul prevazut la alin. (2) poate fi completat si cu reprezentanti ai organizatiilor pensionarilor, unitatilor de cult recunoscute in Romania sau ai altor organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice.

(4) Pe baza analizei situatiei sociale, economice si medicale a persoanei varstnice, prin ancheta sociala se propune masura de asistenta sociala justificata de situatia de fapt constatata.

ARTICOLUL 29

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau incetarea dreptului la servicii de asistenta sociala pentru persoanele varstnice, prevazute de prezenta lege, se face de catre:
a) primar, pentru serviciile de asistenta sociala organizate pe plan local, pentru ingrijirea in caminele aflate in administrare si pentru ingrijirea la domiciliu;
b) directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala, pentru asistenta sociala acordata de asociatiile si fundatiile romane si de unitatile de cult recunoscute in Romania, care au primit transferuri din fondurile gestionate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ARTICOLUL 30

Persoana varstnica, astfel cum este definita la ARTICOLUL 1 alin. (4), va fi asistata, la cererea acesteia sau din oficiu, dupa caz, in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i apartin, in scopul intretinerii si ingrijirii sale, de un reprezentant al autoritatii tutelare a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica respectiva.

ARTICOLUL 31

Obligatia de intretinere si de ingrijire, precum si modalitatile practice de executare a lor vor fi mentionate expres in actul juridic incheiat de notarul public.

ARTICOLUL 32

Autoritatea tutelara a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica va primi din oficiu un exemplar al actului juridic incheiat conform ARTICOLUL 30 si 31.

ARTICOLUL 33

Neexecutarea obligatiei de intretinere si de ingrijire de catre noul proprietar al bunurilor obtinute ca urmare a actului juridic de instrainare poate fi sesizata autoritatii tutelare a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica de catre orice persoana fizica sau juridica interesata. Autoritatea tutelara se poate sesiza si din oficiu.

ARTICOLUL 34

Autoritatea tutelara a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica, sesizata in conditiile ARTICOLUL 33, va efectua ancheta sociala completa a cazului in termen de 10 zile de la sesizare si, in situatia in care va constata ca cele sesizate sunt reale, va propune masurile necesare de executare legala a dispozitiilor inscrise in actul juridic incheiat.

ARTICOLUL 35

(1) Dreptul la serviciile de asistenta sociala inceteaza daca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru acordarea acestora.

(2) Daca perioada in care asistenta sociala a persoanelor varstnice este temporara, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistenta sociala se suspenda prin decizie motivata a celui care a stabilit dreptul. La incetarea suspendarii reluarea acordarii serviciilor sau prestatiilor de asistenta sociala se face pe baza de ancheta sociala.

ARTICOLUL 36

Decizia privind stabilirea, respingerea, incetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistenta sociala prevazute de prezenta lege poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ARTICOLUL 37

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz.

ARTICOLUL 38

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale asigura indrumarea metodologica, coordoneaza, controleaza si evalueaza aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale si tranzitorii

ARTICOLUL 39

Caminele pentru persoane varstnice si institutiile sociale prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (1) lit. b) pot organiza, cu aprobarea finantatorului, in functie de conditiile de care dispun, gospodarii-anexa, ca activitati autofinantate pentru imbunatatirea hranei.

ARTICOLUL 40

Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 41

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 253/1971 privind contributia de intretinere in unele institutii de ocrotire, publicat in Buletinul Oficial nr. 90 din 30 iulie 1971, precum si orice dispozitii contrare.


Citeste si despre:

Maltratarea - agresarea fizica si psihica a copilului Protocolul national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor Durerea cronica Sindromul Down - mongolismul Apneea de somn (Sindromul de apnee in somn SAS) Ce reprezinta eticheta UV400 pe ochelarii de soare? Ingrijirea pacientilor muribunzi Disfunctia erectila Boala cerebrovasculara Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor